Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (26/08/2021 – 13:30)

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας), που θα διεξαχθεί μέσω  τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) σήμερα 26 Αυγούστου 2021, ημέρα Πέμπτη ώρα έναρξης 13:30 ́ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί τροποποίησης της υπ. αριθμ 170.2021 απόφασης της Ο.Ε που αφορά την απευθείας ανάθεση της μεταφοράς πόσιμου νερού στη Νήσο Αίγινα, από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι εξάντλησης του ποσού ή  ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, ως προς το ύψος της ανάθεσης (σχετική η 15/ 26.08.2021 Πράξη της Επίτροπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Πειραιά ).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share