Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (06-Σεπτ-2021 10:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 06 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10:00΄ για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύνταξη όρων διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την ΄΄Προμήθεια Καύσιμων, Λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας και  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (από υπογραφής της συμβάσεως και για δώδεκα ημερολογιακούς μήνες), προϋπολογισμού 193.501,08 € και ΦΠΑ 24% 46.440,27 € ήτοι Γενικό Σύνολο 239.941,35 €.

2. Λήψη απόφασης για, 1ον Τον ορισμό του προϊσταμένου της ταμειακής υπηρεσίας ως υπεύθυνο υπάλληλου του Δήμου μας, για την υπογραφή της σύμβασης χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank μεταξύ του Δήμου  Αίγινας και της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ για τον λογαριασμό GR 7701717590006759114992133 και 2ον Τον ορισμό για τον ίδιο λογαριασμό τους υπαλλήλους της ταμειακής υπηρεσίας οι οποίοι ο καθένας χωριστά με την χρήση ή  πληκτρολόγηση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης τους από το σύστημα Winbank θα έχουν την δυνατότητα της προβολής και εκτύπωσης της κίνησης του λογαριασμού.

3. Λήψη απόφασης για την Παράταση των συναφθεισών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έκτακτου προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4821/2021 (Φ.Ε.Κ. 134/τ. Α΄/31.07.2021).

4. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού προπληρωμένου εντάλματος για για τον έλεγχο διακρίβωσης σωστής λειτουργίας υδρομετρητή και πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού 68,20 € προς την ΕΥΔΑΠ .

5. Έγκριση διαγραφής από χρηματικούς καταλόγους οφειλετών του Δήμου μας ως εκ παραδρομής χρέωση οφειλής.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share