Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (5 Οκτ. 2021 – 10:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 05 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 ́ π.μ για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας “Αδρανών υλικών, θερμού ασφαλτομίγματος και σιδήρου οπλισμού για το Δήμο Αίγινας”  προϋπολογισμού: 57.491,60 € (πλέον Φ.Π.Α.).

2. Έγκριση της αποφάσεως 19/2021 του Δ.Σ. του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας που αφορά την έγκριση Σχεδίου προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021.

3. Έγκριση της αποφάσεως 26/2021 του Δ.Σ. του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας που αφορά την έκτακτη χρηματοδότηση του, για την κάλυψη της δαπάνης “Εφαρμογή της Διπλογραφικής Λογιστικής Μεθόδου και την Έκδοση των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2020 και 2021”.

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αρ. 117/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που αφορά αίτηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας προς τον Δήμο Αίγινας για  έκτακτη ετήσια επιχορήγησή της

5. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό μελών επιτροπής, Διαγωνισμού για την ανάθεση μελέτης με τίτλο: Ολοκλήρωση Μελετών Κλειστού Γυμναστηρίου Αίγινας.

6. Έγκριση πρακτικού ΙΙ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (επένδυση και προστασία πρανούς στην επαρχιακή οδό Αίγινας –  Πέρδικας στη θέση ‘Βροχεία‘

7. Λήψη απόφασης, 1ον υπάλληλο της ταμειακής υπηρεσίας ως υπεύθυνο λογαριασμού για το έργο με κωδικό 2003ΣΕ05500005 (πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες  στους Ο.Τ.Α Α ́ και Β ́ βαθμού της Χώρας, 2ον τον ορισμό του προϊστάμενο της ταμειακής υπηρεσίας ως εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης για το έργο με κωδικό 2003ΣΕ05500005 (πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και  καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α Α ́ και Β ́ βαθμού της Χώρας ).

8. Λήψη απόφασης για την κάλυψη εξόδων νομικής εκπροσώπησης του Αιρετού Δημοτικού Συμβούλου κ. Σ. Μ. Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4674/2020, ενώπιον του Α ́ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά δυνάμει του με Αρ. Β.  Κλ. Θεσπ. … / 2021 Γ … .

9. Λήψη απόφασης για την κάλυψη εξόδων νομικής εκπροσώπησης της Αιρετού Δημοτικού Συμβούλου κας Α. Σ. Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4674/2020 .

10. Αποδοχή της Θ ́ κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

11. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού προπληρωμένου εντάλματος για την καταβολή “Επιδόματος παραπληγικών, τετραπληγικών Δημοσίου” για το έτος 2021 από μήνα Ιούλιο έως Σεπτέμβριο 2021 . 

12. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού 2.079 € στο όνομα Τ. Φ. λόγω εσφαλμένης εγγραφής στο χρηματικό κατάλογο ΑΙΓΙΑ/15/2016/2020, για την παραχώρηση τμήματος αιγιαλού στην Αγ. Μαρίνα Αίγινας. 

13. Λήψη απόφασης για την 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Αναβάθμιση Ελευθέρων Χώρων Παιδικών Χαρών Νήσου Αίγινας”. 

14. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share