Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (12 Οκτ. 2021 – 10:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence ( www.epresence.gov.gr ), την 12 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00΄ π.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση μελέτης και συγκρότηση των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού για την προμήθεια “Συστήματα Διαβαθμισμένης Συμπίεσης για την Αναβάθμιση Κοινοχρήστων χώρων” , προϋπολογισμού 158.720,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%.

2. Έγκριση της 103/2021 αποφάσεως του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Αίγινας που αφορά Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

3. Ορισμός μελών επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού κατόπιν κλήρωσης του έργου με τίτλο: “Επισκευή και Ανακαίνιση Παιδικού Σταθμού Χλόης”, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 221 του ν. 4412/20216 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021.

4. Παράταση προθεσμίας της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών ποσίμου νερού της νήσου Αίγινας”.

5. Εντολή προς τον δικηγόρο Πειραιά κ. Κ. Λ. για την δήλωση υποστήριξης κατηγορίας, κατόπιν μηνύσεως του Αντιδημάρχου, κατά του Ν. Ζ., κατά τη δικάσιμο της 13ης/10/2021 και σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολήν ορισθησομένη.

6 . Εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης υπέρ του Δήμου Αίγινας άνευ προσαυξήσεων.

7. Αποπληρωμή ρυθμίσεων ύδρευσης υπέρ του Δήμου Αίγινας άνευ προσαυξήσεων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share