Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (19-Οκτ-2021 10:00πμ)

Σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 19 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00΄ π.μ για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης και συγκρότηση των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού για την προμήθεια “Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας”, προϋπολογισμού 672.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
και του ΦΠΑ 24%.

2. Έγκριση πρακτικού ΙΙ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : “Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων στην έδρα του Δήμου Αίγινας”.

3. Παράταση της αριθμ. πρωτ. 15522/26-10-2020 σύμβασης για την Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία του Δήμου Αίγινας για το έτος 2020-2021, από την ημερομηνία λήξεως και για χρονικό διάστημα έξι μηνών ή  μέχρι εξάντλησης των δρομολογίων ή ολοκλήρωσης της διαδικασίας του νέου ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

4. Αποδοχή της Ι΄ κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.

5. Αποδοχή της Συμπληρωματικής Ι΄ κατανομής (μηνός Οκτωβρίου) έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου ή και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του.

6. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας που αφορά την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του για το οικονομικό έτος 2021.

7. Έγκριση διαγραφής από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης οφειλετών του Δήμου μας ως εκ παραδρομής χρέωση οφειλής.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share