Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (29 Οκτ. 2021 – 13:00)

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 29 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2021.

2. Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση των συμβάσεων για την “Προμήθεια αδρανών υλικών και ασφαλτομίγματος για την συντήρηση φθαρμένων δρόμων του Δήμου Αίγινας για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες”. α) Η υπ. αρ. πρωτ. 3404/16-03-2021 ΑΔΑΜ:21SYMV008286685 σύμβαση την ομάδα Ι Ασφαλτόμιγμα. β) Η υπ. αρ. πρωτ. 3224/10-03-2021 ΑΔΑΜ:21SYMV008262885 σύμβαση την ομάδα ΙΙ Αδρανή υλικά.

3. Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον διαγωνισμό και την επιλογή αναδόχου για την ΄΄Προμήθεια Καύσιμων, Λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (από υπογραφής της συμβάσεως και για δώδεκα ημερολογιακούς μήνες)”, προϋπολογισμού 193.501,08 € και ΦΠΑ 24% 46.440,27 € ήτοι Γενικό Σύνολο 239.941,35 €.

4. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 16185/06-11-2020 σύμβασης με παράταση για την προμήθεια Καυσίμων του Δήμου Αίγινας για το έτος 2021, για χρονικό διάστημα μέχρι ολοκλήρωσης της διαδικασίας του νέου ηλεκτρονικού διαγωνισμού

5. Λήψη απόφασης για, τον ορισμό διαχειριστών τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου μας στην Τράπεζα Πειραιώς με IBAN GR7701717590006759114992133, δυο υπαλλήλους της ταμειακής υπηρεσίας.

6. Λήψη απόφασης για, τον ορισμό διαχειριστών τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου μας στην Τράπεζα ALPHA BANK με IBAN GR 6201401610161002001000050, GR 3601401610161002001000130 και GR0601401610161002002003456, δυο υπαλλήλους της ταμειακής υπηρεσίας.

7. Αποδοχή κατανομής για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2021-2022 .

8. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους ύδρευσης Δήμου Αίγινας έτους 2022.

9. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό δαπανών και προστίμων σχετικά με τον κανονισμό ύδρευσης.

10. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθώς και Δημοτικού φόρου Δήμου Αίγινας έτους 2022.

11. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό δαπανών και προστίμων σχετικά με τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου.

12. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π για το δήμο Αίγινας έτους 2022.

13. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αίγινας έτους 2022.

14. Εισήγηση προς το Δ.Σ. για τον προσδιορισμό του τέλους αποκομιδής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων και κλαδεμάτων κατά το άρθρο 8 του κανονισμού καθαριότητας (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 90/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

15. Καθορισμός τέλους χρήσης βυτιοφόρου οχήματος Δήμου για την εκκένωση βόθρων του Δήμου Αίγινας κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

16. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών – περιοδικών αναγκών 2021.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share