Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (10 Νοεμ. 2021 – 10:00πμ)

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 10 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 10:00 ́ π.μ για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου για το έργο “ Επισκευή και Ανακαίνιση Παιδικού Σταθμού Χλόης”, προϋπολογισμού: 120.967,74 € (πλέον  Φ.Π.Α 24% 29.032,26 €.) ήτοι Γενικό Σύνολο 150.000,00 €.”

2. Έγκριση πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας “Αδρανών υλικών, θερμού ασφαλτομίγματος και σιδήρου οπλισμού για το Δήμο Αίγινας”  προϋπολογισμού: 57.491,60 € πλέον Φ.Π.Α.

3. Περί Τροποποίησης της απόφασης της Ο.Ε με αριθ. 193.2020 και θέμα : Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου στην πρόσκληση του Ε.Π Αττική με κωδικό Πρόσκλησης ΑΤΤ088 και τίτλο Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής  αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια

4. Περί έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την κατάθεση αίτησης για την απόκτηση γαλάζιας σημαίας, στην ακτή κολύμβησης της Αγίας Μαρίνας Αίγινας

5. Περί Αποδοχής της ΙΑ’ κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους

6. Περί Αποδοχής της 7ης, 8ης, και 9ης κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους

7. Περί Αποδοχής χρηματοδότησης της Πράξης “Γνωριμία με τις Αρχαίες Λιμενικές εγκαταστάσεις της Αίγινας με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων” με Κωδικό ΟΠΣ: 5072849 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020”

8. Περί Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου του Δήμου Αίγινας με τίτλο “Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Αίγινας” στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

9. Λήψη απόφασης για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης της αριθμ. Πρωτ. 5683/12-05-2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV006687720) σύμβασης για την Προμήθεια & Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση  παιδικών χαρών του Δήμου Αίγινας

10. Λήψη απόφασης για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης της υπ. αριθμ. Πρωτ. 3964/26-03-2021 (ΑΔΑΜ:21SYMV008339432 2021-03-26) σύμβασης για την για την Προμήθεια Αδρανών Υλικών για την  Αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών για το Δήμο Αίγινας

11. Λήψη απόφασης για την 3η παράταση προθεσμίας του υπ’ αριθ. πρωτ. 18351/21-12-2020 Συμφωνητικό (ΑΔΑΜ:20SYMV007894460 2020-12-21) της υπηρεσίας με τίτλο : “Υπηρεσίες Συντήρησης Παιδικών Χαρών Νήσου Αίγινας” 

12. Εγκριση διαγραφής από χρηματικούς καταλόγους οφειλετών του Δήμου μας ως εκ παραδρομής χρέωση οφειλής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share