Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (16 Νοεμ. 2021 – 10:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 16 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 ́ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Μελέτης και σύνταξη όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια : “ Δυο (2) Ημιφορτηγών με Ανατροπή και ενός (1) Μονοκάμπινου Ημιφορτηγού για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας ” , προϋπολογισμού 116.934,48 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 28.064,52 €) και Γενικό Σύνολο 145.000,00 €.

2. Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης, σχετική εισηγητική επιστολή του γραφείου Δημάρχου με αριθ. Πρωτ. 16220/11-11-2021 για την “Εκτύπωση φυλλαδίων και αφισών σχετικά με τη διενέργεια απογραφής πληθυσμού”.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share