Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (23-Νοεμ-2021 10:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 23 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 ́ για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου για την “Προμήθεια Οχήματος πλύσης κάδων Απορριμμάτων”, προϋπολογισμού  150.000,00 € με ΦΠΑ.”

2. Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον διαγωνισμό και την επιλογή αναδόχου για την ́ ́Προμήθεια Καύσιμων, Λιπαντικών και λοιπών ειδών  συντήρησης οχημάτων διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (από υπογραφής της συμβάσεως και για δώδεκα ημερολογιακούς μήνες)”, προϋπολογισμού 193.501,08 € και ΦΠΑ 24% 46.440,27 € ήτοι Γενικό Σύνολο 239.941,35 €.»

3. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γ ́ Τριμήνου οικονομικού έτους 2021.

4. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα εργασιών που αφορά την “Προμήθεια Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών ποσίμου νερού της Νήσου Αίγινας”.

5. Λήψη απόφασης περί ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ για το έτος 2022.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share