Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (15-Δεκ-2021 10:00πμ) *** (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ***

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 15 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 10:00΄ π.μ για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης προσφοράς για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο “Ολοκλήρωση μελετών κλειστού γυμναστηρίου Αίγινας” την Δευτέρα 20-12-2021.

2. Ορισμός υπευθύνου για τον αποχαρακτηρισμό τραπεζικού Λογαριασμού στην ΆΛΦΑ ΤΡΆΠΕΖΑ και μεταφορά του χρηματικού υπόλοιπου. 

3. Αποδοχή δωρεάς οχήματος με σκοπό την περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων.

4. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού ΙΙ που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «Επισκευή και ανακαίνιση παιδικού σταθμού Χλόης Δήμου Αίγινας».

5. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης αυτών του άρθρου. 221 τουΝ.4412/2016

6. Αποδοχή επιχορήγησης για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ της επικράτειας. 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή σύμφωνα με το άρθρο 189 του Ν. 4412/2016 για την Μελέτη “Εκπόνηση Υδραυλικής Οριστικής Μελέτης Αποχέτευσης Πέρδικας”, αναδόχου εταιρείας Β. Μαλιώκας και Συνεργάτες Ε.Π.Ε.

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή σύμφωνα με το άρθρο 189 του Ν. 4412/2016 για την Μελέτη “Τοπογραφικές εργασίες για τη Μελέτη Αποχέτευσης Πέρδικας”, αναδόχου εταιρείας Β. Μαλιώκας και Συνεργάτες Ε.Π.Ε.

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή σύμφωνα με το άρθρο 189 του Ν. 4412/2016 για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: “Υπηρεσίες Συμβούλου για την Ολοκλήρωση Μελετών Αποχέτευσης των Οικισμών Αίγινας, Κυψέλης, Κοντού, Σφεντουρίου, αναδόχου εταιρείας Β. Μαλιώκας και Συνεργάτες Ε.Π.Ε».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share