Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (27-Δεκ-2021 10:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 27η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση άσκησης ενδίκων βοηθημάτων κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμων στο Δήμο Αίγινας από το Λιμεναρχείο Αίγινας.

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή σύμφωνα με το άρθρο 189 του Ν. 4412/2016 για την Μελέτη «Ανάπλαση οικισμών Πόρτες και Ανιτσαίο Αίγινας», της αναδόχου μελετήτριας Ασπρουλοπούλου Χρυσάνθης.

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας Δήμου Αίγινας (Σχετική η υπ’ αρ. πρωτ. 18753/23.12.2021 εισήγηση Δημάρχου).

4. Έγκριση αποδοχής της 10ης, 11ης, και 12ης κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους.

5. Έγκριση της αποδοχής κατανομής ποσού εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους Δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του ν. 2130/93

6. Έγκριση της αποδοχής ποσού εσόδων από το Τέλος Διαφήμισης κατηγορίας Δ΄ στους Δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 α του ν. 2880/2001

7. Έγκριση της αποδοχής κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων των Δήμων

8. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού προπληρωμένου εντάλματος για την καταβολή «επιδόματος παραπληγικών, τετραπληγικών δημοσίου» για το έτος 2021 από μήνα Οκτώβριο έως Δεκέμβριο 2021 και απαλλαγή υπολόγου.

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης του Δήμου Αίγινας για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. (Σχετ. η υπ’ αρ. πρωτ. 18783/23.12.2021 εισήγηση Δημάρχου)

10. Λήψη απόφασης περί συμμετοχής του Δήμου Αίγινας ως Εταίρος Δικαιούχος σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ στην υποβολή πρότασης για την υλοποίηση έργων που αφορούν στη Δράση: «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα (last mile transportation), Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων», του Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ΕΣΠΑ 2014-2020

11.Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share