Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (15-Μαρτ-2022 10:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 15 – Μαρτίου – 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 ́ π.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης και συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση για τη Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» (Α.Δ.Α.: 943Θ4653ΠΓ-9Ν3) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

2. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 12/2022 απόφασης του Δ. Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, που αφορά την Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2021 Δ.Λ.Τ. Αίγινας.

3. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν συγκεκριμένα το Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Κοντού Αίγινας έτους 2022 δυνάμει του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

4. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης.

5. Έγκριση διαγραφής από χρηματικούς καταλόγους οφειλετών του Δήμου μας ως εκ παραδρομής χρέωση οφειλής.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share