Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (29-Μαρτ-2022 10:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 29 – Μαρτίου – 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00΄ π.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του από 20-12-2021 Πρακτικό Ι της αποσφράγισης του διαγωνισμού με διαπραγμάτευση, της μελέτης με τίτλο : «ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΏΝ ΚΛΕΙΣΤΟΎ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΊΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 80.586,31 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

2. Έγκριση της υπ’ αρ. 45/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που αφορά την Κατάρτιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής της Επιχείρησης για τα έτη 2023-2026.

3. Έγκριση της υπ’ αρ. 46/2022 απόφασης του Δ. Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που αφορά την τέταρτη (1η) αναμόρφωση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης της Επιχείρησης έτους 2022.

4. Έγκριση της υπ’ αρ. 47/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που αφορά την Α΄ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης για το έτος 2022.

5. Έγκριση της υπ’ αρ. 33/2022 απόφασης του Δ. Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, που αφορά Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2022.

6. Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής Μαρτίου έτους 2022 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή και υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων.

7. Αντικατάσταση τακτικού μέλους Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών που αφορούν συγκεκριμένα την προμήθεια ελαστικών – καυσίμων του Δήμου Αίγινας για το έτος 2022 με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share