Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (25 Ιουλίου 2022 – 12:00μ.μ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 25η του μηνός Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄ μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 29/2021 μελέτης του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων (ΤΤΥΝΔ) με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών Οδών Νήσου Αίγινας» και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της ως άνω μελέτης στο πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Έγκριση παράτασης του έργου με τίτλο: «Τσιμεντόστρωση δημοτικών δρόμων στην έδρα του Δήμου Αίγινας και στα τοπικά διαμερίσματα Πέρδικας, Μεσαγρού και Βαθέως».

3. Έγκριση κατανομής εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού καθαριστριών μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας, για το σχολικό έτος 2022-2023.

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2022.

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης αγοράς δίκυκλου οχήματος από τη Δ/νση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΔΔΥ) και έκδοσης εντάλματος πληρωμής.

6. Λήψη απόφασης περί ορισμού υπευθύνου λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης έργου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share