Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικ. Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 14 – Σεπτεμβρίου – 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: 10309/2018
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προς:

κ. Πτερούδη Νικόλαο.
κ. Ζορμπά Ιωάννη.
κ. Μούρτζη Γεώργιο.
κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο.
κ. Μαρμαρινό Σταμάτη.
κ. Μούρτζη Αντώνιο. Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος την  ΠΕΜΠΤΗ 20 – Σεπτεμβρίου – 2018, και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2018.
2. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο του Δήμου να εκπροσωπήσει το Δήμο Αίγινας
κατά τη συζήτηση της της από 25-8-2017 αγωγής του Νικολάου Κρομμύδα κατά του Δήμου Αίγινας (υπό
Γ.Α.Κ.:9068/2017 και Ε.Α.Κ.:4493/2017)
3. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της αρμοδίας επιτροπής ενστάσεων του Δήμου αναφορικά με την ένσταση
της ΕΛ.ΤΑ Α.Ε κατά της υπ αριθμ.105.2018 απόφαση της Ο.Ε και καθορισμό περαιτέρω ενεργειών του Δήμου για
τον συνοπτικό διαγωνισμό που άφορα την παροχή υπηρεσιών Ταχυδρομείου και την αποστολή λογαριασμών
ύδρευσης του Δήμου έτους 2018-2019.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε
περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Κοινοποίηση
1. Γραφείο Δημάρχου.
2. Γραφεία Αντιδημάρχων.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας