Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Ο.Ε. την  20η Απριλίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Αίγινα, 15/04/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Αρ. Πρωτ.: 5531
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες : 22973-20032, 20051
                                                                                         Προς:
   1. κ. Ντελή Αντώνη   2. κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο. 3. κ. Ζορμπά Ιωάννη. 4. κ. Πάλλης Στυλιανός     5. κ. Θεριανό Στυλιανό   6. κ. Πτερούδη Νικόλαο
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
      Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος  την
20 – ΑΠΡΙΛΙΟΥ – 2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:00΄ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.  Εγκρίσεις πιστώσεων προϋπολογισμού 2016.

2. Έγκριση της 124/2016  απόφασης Δημάρχου για την ανάθεση στον “Καρακατσάνη Χρήστο” για την κατεπείγουσα προμήθεια (6) έξι ελαστικών για τα απορριμματοφόρα οχήματα με αρ. ΚΥΗ 6567 και ΚΗΟ 6468.

3. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2015 (σε εκτέλεση των διατάξεων των παρ. 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με αυτές της παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011).

4. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2015 (σε εκτέλεση των διατάξεων των παρ. 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με αυτές της παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011).

5. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016 (σε εκτέλεση των διατάξεων των παρ. 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με αυτές της παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011).

6. Εισήγηση προς το Δ.Σ για έγκριση οικονομικών καταστάσεων απολογισμού και ισολογισμού και
αποτελεσμάτων χρήσεως Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2009.

7. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αγωγής ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κατά της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ΠΕΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε μισθωτών-χρηστών, με την οποία ο Δήμος θα αιτείται την απόδοση της ελευθέρας χρήσεως των δημοτικών καταστημάτων.

8. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αγωγής ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κατά του  Νεκτάριου Σώρρου μισθωτών-χρηστών, με την οποία ο Δήμος θα αιτείται την απόδοση της ελευθέρας χρήσεως των δημοτικών καταστημάτων

9. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αγωγής ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κατά του  Γεωργίου Πανταζή μισθωτών-χρηστών, με την οποία ο Δήμος θα αιτείται την απόδοση της ελευθέρας χρήσεως των δημοτικών καταστημάτων.

10. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αγωγής ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κατά του Τόγια Νεκτάριου μισθωτών-χρηστών, με την οποία ο Δήμος θα αιτείται την απόδοση της ελευθέρας χρήσεως των δημοτικών καταστημάτων.

11.  Αναπροσαρμογή τελών χρήσεως  βυτιοφόρου οχήματος του Δήμου.

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

                                                              Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                       Αντιδήμαρχος
                                                                                     Ευάγγελος Δέδες

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας