Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (12-Απρ-2022 10:00π.μ.)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 12η του μηνός ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2022, ημέρα ΤΡΊΤΗ και ώρα έναρξης  10:00 π.μ, στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

1. Καθορισμός όρων διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος πλαζ στη θέση Αιγινήτισσα, της Τ. Κ. Πέρδικας Αίγινας.

2. Καθορισμός όρων διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος πλαζ στη θέση Λουτρά Σουβάλας, Τ. Κ. Βαθέος Αίγινας.

3. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή προσαυξήσεων από Τέλη Ύδρευσης οφειλετών του Δήμου. (Άρθρο 174 παρ. 3 Ν. 3463/2006).

4. Έγκριση διαγραφής από χρηματικούς καταλόγους οφειλετών του Δήμου ως εκ παραδρομής χρέωση οφειλής.

5. Αποδοχή επιχορήγησης για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ. ΙΕΚ και τα ΣΔΕ της επικράτειας.

6. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο:  «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄ 169) “Νέο  πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις”.

7. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης ετήσιας συνδρομής του Δήμου στο έντυπο ΟΕΝΕΤ

8. Περί αποδοχής Δωρεάς γλυπτού έργου αείμνηστου, εκλιπόντος, καλλιτέχνη Κώστα Ανδρέου.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share