Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (30-Νοεμ.-2021 10:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 30 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00΄π.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας, οικονομικού έτους 2021.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αρ. 136/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που αφορά την έκτη (6η) αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης έτους 2021.

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αρ. 137/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που αφορά την τέταρτη (4η) αναμόρφωση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης της Επιχείρησης έτους 2021.

4. Έγκριση Μελέτης και σύνταξη όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας: “Μεταφορά Απορριμματοφόρων με Οχηματαγωγά πλοία έτους 2022”, προϋπολογισμού 181.151,70 ευρώ € (πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 43.476,41 ευρώ €) και Γενικό Σύνολο 224.628,11 ευρώ €.

5. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπάλληλου της ταμειακής υπηρεσίας ως υπεύθυνο λογαριασμού για το έργο με ενάριθμο 2020ΕΠ08510046 και ονομασία Επικαιροποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Αίγινας .

6. Λήψη απόφασης για την Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης στον Άρειο Πάγο κατά της υπ. Αριθμ. 77/2021 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά.

7. Αποδοχή της Συμπληρωματικής ΙΑ’ κατανομής (μηνός Νοεμβρίου) έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου ή και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του .

8. Αποδοχή της Συμπληρωματικής κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των Δήμων.

9. Αποδοχή Δ’ κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των Δήμων.

10. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share