ΑΠΟΦΑΣΗ  οικ. επιτροπης  106/2018  Της 26ης Συνεδρίασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 106/2018

Της 26ης Συνεδρίασης που έγινε στις 01-08-2018 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 11:00΄ π.μ στο Δημοτικό κατάστημα.

Στην Αίγινα σήμερα 01-08-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄ π.μ συνεδρίασε στο Δημοτικό
Κατάστημα (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) στην αίθουσα συνεδριάσεων η Οικονομική Επιτροπή μετά
την με αριθμό 8451/27-07-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, Αντιδημάρχου κ. Ευάγγελου Δέδε, που
δόθηκε νόμιμα.
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη:
1. Δέδες Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος της Ο.Ε
2. Ζορμπάς Ιωάννης, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.
3. Σκαλτσιώτης Γεώργιος, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Ο.Ε
4. Μούρτζης Γεώργιος, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Ο.Ε
5. Μαρμαρινός Σταμάτης, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.
6. Μαρμαρινός Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος – αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε.
Απόντες:
1. Πτερούδης Νικόλαος, Δημ. Σύμβουλος – Αντιπρόεδρος της Ο.Ε
2. Παπαδόπουλος Ιωάννης, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Ο.Ε. (δήλωση ανεξαρτητοποίησης με
αριθμ. πρωτ. 8491/30-07-2018).
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Στενάκης Ευάγγελος.
Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως.
6ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Απόφαση αριθμός 106/2018

«Αποδοχή δωρεάς ενός απορριμματοφόρου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4853 στο Δήμο μας από
το Δήμο Περιστερίου Αττικής»
Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 6 ου θέματος ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών της Ο.Ε το υπ. αριθμ. πρωτ. 7418/05-07-2018 έγγραφο του Δήμου Περιστερίου Αττικής στο
οποίο αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ 214/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ ΩΧΡΩΞ2-
ΒΛΞ) ενέκρινε τη δωρεά ενός απορριμματοφόρου οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 4853 στο Δήμο
μας.
Για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, αρμόδιο όργανο του Δήμου είναι σύμφωνα
με το άρθρο 72, παρ.1, εδαφ, η του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η αποδοχή της δωρεάς του υπ αριθ. ΚΗΟ 4853 απορριμματοφόρου
οχήματος του Δήμου Περιστερίου Αττικής στο Δήμο μας.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
-το υπ’ αριθμ. πρωτ.7418/05-07-2018 έγγραφο του Δήμου Περιστερίου Αττικής.
-τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1, εδαφ, η του Ν. 3852/2010
-τις διατάξεις των Ν.3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΔΑ: ΨΛΦΛΩ68-ΩΕ7

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι, ΟΜΟΦΩΝΑ
Επί 6 παρισταμένων μελών

Ι. Εγκρίνει την αποδοχή δωρεάς ενός απορριμματοφόρου οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4853
από το Δήμο Περιστερίου Αττικής.
ΙΙ. Εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και του Δήμου Αίγινας προς
το Δήμο Περιστερίου Αττικής για την ανωτέρω δωρεά.
ΙΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μαρμαρινό Παναγιώτη για να προβεί σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 106/2018.
Για πίστωση συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Δέδες Ευάγγελος Ζορμπάς Ιωάννης
Σκαλτσιώτης Γεώργιος
Μούρτζης Γεώργιος
Μαρμαρινός Σταμάτης
Μαρμαρινός Παναγιώτης

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε
Δέδες Ευάγγελος

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας