Πρόσκληση Ο.Ε. την 23η Νοεμβρίου 2016

.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                            Αίγινα, 18-11-2016
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                              Αρ. πρωτ.: 17039
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς:
1.  κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.
2.  κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο.
3.  κ.  Ζορμπά Ιωάννη.
4.  κ.  Πάλλη Στυλιανό.
5.  κ.  Θεριανό Στυλιανό.
6.  κ.  Πούντο Ιωάννη
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος  την 23η Νοεμβρίου 2016, ημέρα ΤΕΤΆΡΤΗ και ώρα 10:00΄ πμ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016.

2.  Έγκριση ανάκλησης πιστώσεων προϋπολογισμού 2016.

3.  Έγκριση πιστώσεων προϋπολογισμού 2016.

4. Λήψη απόφασης για τον επαναπροσδιορισμό των τελών Ύδρευσης Δ.Κ Αίγινας.

5. Λήψη απόφασης για τον επαναπροσδιορισμό των τελών Ύδρευσης Δ.Κ Κυψέλης.

6. Λήψη απόφασης για τον επαναπροσδιορισμό των τελών Ύδρευσης Δ.Κ Βαθέος.

7. Λήψη απόφασης για τον επαναπροσδιορισμό των τελών Ύδρευσης Δ.Κ Μεσαγρού.

8. Λήψη απόφασης για τον επαναπροσδιορισμό των τελών Ύδρευσης Τ.Κ Πέρδικας.

9. Καθορισμός δαπάνης για την μεταφορά παροχής ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ισχύοντος κανονισμού ύδρευσης.

10. Καθορισμός του ύψους των προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό Ύδρευσης.

11. Εισήγηση προς το Δ.Σ για την μείωση των τελών στα δημοτικά τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού  σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

12.  Εισήγηση προς το Δ.Σ για έγκριση οικονομικών καταστάσεων απολογισμού και ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2010.

13.  Εξέταση αιτημάτων που σχετίζονται με την ένταξη νέων κατηγοριών επιχειρήσεων στο ισχύων ειδικό επαγγελματικό τιμολόγιο τελών ύδρευσης.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Αντιδήμαρχος
Ευάγγελος Δέδες.

Κοινοποίηση
1.   Γραφείο Δημάρχου.
2. Γραφεία Αντιδημάρχων.
3. Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων.
4. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας