Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (7-Φεβ.-2023 11:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 07η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00πμ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας Καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το έτος 2022 – 2023 προϋπολογισμού 297.537,64€ επιπλέον ΦΠΑ 24% 71.409,03€ ήτοι σύνολο 368.946,67€.

2. Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2023-2024, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 209.186,68€ πλέον του ΦΠΑ.

3. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργιά σταθμών αυτοματοποιημένης ανάγνωσης μετρήσεων υδρομέτρων και ενσωμάτωσης τους στο υφιστάμενο σύστημα Τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού του δικτύου Ύδρευσης της Νήσου Αίγινας, προϋπολογισμού: 1.890.000,00€ πλέον 453.600,00€ ΦΠΑ 24% ήτοι γενικό σύνολο 2.343.600,00€.

4. Έγκριση Πρακτικού Ι του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο : «Αποκατάσταση Επικινδυνότητας και Επισκευή Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Αίγινας» προϋπολογισμού 258.064,52€ (πλέον ΦΠΑ 24%).

5. Έγκριση Πρακτικού Ι του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο : «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Αίγινας » προϋπολογισμού 688.709,68€ ( πλέον ΦΠΑ 24%).

6. Συγκρότηση Επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 01 Α Α ΟΠΣ:241 για την υποβολή πρότασης από το Δήμο Αίγινας προκειμένου να ενταχθεί στο Πρόγραμμα με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ».

7. Έγκριση του από 11/01/2023 Πρακτικού Κλήρωσης , για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών Μελών της Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: ‘’Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας & υπόγεια δίκτυα υποδομών ‘’ προϋπολογισμού 1.209.677,42€ πλέον ΦΠΑ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αίγινας

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share