Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (20 Μαΐου 2024 – 11:00πμ)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την, 20 – Μάιου – 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 11:00 π.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Α΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2024.

2. Έγκριση Πρακτικού Ι, για την αποσφράγιση και έλεγχο των φακέλων, δικαιολογητικά συμμετοχής και οικονομική προσφορά, του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που αφορούν το έργο με τίτλο: “Επισκευή, Επέκταση και Αντικατάσταση τμημάτων του Δικτύου Ύδρευσης του  Δήμου Αίγινας ”, προϋπολογισμού 1.209.677,42 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

3. Λήψη απόφασης για την ματαίωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Αριθ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 284461, με τίτλο : “Προμήθεια εξοπλισμού άθλησης εξωτερικού χώρου” προϋπολογισμού € 62.000,00) με ΦΠΑ 24% και επανακαθορισμός των όρων διακήρυξης βάση των οποίων θα διενεργηθεί ΝΈΑ διαγωνιστική διαδικασία.

4. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης, ελέγχου διακρίβωσης σωστής λειτουργίας υδρομετρητή και πληρωμή δαπάνης προς την ΕΥΔΑΠ.

5. Λήψη απόφασης για την διόρθωση λογαριασμού ύδρευσης κ. Λ. Λ. λόγω Λάθους Μέτρησης.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής.

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας.

Share