Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (7-2-2024 13:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 07 Φεβρουάριου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

1. Λήψη απόφασης για την Χρονική παράταση της υπ.αρ. 1987/10-02-2023 (23SYMV012115474) σύμβασης για την “Προμήθεια υλικών άμεσης κατανάλωσης για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αίγινας”.

2. Έγκριση δεσμευτικής εισήγησης εγγραφής πίστωσης στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας έτους 2024 σχετικά με την υπ. αριθμ. 16/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Απευθείας Μίσθωση γεώτρησης για τις ανάγκες υδροδότησης  της Νήσου Αίγινας κατόπιν αιφνίδιας βλάβης υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης”.

3. Αξιολόγηση της προφοράς και των λοιπών δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα της ομάδας Α της μελέτης για την προμήθεια αδρανών υλικών, ασφαλτομίγματος & λοιπών οικοδομικών υλικών για το Δήμο Αίγινας που επιλέχθηκε με τη διαδικασία της  διαπραγμάτευσης (άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016) σε συνέχεια της υπ.αρ. 05/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής.

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης αυτοκινήτων ιδιοκτησίας Δήμου Αίγινας.

5. Περί διόρθωσης οφειλής της Τ. Α – Α. από τον βεβαιωμένο κατάλογο 52/2023 που αφορά διόρθωση κοινοχρήστου χώρου περιπτέρου, σύμφωνα με εισήγηση της αρμοδίας υπηρεσίας του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share