Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (1 Μαρτ. 2024 – 13:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 01 Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 13:00, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης:

1. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Δ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2023.

2. Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2024, ύστερα από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και εισήγηση προς το Δ.Σ.

3. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αίγινας» έτους 2024 – (Ο.Π.Δ.-Πίνακας Στοχοθεσίας)

4. Έγκριση Πρακτικών 1 – 2 – 3 ελέγχου δικαιολογητικών Συμμετοχής, Οικονομικής Προσφοράς και ελέγχου των εγγυήσεων συμμετοχής, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αίγινας, Προϋπολογισμού: 52.419,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση ταμειακού απολογιστικού πίνακα Δ.Α.Ο.Α χρήσης 2021.

6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση οικονομικών καταστάσεων Δ.Α.Ο.Α χρήσης 2021.

7. Λήψη απόφασης για την Χρονική Παράταση της υπ.αρ. 3356/16-03-2023 ΑΔΑΜ 23SYMV012304911 2023-03-16 σύμβασης, για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2023 – 2024, για χρονικό διάστημα δύο μηνών από τη λήξη της ή μέχρι εξάντλησης των ποσοτήτων και του προϋπολογισμού ή ολοκλήρωσης της διαδικασίας του νέου ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

8. Αποδοχή κατανομής για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2023 – 2024 .

9. Περί εξειδίκευσης πίστωσης για την Κάλυψη δαπάνης για την πραγματοποίηση των καρναβαλικών εκδηλώσεων έτους 2024 . 

10. Έγκριση τοποθέτησης κολωνακίων έμπροσθεν ξενοδοχείου στην περιοχή Αγ. Μαρίνας, ύστερα από την απόφαση της Δ. Κ. Μεσαγρού και εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

11. Έγκριση χορήγησης άδειας για προσωρινή στάθμευση, ΙΧ φορτηγού και ΙΧ περονοφόρου οχημάτων, έμπροσθεν καταστήματος ΜΙΝΙ ΜΆΡΚΕΤ για την τροφοδοσία του, στην περιοχή Αγ. Μαρίνας, ύστερα από την απόφαση της Δ. Κ. Μεσαγρού και εισήγηση της 
Τεχνικής Υπηρεσίας.

12. Περί επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον κ. Κ. Δ. Του Γ (ο λογαριασμός νερού εκδίδεται στο όνομα Κ. Ε.), σύμφωνα με εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share