Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (16 Ιαν. 2024 – 12:00μ)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 16 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 12:00, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής για την 1η περίοδο της τρέχουσας δημοτικής θητείας.

2. Έγκριση της υπ. αριθμ. 07/03-01-2024 απόφασης Δημάρχου περί έγκρισης της υπ. αριθμ. Πρωτ. 80/03-01-2024 εισήγησης της τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής με την επισπευσμένη διαδικασία ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την “Προμήθεια μιας (1) αυτοφορτώνομενης, αυτοκινούμενης μπετονιέρας και ενος (1) πλήρους συστήματος πετρελαιοκίνητης αντλίας σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας” (ΑΔΑ: ΨΝΖΓΩ68-3Θ2)

3. Έγκριση της υπ. αριθμ. Πρωτ. 332/11-01-2024 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού μέλους για την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο: προμήθεια ενος (1) λεωφορείου και ενος (1) κλειστού ημιφορτηγού για τις  ανάγκες του Δήμου Αίγινας.

4. Παραλαβή μελέτης με τίτλο: Επικαιροποίηση προμελέτης και τευχών δημοπράτησης για το έργο ΕΕΛ Δ.Δ. Αίγινας, Δήμου Αίγινας.

5. Αξιολόγηση της προφοράς και των λοιπών δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα για την «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για την επισκευή του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Αίγινας» που επιλέχθηκε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016).

6. Αξιολόγηση της προφοράς και των λοιπών δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα της ομάδας Α της μελέτης για την προμήθεια αδρανών υλικών, ασφαλτομίγματος & λοιπών οικοδομικών υλικών για το Δήμο Αίγινας που επιλέχθηκε με τη διαδικασία της  διαπραγμάτευσης (άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016).

7. Αξιολόγηση της προφοράς και των λοιπών δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα της ομάδας Β της μελέτης για την προμήθεια αδρανών υλικών, ασφαλτομίγματος & λοιπών οικοδομικών υλικών για το Δήμο Αίγινας που επιλέχθηκε με τη διαδικασία της  διαπραγμάτευσης (άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016).

8. Αξιολόγηση της προφοράς και των λοιπών δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα της ομάδας Γ της μελέτης για την προμήθεια αδρανών υλικών, ασφαλτομίγματος & λοιπών οικοδομικών υλικών για το Δήμο Αίγινας που επιλέχθηκε με τη διαδικασία της  διαπραγμάτευσης (άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016).

9. Αξιολόγηση της προφοράς και των λοιπών δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα της ομάδας Α της μελέτης για την «Προμήθεια σιδηρικών ειδών για την επισκευή συντήρηση δημοτικών και κοινοχρήστων χώρων που επιλέχθηκε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016).

10. Αξιολόγηση της προφοράς και των λοιπών δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα της ομάδας Β της μελέτης για την «Προμήθεια σιδηρικών ειδών για την επισκευή συντήρηση δημοτικών και κοινοχρήστων χώρων» που επιλέχθηκε με τη διαδικασία της  διαπραγμάτευσης (άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016).

11. Αποδοχή κατανομής για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ της επικράτειας .

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share