ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 781/2019  Ορισμός άμισθου συμβούλου Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 1η Οκτωβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 12069
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΨΥΘΩ68-Λ3Ξ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 781/2019  Ορισμός άμισθου συμβούλου Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Αίγινας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ́/07.06.2010 )”Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης” περί
αρμοδιοτήτων Δημάρχου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Την ανάγκη για την σχετική επικουρία του Δημάρχου
3. Την δυνατότητα αξιοποίησης των γνώσεων και της εκούσιας εθελοντικής διάθεσης για
προσφορά του Καραγιάννη Ιωάννη του Ευαγγέλου
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου δεδομένου ότι ο άμισθος σύμβουλος θα εκτελέσει το έργο του
χωρίς αποζημίωση

Αποφασίζει

Αναθέτει στον κύριο Καραγιάννη Ιωάννη του Ευαγγέλου καθήκοντα άμισθου συμβούλου για την
επικουρία του Δημάρχου Αίγινας κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Ειδικότερα θα παρέχει
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ελέγχου, ασφάλειας και φύλαξης δημοτικών κτιρίων και χώρων.
Ο ανωτέρω θα ασκεί καθήκοντα αμιγώς συμβουλευτικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες
οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει γνώμες προς το Δήμαρχο στα
ανωτέρω θέματα και θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και το τέλος της θητείας του Δημάρχου πλην της τροποποίησής της ή της
ανάκλησής της χωρίς ο ορισθείς να δικαιούται αποζημίωση από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου καθώς επίσης και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Κοινοποίηση
1. Γραφείο Δημάρχου
2. κ.κ. Αντιδημάρχους
3. Γραφείο Προέδρου Δ.Σ
4. Γραφείο Κίνησης
5. κ. Καραγιάννης Ιωάννης
6. Πρωτόκολλο
1.

Ο
Δήμαρχος

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας