ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Οι προσωρινοί πίνακες καταρτίστηκαν με βάση, τα δηλωθέντα στις αιτήσεις των υποψηφίων στοιχεία.

Τυχόν ενστάσεις, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημοτικού Καταστήματος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μερών από την ημέρα ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης και πάντως, έως την Δευτέρα 30.08.2021 και ώρα 15:00.

ΠΙΝΑΚΑΣ (PDF)

 

 

Share