πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,χρονικής  διάρκειας έως τριών (3) μηνών, για την κάλυψη ειδικών κατηγοριών προσωπικούναυαγοσωστών του Δήμου Αίγινας.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ:68ΙΨΩ68-62Η
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα :12.06.2019
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αριθ. πρωτ.: 6306
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,
χρονικής διάρκειας έως τριών (3) μηνών, για την κάλυψη ειδικών κατηγοριών προσωπικού

ναυαγοσωστών του Δήμου Αίγινας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α ́/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 169 και 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α ́/28-6-2007)
«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», σε συνδυασμό με περίπτωση (ιε) της
παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 20 του Ν.2738/99
4.το υπ. Αρ 19149/08.06.2016 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΑ σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού για τις
ανάγκες της πυρασφάλειας και της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών.
5.το από 02 Μαρτίου 2019 Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής του άρθρου 11 παρ. 1 του Π.Δ.
31/2018 περί ορισμού πολυσύχναστων παραλιακών χώρων
6. Την με αριθ. 66/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αίγινας περί
προσλήψεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου έως τρίμηνης διάρκειας με την ειδικότητα Δ.Ε.
Ναυαγοσωστών
7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας – Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 518/τ. Β ́/28-02-2014).
8. Την υπ. αρ. Πρωτ. 6286/12 Ιουνίου 2019 Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου για
την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στους Κ.Α. 02.70.6041.01 & Κ.Α. 02.70.6054 προϋπολογισμού έτους
2019 για την κάλυψη δαπανών της μισθοδοσίας και των εργοδοτικών εισφορών των συγκεκριμένων
υπαλλήλων.
9. Το γεγονός ότι υποχρεούμαστε να ενεργήσουμε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, όπως
επιβάλλεται για λόγους προστασίας και ασφάλεια λουομένων και για λόγους περιστολής δημοσίων
δημοτικών δαπανών που πιθανόν να προκύψουν από την επιβολή προστίμων.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (η
διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους τέσσερις (4) συνολικά μήνες, μέσα σε συνολικό
διάστημα δώδεκα (12) μηνών), συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών
εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Αίγινας για την παρακάτω,
ανά υπηρεσία και έδρα, ειδικότητα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά, κύρια
και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101 ΔΗΜΟΣ
ΑΙΓΙΝΑΣ

ΑΙΓΙΝΑ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΑΠΟ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΩΣ 30
Σεπτεμβρίου
2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας
ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
Β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,
υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κλπ.)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η βαθμολόγηση των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια
που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Ν. 2190/94 όπως ισχύει τροποποιημένο με τις
διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012.
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσης νοείται η απασχόληση με σχέση
εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα
ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
101 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης

από την παρούσα ανακοίνωση άδειας Ναυαγοσώστη.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα
εξής δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών, όπου απαιτείται.
3. Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.
4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους
υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.
5. Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας, πρόσφατη βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο
δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν
απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την
ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι.
Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την
ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των 2 μηνών από
την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), προκειμένου για υποψηφίους που
έχουν ανήλικα τέκνα, είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, ή Πιστοποιητικό γεννήσεως,
προκειμένου για υποψηφίους που είναι άγαμοι.Σημειώνουμε σε ότι αφορά την πολυτεκνία είναι
απαραίτητη η υποβολή στην υπηρεσία και του πιστοποιητικού της Ανώτατης Συνομοσπονδίας
Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)
8. Για την απόδειξη της εμπειρίας, απαιτείται:
– Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της
ασφάλισης.
– Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 στην
οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του
εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμία της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και
της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την
οποία να προκύπτει ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας.
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι
μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «12-
02-2019» επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις σχετικές με τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την απόδειξη των κριτηρίων της ανεργίας (για ανέργους που παρακολουθούν
προγράμματα του ΟΑΕΔ, κ.λ.π.), της πολυτεκνικής και μονογονεικής ιδιότητας (ως προς τη δήλωση
για την πρόσληψη άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας), της μονογονεικής ιδιότητας (σε περίπτωση
διάστασης γονέων) και της μερικής απασχόλησης.
Δημοσίευση της Ανακοίνωσης
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Αίγινας. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Δήμος Αίγινας – Οινώνης 3- 18010 Αίγινα, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού -Μισθοδοσίας και
Διοικητικής Μέριμνας αρμόδια υπάλληλος κα Παπαδοπούλου Θεοδώρα, 2297320034
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από 13/06/2019 μέχρι και την 22/06/2019
και ώρα 15:00 μ.μ.
Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων.
Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου, γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα
κριτήρια, όπως ισχύουν την ημέρα έκδοσης της προκήρυξης (χρόνος ανεργίας, αριθμός τέκνων
πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, βαθμός τίτλου σπουδών,
εμπειρία).
Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις
περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές
συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων
πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των
υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
Ανάρτηση πινάκων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τα αποτελέσματα στο χώρο των
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αίγινας, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό
ανάρτησης.

Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Προσληφθέντες οι οποίοι
αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους
και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων
υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι
συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

…………………………………………

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας