Author: admin

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής προς την Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2020 (άρθρο 63 παρ. δ Ν. 3852/2010)”

«Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής προς την Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2020 (άρθρο 63 παρ. δ Ν. 3852/2010)

ΕΙΣΉΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Share

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αίγινας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Oινώνης 3  Τ. Κ. : 180 10 Αίγινα  Fax : 22970 25099
Τηλέφωνα : 22973 20013
E: grafeiodimarxou@aeginadimos.gr

ΑΔΑ: Ψ6Κ5Ω68-Η71
Αίγινα, 09 Δεκεμβρίου 2019
Α.Π.: 15755

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ       Αριθμός 938/2019

Θέμα: “Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αίγινας”

Ο Δήμαρχος Αίγινας
Έχοντας υπόψη:

1.Το άρθρο 50 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-85),”Δημοτικές ή κοινοτικές επιτροπές”
όπως ισχύει
2. Την υπ΄ αριθμ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1987 τεύχος Β΄) απόφαση Υπ.Ε.Π.Θ. “Τρόπος
λειτουργίας δημοτικών και κοινοτικών επιτροπών παιδείας” Continue reading

Share

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής προς την Οικονομική Επιτροπή για τοπροσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2020

«Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής προς την Οικονομική Επιτροπή για το
προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2020
(άρθρο 63 παρ. δ Ν. 3852/2010)”

Δείτε την εισήγηση σε μορφή PDF

 

Share

Παροχή  οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμωνοικονομικού έτους 2020

4ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
«Καθορισμός υποχρεωτικών εγγραφών υποχρεώσεων σύμφωνα με την υπ’
αρ. Πρωτοκόλλου 55905/29-7-2019 (ΦΕΚ 3054/Β/29-7-2019) ΚΥΑ περί
“Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων
οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253/Β΄)
απόφασης”

δειτε τη σχετικη απόφαση σε μορφή PDF

 

 

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε

Προς:
κ. Τζίτζη Φίλιππο
κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο
κ. Μούρτζη Αντώνιο
κ. Κουκούλη Μαρία
κ. Κουκούλη Παναγιώτη
κ. Μαρμαρινό Σταμάτη
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας). Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος την Πέμπτη 12 – Δεκεμβρίου – 2019, και ώρα 10:00΄ π.μ για να συζητήσουμε το πιο κάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση της από 3/12/2014 μηνύσεως του αντιδημάρχου ύδρευσης κου Αντωνίου Μούρτζη κατά του Αργυρίου Σαλιαρέλη και δήλωση υποστήριξης κατηγορίας στη δικηγόρο του Δήμου Αλεξάνδρα Τσάμη, είτε στη Γραμματεία του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά είτε και συμπληρωματικά ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πειραιά την 17/12/2019 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή και από διακοπή δικάσιμο και να δηλώσει για λογαριασμό του Δήμου Αίγινας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας

2. Εντολή ασκήσεως ή μη ανακοπής κατά του Αριστείδη Λάκκου και κατά της αρξαμένης αναγκαστικής εκτελέσεως ερειδομένης στην υπ’ αριθμ. 1584/2013 αποφάσεως του Στ τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

3. Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την “Πλαστικών Κάδων Απορριμμάτων των 1100 lit ” προϋπολογισμού : 26.987,50 € (πλέον Φ.Π.Α.).

4. Λήψη απόφασης επί των Πρακτικών που συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την « Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αίγινας» προϋπολογισμού: 173.387,00 € (πλέον Φ.Π.Α.), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 80268/2019. Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 12215/02-10-2019 και με ΑΔΑΜ: 19PROC005647831 2019-10-03 διακήρυξη.

Σε περίπτωση κατά την οποία δικαιολογημένα δεν είναι δυνατή η προσέλευσή σας, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα καταρχήν το κατά νόμον αναπληρωματικό σας μέλος στην Οικονομική Επιτροπή και κατόπιν τον ειδικό γραμματέα αυτής στο τηλ. 2297320036.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ζορμπάς Ιωάννης
Δήμαρχος Αίγινας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της παρ 11του άρθρου 221 του Ν 4412/2016
3. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ». Αυτή θα αποτελείται ,σύμφωνα με την παρ 11 του άρθρου 221 του Ν 4412/2016 ,από τρεις υπαλλήλους ΠΕ ,ΤΕ Μηχανικών, με τους αναπληρωματικούς τους, (λαμβάνοντας υπόψη το υπ’αρ. πρωτ. 806334/6-12-2019 έγγραφο του ΤΜ. ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ)

Γνωστοποιούμε ότι την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12: 00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) στο Γραφείο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ δημοτικών υπαλλήλων του Δήμου και υπαλλήλων του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων, της Περιφέρειας Αττικής, για την ανάδειξη αυτών που θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στην ανωτέρω επιτροπή.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΔΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΔΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Μετά την πρωτοβουλία του ΔΣ της Πριφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ένωσης με τον πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου κύριο Ευστάθιο Σταθόπουλο, όπου και συμμετείχα, με θέμα τα χρηματοδοτικά προγράμματα 2019-2020 και με ιδιαίτερη αναφορά το χρηματοδοτικό προγραμμα του ΠΣ «Απόκτηση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων στις πόλεις». Το ερώτημα που ετέθη από εμένα και αφορά όλους τους νησιωτικούς δήμους της Περιφέρειας Αττικής, είναι ότι οι τεχνικές μας υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και έχουμε άμεση ανάγκη διάθεσης εξιδεικευμενου επιστημονικού προσωπικού για την σύνταξη και ωρίμανση μελετών για την υποβολή φακέλου προς ένταξη και χρηματοδότηση στα προγράμματα του Πράσινου Ταμείου. Continue reading

Share

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και συλλόγους, έχει προγραμματίσει τις επόμενες ημέρες εκστρατεία Αλληλεγγύης με συλλογή και αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στους σεισμόπληκτους πολίτες της Αλβανίας.
Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση και περαιτέρω πληροφορίες. Το υλικό θα διανεμηθεί με την συνεργασία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας.

Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Αίγινας
Γιάννης Ζορμπάς

 

MISION HUMANITAR PER NE SHQIPERI BASHKIA E EGJINES NE BASHKPUNIM ME INSTITUCIONET DHE SHOQATAT HUMANITARE ORGANIZON NE DITET E ARDHSHME MISION HUMANIZMI DHE NDIMA PER QYTETARET QE U PREKEN NGA TERMETI NE SHQIPERI NE DITET E ARDHSHME DO TE KETE INFORMACION ME TE HOLLESISHEM.

 

me vlerësim
Kryetari i komunës Aegina
Janni Zorbas

Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας ελαστικών επισώτρων έτους 2019-2020

Ο Δήμαρχος Αίγινας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «προμήθειας ελαστικών επισώτρων έτους 2019-2020», προϋπολογισμού 57.859,64 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Οδός: ΟΙΝΩΝΗΣ 3
Ταχ.Κωδ: 180 10
Τηλ.: 22973-20000, 20030, 20032, 20033, 20036, 20019
Telefax: 22970-25099
E-mail: protocol@aeginadimos.gr
Κωδικός NUTS: EL307
Ιστοσελίδα: www.aegina.gr

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας (οδός Οινώνης 3), στις 18/12/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30΄ π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η δαπάνη της προμήθειας θα επιβαρύνει τους Κ.Α 10.6671.02, 20.6671.02, 25.6671.03 και 30.6671.02 του προϋπολογισμού του Δήμου με το ποσό των 33.574,80 € για το έτος 2019 και με το ποσό των 24.284,84 € για το έτος 2020.
Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν και θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www . aegina . gr και το κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΔΜΗΣ ( www.promitheus.gov.gr )
Η προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αίγινας. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. Πληροφορίες θα δίνονται από το τμήμα προμηθειών του Δήμου. Τηλ. επικοινωνίας 22973-20032, 20036, 20030.

Ο Δήμαρχος
Ιωάννης Π. Ζορμπάς

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΔ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΚΥΛΙΩΝ

Οι πολίτες, που δεν έχουν τσιπάρει τα σκυλιά τους έχουν την ευκαιρία να το κάνουν τώρα με επιδότηση 25 ευρώ για το κάθε σκυλί, ευγενικής χορηγίας της Zero Stray Pawject, Inc. και της Welttierschutzgesellschaft e.V. και αφορά 200 ηλεκτρονικές σημάνσεις. Το υπόλοιπο που πρέπει να πληρωθεί από εσάς απευθείας στον κτηνίατρο σας είναι μόνο 10 ευρώ.
Η προσφορά αυτή ισχύει για τρεις μήνες και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
Αν ο σκύλος σας δεν είναι σημασμένος, και αν το εισόδημα της οικογένειας δεν υπερβαίνει τα 600 ευρώ το μήνα ανά άτομο ή το ατομικό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 600 ευρώ, τότε δικαιούστε την επιδότηση των 25 ευρώ. Αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105 στο γραφείο της Επόπτριας Δημοσίας Υγείας, κ. Σοφίας Χατζίνα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

Ενημέρωση σχετικά με ψεκασμούς για τα κουνούπια από τo Γραφείο Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αίγινας

Σας γνωρίζουμε ότι, την Δευτέρα 18-11-2019 και την Πέμπτη 28-11-2019 πραγματοποιήθηκαν επαναληπτικοί ψεκασμοί (δέκατος έκτος & δέκατος έβδομος), για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην εκβολή του Βιρού στον Μαραθώνα και στη λίμνη της Βαγίας, στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2019, από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν των ενεργειών του Δήμου μας και εφόσον ακολουθήσουν και άλλοι ψεκασμοί, θα σας ενημερώσουμε όταν πραγματοποιηθούν.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Δημόσιας Υγείας, τηλέφωνο 22973 20054, κ. Σοφία Χατζίνα, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ