Γραφείο προμηθειών

Πρόσκληση για την «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΣΤΗ ΧΛΟΗ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΝΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΜΗΝΩΝ» (έως 4/3/2022 15:00)

Σχετικά έγγραφα:

 1. Πρόσκληση
 2. Πρωτογενές Αίτημα
 3. Μελέτη
Share

Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ» (προσφορές έως και 29-Οκτ-2021 και ώρα 15:00) (***ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18/10/2021 σχετ. διευκρίνηση) (***ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

(***Διευκρίνηση κατόπιν ερωτήματος: Σχετικά με τις προδιαγραφές του κωδικού Νο8 της μελέτης με αριθμό 9/2021 του Δήμου Αίγινας, σας γνωρίζουμε ότι πρόκειται για λάδι μηχανής 15/40w ημισυνθετικό. )

Σχετικά έγγραφα:

 1. Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς (***ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)
 2. Πρωτογενές Αίτημα
 3. Μελέτη
 4. Υπεύθυνη Δήλωση (περί μη αποκλεισμού)
 5. Υπεύθυνη Δήλωση (ποινικό μητρώο)
Share

Πρόσκληση υποβολής Οικονομικής Προσφοράς για την παροχή Εργασίας Παιδιάτρου στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Χλόης

Σχετικά έγγραφα:

 1. Πρόσκληση Οικονομικής Προσφοράς (έως 06-Σεπτ-2021, 15:00)
 2. Πρωτογενές Αίτημα
 3. Υπεύθυνη Δήλωση Περί Μη-Αποκλεισμού
 4. Υπεύθυνη Δήλωση Ποινικού Μητρώου
Share

Πρόσκληση Οικονομικής Προσφοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ»

Σχετικά έγγραφα:

 1. Πρόσκληση Οικονομικής Προσφοράς (έως 06-Σεπτ-2021, 15:00)
 2. Πρωτογενές Αίτημα
 3. Μελέτη
 4. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη-αποκλεισμού
 5. Υπεύθυνη Δήλωση – Ποινικό Μητρώο
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να αναθέσει την παροχή μεταφορικών υπηρεσιών σε μεταφορική εταιρεία προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού 6.999,80 € με ΦΠΑ 24% .
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στον υπ ΄αριθ. Πρωτ. 4683/14-04-2020 πρωτογενές αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας και επισυνάπτεται παρακάτω.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν με σφραγίδα και υπογραφή του ενδιαφερομένου, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας έως την Τετάρτη 22/04/2020 14:00 μ.μ., ο οποίος θα περιέχει:
• Την οικονομική προσφορά
• Πλήρη τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην υπ. αρ. 4683/14-04-2020 Τεχνική Έκθεση όπως αυτή επισυνάπτεται.

Σημείωση: Να ληφθεί υπόψιν ότι για προμήθειες ποσού 2.500,00 ευρώ κι πάνω ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία μας κατά την υπογραφή του συμφωνητικού φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα κι αντίγραφο ποινικού μητρώου του εκπροσώπου της εταιρείας (π.χ.Ο.Ε, Ε.Ε)
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (2297320037)

Ο Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

 

Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια Χαρτικών, Απορρυπαντικών και Ειδών Υγιεινής , προϋπολογισμού 13.000,00 € με ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του Δήμου Αίγινας, του Λιμενικού Ταμείου και του Παιδικού Σταθμού του Δήμου Αίγινας.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στον υπ ΄αριθ. πρωτ. 3904/20-03-2020 Πρωτογενές αίτημα – Τεχνική Έκθεση (ΑΔΑΜ: 20REQ006461834 ) που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν με σφραγίδα και υπογραφή του ενδιαφερομένου, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας έως την M.Πέμπτη 16/04/2020 11:00 π.μ., ο οποίος θα περιέχει:
• Την οικονομική προσφορά
• Πλήρη τεχνική περιγραφή του υπό προμήθεια είδους, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην υπ. αρ. 3904/20-03-2020 Τεχνική Έκθεση (ΑΔΑΜ: 20REQ006461834 ) .

Σημείωση: Να ληφθεί υπόψιν ότι για προμήθειες ποσού 2.500,00 ευρώ κι πάνω ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία μας κατά την υπογραφή του συμφωνητικού φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα κι αντίγραφο ποινικού μητρώου του εκπροσώπου της εταιρείας (π.χ.Ο.Ε, Ε.Ε)
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (2297320032)

Ο Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Share