Γραφείο προμηθειών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» (ΑΔΑΜ: 23PROC012745170)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τις ανάγκες επισκευής – συντήρησης των οχημάτων του Δήμου από το Δημοτικό Συνεργείο Δήμου Αίγινας.

Προϋπολογισμού :2.532,70 € πλέον ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ.6291/16-05-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:23REQ012685831).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012745170)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ:23REQ012685831)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012684309)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομικότερη προσφορά στην:

Ανάθεση διενέργειας ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΝ στο πλαίσιο διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, απαραίτητες για την ευζωία των ζώων του νησιού μας και την μείωση του πληθυσμού τους καθώς και για την προστασία της υγείας τους, σύμφωνα με όσα ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 5829/08-05-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:23REQ012626248).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 23PROC012684309)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ012626248)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012667883)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην: Προμήθεια ανταλλακτικών και ανάθεση εργασίας επισκευής του μονοαξονικού συρόμενου (ρυμουλκούμενου) πετρελαιοκίνητου υδρόψυκτου μηχανήματος θραύσης κλαδιών , εργοστασίου κατασκευής VERMEER τύπου BC 1000 XL, της  Υπηρεσίας Καθαριότητας που εξυπηρετεί την διαχείριση του αστικού πρασίνου με λειοτεμαχισμό κλαδεμάτων, κλάδων, προϊόντων αποψίλωσης και οργανικής ύλης λόγω βλάβης που διαπιστώθηκε στην αντλία ψεκασμού πετρελαίου  εσωτερικής καύσης.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του , η προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών και η εργασία επισκευής της αιφνίδιας βλάβης θα πρέπει να ανατεθούν σε εξωτερικό συνεργείο επισκευής πετρελαιοκινητήρων που διαθέτει την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση, την εμπειρία και τον απαιτούμενο μηχανολογικό, εργαλειακό εξοπλισμό (δοκιμαστήριο- εργαστήριο αντλιών ψεκασμού υψηλής πίεσης-μπεκ, διαγνωστική συσκευή σύγχρονης τεχνολογίας Bosch,  χρονισμού, ρύθμισης αβάνς, στροφών, αναλυτή καυσαερίων Bosch, και να καλύπτουν τις οδηγίες/πρωτόκολλο του κατασκευαστή) καθώς δεν διαθέτει το δημοτικό συνεργείο τον ανάλογο τεχνολογικό εξοπλισμό για την επισκευή της εν θέματι  βλάβης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ.5925/09-05-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας  (ΑΔΑΜ:23REQ012633966).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 23PROC012667883)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ012633966)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012641331) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην ανάθεση της διενέργειας απεντόμωσης και μυοκτονίας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των Δημοτικών Κτιρίων καθώς και στα φρεάτια ομβρίων υδάτων του Δήμου μας στην πόλη της Αίγινας ήτοι στο χώρο του γκαράζ, σε όλα τα δημόσια σχολεία, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, Παιδικούς Σταθμούς και ΙΕΚ του Δήμου Αίγινας, σε όλους τους χώρους του Δημοτικού κτιρίου, ΚΕΠ, στο παλαιό Δημαρχείο, στις δημοτικές τουαλέτες στο ίδιο κτίριο, στις Δημοτικές τουαλέτες στην πλατεία Εθνεγερσίας και στο γραφείο της ΚΕΔΑπροκειμένου να εξασφαλιστεί η υγεία των δημοτικών υπαλλήλων και των κατοίκων του νησιού μας.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 5580/03-05-2023 Πρωτογενές αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας  (ΑΔΑΜ:23REQ012591297).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012641331)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ012591297)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 6468 ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012636387)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην:
Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή για το υπό αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6468 αρθρωτό όχημα (ελκυστήρας+επικαθήμενο) τηςυπηρεσίας καθαριότητας,κατηγορίας Ν3, εργοστασίου κατασκευής Mercedes με αριθμό πλαισίου WDB65913615525139 και του επικαθήμενου οχήματος, εργοστασίου κατασκευής MARREL με αριθμό πλαισίου 1P3RL213 και ΑΡ. Σασί (Chasis number) 00267.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ.5674/04-05-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ :23REQ012605760).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 23PROC012636387)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ :23REQ012605760)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 6462 (ΑΔΑΜ: 23PROC012633774)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην:
Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή για το υπό αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6462 διαξονικό απορριμματοφόρο όχημα αποκομιδής σύμμεικτων Απορριμάτων, εργοστασίου κατασκευής Mercedes Benz με αριθμό πλαισίου WDB9320031L122458 που παρουσίασε βλάβη στο σύστημα πέδησης, κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς σε κάθε οικονομικό φορέα, σύμφωνα με την έρευνα αγοράς και διαπραγμάτευση της τιμής που διεξήγαγε η επιτροπή οχημάτων και με κριτήριο την άριστη ποιότητα των ανταλλακτικών, την συντομότερη χρονικά εκτέλεση των εργασιών επισκευής ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Αίγινας. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ.5675/04-05-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ  :23REQ012606102).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 23PROC012633774)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ :23REQ012606102)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 6492 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012633659)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην: Προμήθεια ανταλλακτικών και ανάθεση εργασίας επισκευής του υπ΄αριθ. ΚΗΥ 6492 οχήματος της υπηρεσίας ύδρευσης, κλειστό φορτηγό τύπου βαν , κατηγορίας Ν1 (μικρότερο των 3,5 t), εργοστασίου κατασκευής FIAT τύπου Doblo με  αριθμό πλαισίου ZFA2230000556138 ,κατόπιν αιφνίδιας βλάβη που παρουσίασε στον ποδομοχλό του συμπλέκτη και μέρη του κινητήρα, προκειμένου το συγκεκριμένο αυτοκίνητο να έχει τις προϋποθέσεις ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες  της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Αίγινας.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 5676/04-05-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:23REQ012606558).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 23PROC012633659)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ012606558)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 3975 ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΔΑΜ:23PROC012462417)

Ο Δήμος Αίγινας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου 118 του Ν.4412/2016 Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών , κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα σύμφωνα με την  έρευνα αγοράς και διαπραγμάτευση της τιμής που διεξήγαγε η επιτροπή οχημάτων και με κριτήριο την άριστη ποιότητα των ανταλλακτικών, την συντομότερη χρονικά εκτέλεση των εργασιών επισκευής, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίας για την επισκευή αιφνίδιας βλάβης στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου υψηλής πίεσης του υπ. αρ κυκλοφορίας ΚΗΟ 3975 φορτηγό της υπηρεσίας καθαριότητας.

Προϋπολογισμού
1.131,00 € πλέον ΦΠΑ 24% Για την προμήθεια ανταλλακτικών.
2200,00 € πλέον ΦΠΑ 24% για την εργασία επισκευής.
Συνολικού προϋπολογισμού : 3.331,00 € πλέον ΦΠΑ 24% .

Τη δαπάνη θα βαρύνει ο προϋπολογισμός του έτους 2023 όπου υπάρχει ειδική πίστωση γραμμένη στους κωδικούς Κ.Α.-20.6671.01 και Κ.Α.-20.6263.01

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ. 3389/29-03-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ :23REQ012444288). 

Σχετικά έγγραφα:

 1. Πρόσκληση (ΑΔΑΜ:23PROC012462417)
 2. Πρωτογενές (ΑΔΑΜ :23REQ012444288)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 6567 ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012465978)

Ο Δήμος Αίγινας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου 118 του Ν.4412/2016 Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών , κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με την έρευνα αγοράς και διαπραγμάτευση της τιμής που διεξήγαγε η επιτροπή οχημάτων και με κριτήριο , την έγκαιρη προμήθεια και συντομότερη χρονικά εκτέλεση των εργασιών επισκευής, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια υλικών και επισκευής του οχήματος μάρκας VOLVO , με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6567 αρθρωτού οχήματος της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου ,κατηγορίας Ν3, εργοστασίου κατασκευής Volvo με αριθμό πλαισίου YV2H2B5A3KB442133 και του επικαθήμενου οχήματος με αριθμό πλαισίου NL 2414 .

Προϋπολογισμού
5.966,52 € πλέον ΦΠΑ 24% για την προμήθεια ανταλλακτικών
2.360,00 € πλέον ΦΠΑ 24% για την εργασία επισκευής
Συνολικού προϋπολογισμού: 8.326,52 πλέον ΦΠΑ 24%

Τη δαπάνη θα βαρύνει ο προϋπολογισμός του έτους 2023 όπου υπάρχει ειδική πίστωση γραμμένη στους κωδικούς ΚΑ-20.6671.01 και ΚΑ-20.6263.01.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 4292/05-04-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας  (ΑΔΑΜ:23REQ012444456).

Σχετικά έγγραφα:

 1. Πρόσκληση (ΑΔΑΜ: 23PROC012465978)
 2. Πρωτογενές (ΑΔΑΜ: 23REQ012444456)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012393849)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της αποστολής λοιπής επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου Αίγινας, (υπηρεσίας ταχυμεταφοράς) προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του.

Προϋπολογισμού:
Για την αποστολή λοιπής επιστολικής αλληλογραφίας (υπηρεσία ταχυμεταφοράς): 2.096,77 € πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 2.600,00 με ΦΠΑ 24% .

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 3201/13-03-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:23REQ012279956).

Σχετικά έγγραφα:

 1. Πρωτογενές (ΑΔΑΜ:23REQ012279956)
 2. Πρόσκληση (ΑΔΑΜ: 23PROC012393849)
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ (ΑΔΑΜ: 23PROC012377913)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου 118 του Ν.4412/2016 Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης , την οικονομική προσφορά και με την προϋπόθεση ότι στην προσφορά τους θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων ( ηλεκτρολογικά είδη) που δεν αποτελούν μηχανικά μέρη κινητήρων , προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία και συντήρηση των κάτωθι οχημάτων του Δήμου κατόπιν ελέγχου του Δημοτικού Συνεργείου.

Προϋπολογισμού για την προμήθεια των ειδών ανά ομάδα αγαθών ως κάτωθι:
• ΟΜΑΔΑ Α: 591,94 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%.
• ΟΜΑΔΑ Β :453,31 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%.
• ΟΜΑΔΑ Γ:Για το υπ’ αριθμ. όχημα ΚΗΟ-4156 της υπηρεσίας ύδρευσης ανταλλακτικά ποσού: 167,40€ με ΦΠΑ 24% Για το υπ’ αριθμ. όχημα ΚΗΥ-5982 της υπηρεσίας Διοίκησης ανταλλακτικά ποσού: :195,20 με ΦΠΑ 24%. Για το υπ’ αριθμ. όχημα ΚΗΥ-6383 της υπηρεσίας Καθαριότητας ανταλλακτικά ποσού: 8,22€ με ΦΠΑ 24% Για το υπ’αριθμ. όχημα ΚΗΥ-6540 της υπηρεσίας Καθαριότητας ανταλλακτικά ποσού: 1804,42€ με ΦΠΑ 24% Για το υπ’ αριθμ. όχημα ΚΗΥ-6567 της υπηρεσίας Καθαριότητας ανταλλακτικά ποσού:127,00€ με ΦΠΑ 24% Για το υπ’ αριθμ. όχημα ΜΕ-36200 της υπηρεσίας Καθαριότητας ανταλλακτικά ποσού: 33,41€ με ΦΠΑ 24% Για το υπ’ αριθμ. Όχημα ΜΕ-59454 της υπηρεσίας Καθαριότητας ανταλλακτικά ποσού:77,24€ με ΦΠΑ 24%
• ΟΜΑΔΑ Δ :186,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%.

Συνολικός προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑΣ Α + ΟΜΑΔΑΣ Β + ΟΜΑΔΑΣ Γ + ΟΜΑΔΑΣ Δ = 3.643,60 € με ΦΠΑ24%.

Τη δαπάνη θα βαρύνει ο προϋπολογισμός του έτους 2023 όπου υπάρχει ειδική πίστωση γραμμένη στους Κ.Α.-20.6661.01, Κ.Α.-20.6671.01, Κ.Α.-25.6671.01, Κ.Α.-10.6671.01., Κ.Α.-20.6672.01, Κ.Α.-20.6263.01.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ.3671/23-3-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:23REQ012361632).

Σχετικά έγγραφα:

 1. Πρωτογενές (ΑΔΑΜ:23REQ012361632)
 2. Πρόσκληση (ΑΔΑΜ: 23PROC012377913)
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΑΜΑΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 9876 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012343542)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, στην ανάθεση της προμήθειας , κατασκευής και τοποθέτησης προστατευτικού καλύμματος αμάξης , του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 9876 δυαξονικού, ανοικτού, μη ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος, κατηγορίας Ν1 εργοστασίου κατασκευής FORD, τύπου Ranger με αριθμό πλαισίου 6FPNXXMJ2NNU16062, της Υπηρεσίας Οδοποίιας , προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης κάλυψη της αμάξης και προστασία από τη βροχή , τις  υψηλές θερμοκρασίες, την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και την προστασία από κινδύνους κλοπής.

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 682,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Χρηματοδότηση :ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ.3546/21-03-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:23REQ012337584).

Σχετικά έγγραφα:

 1. Πρωτογενές (ΑΔΑΜ: 23REQ012337584)
 2. Πρόσκληση (ΑΔΑΜ: 23PROC012343542)
Share