Γραφείο προμηθειών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 6460 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ (ΑΔΑΜ: 24PROC014290362)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, και με κριτήριο τη δυνατότητα της  καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική προσφορά στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασία επισκευής του υπ. αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 6460 δυαξονικού απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσα της υπηρεσίας καθαριότητας που εκτελεί καθημερινά υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αίγινας, εργοστασίου Mercedes, με αριθμό πλαισίου WDB9320031L122079 παρουσίασε βλάβη και συγκεκριμένα δυσλειτουργία με συνέπεια την αναποτελεσματική λειτουργία του εμβόλου φορείου υψηλής συμπίεσης απορριμμάτων της υπερκατασκευής του  οχήματος, κατά την προγραμματισμένη έξοδό του για την αποκομιδή απορριμμάτων από το ΣΜΑ του Δήμου Αίγινας με συνέπεια την ακινητοποίησή του.

Προϋπολογισμός Δαπάνης:
για την προμήθεια ανταλλακτικών: 4.149,54€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 5.145,43€ με Φ.Π.Α. 24%
για την εργασία επισκευής: 2.300,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 2.852,00 € με Φ.Π.Α. 24%
Σύνολο για την προμήθεια ανταλλακτικών και την εργασία επισκευής: 6.449,54€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 7.997,43 € με Φ.Π.Α. 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας και ανάθεσης εργασίας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ. 1496/ 12.02.2024 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:  24REQ014256347).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (24PROC014290362)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ (24REQ014256347)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014179742)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σε:

Ανάθεση της υπηρεσίας ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου Αίγινας για το έτος 2024.

Προϋπολογισμός για την υπηρεσία: 11.970,60 € (απαλλασσομένου ΦΠΑ).

Πλήρη τεχνική περιγραφή της υπό ανάθεση υπηρεσίας, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο υπ. αρ. πρωτ. 1185/26.01.2024 (ΑΔΑΜ:24REQ014178284 2024.01.26) Πρωτογενές αίτημα – Τεχνική  Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή του Δήμου Αίγινας

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΔΑΜ: 24PROC014179742)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΑΔΑΜ:24REQ014178284)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ  ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ (ΑΔΑΜ: 24PROC014152592)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική προσφορά στην:

Ανάθεση της υπηρεσίας οργάνωσης και διαχείρισης των απαιτούμενων προμηθειών και υπηρεσιών για τις εορταστικές εκδηλώσεις της επετείου άφιξης και ορκωμοσίας του Ιωάννη Καποδίστρια κατά την 26, 27 & 28 Ιανουαρίου έτους 2024 όπως αυτές περιγράφονται και  στο υπ.αρ. 828/19-01-2024 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ014152287

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 7.393,15€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 24PROC014152592)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ (ΑΔΑΜ: 24REQ014152287)
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2024 (ΑΔΑΜ: 23PROC013978965)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου 118 του Ν.4412/2016 κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική του προσφορά στην:

Προμήθεια λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων για τις ετήσιες ανάγκες των οχημάτων που διαθέτει ο Δήμος Αίγινας.

Προϋπολογισμού για την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Δ (Λιπαντικά και λοιπά είδη συντήρησης οχημάτων): 26.028,34€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Υπ΄αριθ. Πρωτ. 17115/24-11-2023 Πρωτογενές αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 23REQ013827781) καθώς και στην υπ. αρ. 24/2023 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας.

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013978965)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ013827781)
 3. ΜΕΛΕΤΗ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ. ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 6521 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013935526)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του υπ. αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 6521 δυαξονικού απορριμματοφόρου οχήματος (ελαφρύ φορτηγό απορριμματοφόρο μικρότερο των 3,5t), της Υπηρεσίας Καθαριότητας, εργοστασίου κατασκευής PiaggioPorter, κατόπιν αιφνίδιας  βλάβης.

Προϋπολογισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών: 979,03 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 1.214,00 € με Φ.Π.Α. 24%

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ. 17239/28.11.2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 23REQ013845791).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013935526)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ013845791)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ_ΚΗΥ 6521
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013801170)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, με τη  διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική προσφορά στην:

Προμήθεια εμβολίων για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και φαρμακευτικών ουσιών για την άμεση περίθαλψη τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ν. 4830/2021 (Α’ 169 “Νέο πλαίσιο για την  ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα “Άργος” και λοιπές διατάξεις”). Η εν λόγω προμήθεια κρίνεται πολύ σημαντική τόσο για την υγεία των ζώων όσο και για την δημόσια υγεία γενικότερα.

Σημειώνεται ότι τα εν λόγω σκευάσματα θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν ημερομηνία λήξης και φύλλα οδηγιών χρήσης τους. Η ημερομηνία λήξης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον σε δύο έτη από την ημερομηνία παραλαβής του  σκευάσματος.

Προϋπολογισμός δαπάνης: 2.918,35 € πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι 3.297,74 € με ΦΠΑ 13%

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 16697/17-11-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση με  ΑΔΑΜ: 23REQ013792357 που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας.

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013801170)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ013792357)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 4154 ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ» (ΑΔΑΜ: 23PROC013799663)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ,  και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομικότερη προσφορά στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών και την ανάθεση εργασίας επισκευής του υπό αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4154 αρθρωτού οχήματος (ελκυστήρας με ημιρυμουλκούμενο) κατηγορίας Ν3, μεταφοράς σύμμεικτων απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ του Δήμου Φυλής, εργοστασίου κατασκευής SCANIA, με αριθμό πλαισίου XLEP6X40004390999, της Υπηρεσίας Καθαριότητας, κατόπιν αιφνίδιας βλάβης και συγκεκριμένα λόγω έλλειψης πίεσης που διαπιστώθηκε στο σύστημα πεπιεσμένου αέρα. 

Προϋπολογισμός δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών: 140,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 173,60€ με Φ.Π.Α.24%.
Προϋπολογισμός δαπάνης για την εργασία επισκευής: 180,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 223,20€ με Φ.Π.Α. 24%.
Συνολικός Προϋπολογισμός για υλικά και εργασία: 320,00€ πλέον Φ.Π.Α.24%, ήτοι 396,80€ με Φ.Π.Α.24%.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2023 όπου υπάρχει ειδική πίστωση γραμμένη στους Κ.Α.- 20.6671.01 – Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή-συντήρηση μεταφορικών μέσων και Κ.Α.-20.6263.01 – Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων. Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ. 15958/06.11.2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια  υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 23REQ013713708).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΚΗΟ 4154 (ΑΔΑΜ: 23PROC013799663)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ013713708)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 9352  ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (ΑΔΑΜ: 23PROC013799021)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομικότερη προσφορά στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών και την ανάθεση εργασίας για την επισκευή του υπό αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 9352 φορτηγού οχήματος με ανυψωτικό γάντζο φόρτωσης (hook lift) κατηγορίας Ν3, μεταφοράς containers, εργοστασίου κατασκευής Renault με αριθμό πλαισίου VF634FPA000002560, το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί επιχειρησιακά. Κατόπιν μακροσκοπικού ελέγχου, διαπιστώθηκε βλάβη στο υδραυλικό χειριστήριο που εκτελεί εντολές ανάβασης και κατάβασης του βραχίονα συγκράτησης container, το άνοιγμα και το κλείσιμο γάντζων ασφάλισης container, την ανάβαση και κατάβαση ράουλου σταθεροποίησης οχήματος.

Προϋπολογισμός για την προμήθεια υλικών: 5.420,65 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 6.721,61 € με ΦΠΑ 24%.
Προϋπολογισμός για την εργασία επισκευής της βλάβης: 440,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 545,60 € με ΦΠΑ 24%.
Συνολικός Προϋπολογισμός: 5.860,65 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 7.267,21 € με ΦΠΑ 24%.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2023 όπου υπάρχει ειδική πίστωση γραμμένη στους Κ.Α.- 20.6263.01 – Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και Κ.Α.-20.6671.01 – Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή –  συντήρηση μεταφορικών μέσων. Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο υπ΄αρ. πρωτ. 16323/13.11.2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία  του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 23REQ013755312).

Σχετικά αρχεία:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΚΗΗ 9352 (ΑΔΑΜ: 23PROC013799021)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ013755312)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» (ΑΔΑΜ: 23PROC013795192)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική προσφορά στην: 

Προμήθεια ανταλλακτικών – αναλωσίμων ειδών που δεν αποτελούν μηχανικά μέρη κινητήρων των μηχανοκίνητων οχημάτων, για την κάλυψη των καθημερινών λειτουργικών αναγκών του Δημοτικού συνεργείου του Δήμου Αίγινας,  εξασφαλίζοντας έτσι και την ασφαλή και νόμιμη κυκλοφορία των μηχανοκίνητων οχημάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ΚΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Προϋπολογισμός υλικών: 1.125,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 1.395,00 € με ΦΠΑ 24%

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 16556/16.11.2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:  23REQ013780161).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013795192)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ013780161)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 4196 ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ NISSAN, ΤΥΠΟΥ Cabstar, ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ VWASBFTLOY1123364 (ΑΔΑΜ: 23PROC013780735)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του υπό αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4196 διαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος, κατηγορίας Ν1, της υπηρεσίας καθαριότητας (αποκομιδή και μεταφορά ογκωδών στο ΣΜΑ), εργοστασίου κατασκευής NISSAN τύπου Cabstar, με αριθμό πλαισίου VWASBFTLOY1123364, κατόπιν αιφνίδιας βλάβης που παρουσίασε στο σύστημα του υπερπληρωτή καυσίμου (τουρμπίνα) με συνέπεια την μη εύρυθμη λειτουργία του κινητήρα, την αδυναμία προοδευτικής αύξησης των στροφών του κινητήρα με αποτέλεσμα την δυσκολία κατά την κίνηση του οχήματος. 

Η προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών και η εργασία επισκευής της αιφνίδιας βλάβης θα πρέπει να ανατεθούν σε εξιδεικευμένο συνεργείο επισκευής οχημάτων κατηγορίας Ν1 που διαθέτει την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση, την εμπειρία και τον απαιτούμενο μηχανολογικό, εργαλειακό εξοπλισμό (δοκιμαστήριο υδραυλικών συστημάτων υψηλής υδραυλικής πίεσης) καθώς δεν διαθέτει το δημοτικό συνεργείο τον ανάλογο τεχνολογικό εξοπλισμό για την επισκευή της εν θέματι βλάβης.

Προυπολογισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών : 1.504,98 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
Προυπολογισμού για τις εργασίες επισκευής:690,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
Συνολικός Προϋπολογισμός:2.194,98 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ. 16196/10-11-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 23REQ013746420).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΗο4196 (ΑΔΑΜ: 23PROC013780735)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ013746420)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Share