Γραφείο προμηθειών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ (ΑΔΑΜ: 24PROC014609910)

Αναρτούμε την υπ. αρ. πρωτ 5560/ 17-04-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014609910) Πρόσκληση και το υπ΄αριθ. Πρωτ.5235/12-04-2024 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 24REQ014590005), και θα σας παρακαλούσαμε όπως μας υποβάλετε την αντίστοιχη οικονομική και τεχνική προσφορά σας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Νόμου περί προμηθειών θα πρέπει όπως αναφέρετε και στην πρόσκληση να μας υποβάλλετε και τα εξής δικαιολογητικά τα οποία έχουν τρίμηνη διάρκεια:

1. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ.

2. Ασφαλιστική Ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς.

3. Υπεύθυνη Δήλωση Ποινικού Μητρώου με την οποία σας επισυνάπτουμε.

4. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη αποκλεισμού την οποία επίσης σας επισυνάπτουμε και για τις οποίες δεν χρειάζεται το γνήσιου υπογραφής.

5. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία μητρώου Επιχείρησης”.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση σας είναι εταιρεία σας παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε και το αντίστοιχο καταστατικό ή πιστοποιητικό εκπροσώπησης με το οποίο θα ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος – διαχειριστής της  εταιρείας στον όνομα του οποίου θα συμπληρωθούν οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις.

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΦΑΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑΓΡΟΥ (ΑΔΑΜ: 24PROC014593652)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου IΙ κάτω των ορίων ΕΕ  την προμήθεια υδραυλικών ειδών και ανταλλακτικών όπως, βάνες, φλάντζες, σύνδεσμοι ταυ, φλάντζες κλαπέ, τυφλές φλάντζες, υδρόμετρο 10’’, φίλτρο, ελαστικές φλάντζες, και βίδες κ.α.

Προϋπολογισμού για την προμήθεια των υλικών ύδρευσης: 3.473,45 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 5020/09-04-2024 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση με ΑΔΑΜ: 24REQ014560375 που έχει συνταχθεί από την αρμόδια  υπηρεσία του Δήμου μας.

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 24PROC014593652)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ (ΑΔΑΜ: 24REQ014560375)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΒΚΡ790, ΒΚΡ789, ΧΜΙ61, ΖΙΑ475 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ KAI ΥΒΝ4048 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΔΑΜ: 24PROC014593511)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών και ανάθεση των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή των δίτροχων οχημάτων της υπηρεσίας ύδρευσης και της υπηρεσίας καθαριότητας ως κάτωθι:

1) Την επισκευή της υπ. αριθ. κυκλοφορίας ΒΚΡ 790 δίτροχης μοτοσικλέτας της υπηρεσίας ύδρευσης
2) Την επισκευή της υπ. αριθ. κυκλοφορίας ΒΚΡ 789 δίτροχης μοτοσικλέτας της υπηρεσίας ύδρευσης
3) Την επισκευή του υπ. αριθ. κυκλοφορίας ΥΒΝ 4048 δίτροχου μοτοποδηλάτου, εργοστασίου κατασκευής PIAGGIO, τύπου ZIP.
4) Την επισκευή της υπ. αριθ. κυκλοφορίας ΧΜΙ 61 δίτροχης μοτοσυκλέτας της υπηρεσίας καθαριότητας
5) Την επισκευή της υπ. αριθ. κυκλοφορίας ΖΙΑ 475 δίτροχης μοτοσυκλέτας της υπηρεσίας καθαριότητας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο Υπ΄αριθμ.4684/02-04-24 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 24REQ014515030).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 24PROC014593511)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ (ΑΔΑΜ: 24REQ014515030)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
 6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ» ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (ΑΔΑΜ: 24PROC014493890)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ στην ανάθεση της μικροφωνικής εγκατάστασης  δύο (2) μικροφώνων, δύο (2) ηχείων, ενός (1) προτζέκτορα με τα παρελκόμενά του, ενός (1) πανιού επιτοίχιας προβολής προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες πραγματοποίησης της εκδήλωσης με θέμα «Ενδοοικογενειακή Βία» που συνδιοργανώνει η Δημοτική  Επιτροπή Ισότητας με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Πειραιά του Κέντρου Ερευνών για θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι) την Κυριακή 7 Απριλίου 2024 στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας προϋπολογισμού : 210,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω δαπάνης περιγράφονται αναλυτικά στο υπ ΄αριθ. Πρωτ.4327-28/03/2024 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση με ΑΔΑΜ: 24REQ014488478 που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας.

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 24PROC014493890)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ (24REQ014488478)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

 

 

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΑΔΑΜ: 24PROC014379573)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ για δαπάνες ηχητικής κάλυψης των καρναβαλικών εκδηλώσεων του Δήμου Αίγινας.

Προϋπολογισμού για την προμήθεια: 1.200,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω δαπάνης περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 3183/06-03-2024 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση με ΑΔΑΜ: 24REQ014376408 που έχει συνταχθεί από την αρμόδια  υπηρεσία του Δήμου μας.

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 24PROC014379573)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ (ΑΔΑΜ: 24REQ014376408)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 6460 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ (ΑΔΑΜ: 24PROC014297311)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, και με κριτήριο τη δυνατότητα της  καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική προσφορά στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασία επισκευής του υπ. αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 6460 δυαξονικού απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσα της υπηρεσίας καθαριότητας που εκτελεί καθημερινά υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων στις Δημοτικές Κοινότητες του  Δήμου Αίγινας, εργοστασίου Mercedes, με αριθμό πλαισίου WDB9320031L122079 παρουσίασε βλάβη και συγκεκριμένα δυσλειτουργία με συνέπεια την αναποτελεσματική λειτουργία του εμβόλου φορείου υψηλής συμπίεσης απορριμμάτων της υπερκατασκευής του  οχήματος, κατά την προγραμματισμένη έξοδό του για την αποκομιδή απορριμμάτων από το ΣΜΑ του Δήμου Αίγινας με συνέπεια την ακινητοποίησή του.

Προϋπολογισμός Δαπάνης:
για την προμήθεια ανταλλακτικών: 4.149,54€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 5.145,43€ με Φ.Π.Α. 24%
για την εργασία επισκευής: 2.300,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 2.852,00 € με Φ.Π.Α. 24%
Σύνολο για την προμήθεια ανταλλακτικών και την εργασία επισκευής: 6.449,54€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 7.997,43 € με Φ.Π.Α. 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας και ανάθεσης εργασίας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ. 1496/ 12.02.2024 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:  24REQ014256347).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (24PROC014297311) [ορθή επανάληψη]
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ (24REQ014256347)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΗΥ 6460
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014179742)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σε:

Ανάθεση της υπηρεσίας ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου Αίγινας για το έτος 2024.

Προϋπολογισμός για την υπηρεσία: 11.970,60 € (απαλλασσομένου ΦΠΑ).

Πλήρη τεχνική περιγραφή της υπό ανάθεση υπηρεσίας, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο υπ. αρ. πρωτ. 1185/26.01.2024 (ΑΔΑΜ:24REQ014178284 2024.01.26) Πρωτογενές αίτημα – Τεχνική  Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή του Δήμου Αίγινας

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΔΑΜ: 24PROC014179742)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΑΔΑΜ:24REQ014178284)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ  ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ (ΑΔΑΜ: 24PROC014152592)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική προσφορά στην:

Ανάθεση της υπηρεσίας οργάνωσης και διαχείρισης των απαιτούμενων προμηθειών και υπηρεσιών για τις εορταστικές εκδηλώσεις της επετείου άφιξης και ορκωμοσίας του Ιωάννη Καποδίστρια κατά την 26, 27 & 28 Ιανουαρίου έτους 2024 όπως αυτές περιγράφονται και  στο υπ.αρ. 828/19-01-2024 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ014152287

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 7.393,15€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 24PROC014152592)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ (ΑΔΑΜ: 24REQ014152287)
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2024 (ΑΔΑΜ: 23PROC013978965)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου 118 του Ν.4412/2016 κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική του προσφορά στην:

Προμήθεια λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων για τις ετήσιες ανάγκες των οχημάτων που διαθέτει ο Δήμος Αίγινας.

Προϋπολογισμού για την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Δ (Λιπαντικά και λοιπά είδη συντήρησης οχημάτων): 26.028,34€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Υπ΄αριθ. Πρωτ. 17115/24-11-2023 Πρωτογενές αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 23REQ013827781) καθώς και στην υπ. αρ. 24/2023 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας.

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013978965)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ013827781)
 3. ΜΕΛΕΤΗ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ. ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 6521 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013935526)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του υπ. αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 6521 δυαξονικού απορριμματοφόρου οχήματος (ελαφρύ φορτηγό απορριμματοφόρο μικρότερο των 3,5t), της Υπηρεσίας Καθαριότητας, εργοστασίου κατασκευής PiaggioPorter, κατόπιν αιφνίδιας  βλάβης.

Προϋπολογισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών: 979,03 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 1.214,00 € με Φ.Π.Α. 24%

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ. 17239/28.11.2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 23REQ013845791).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013935526)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ013845791)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ_ΚΗΥ 6521
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share