Γραφείο προμηθειών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012034379)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σε: Ανάθεση της υπηρεσίας ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου Αίγινας για το έτος 2023.

Προϋπολογισμού για την υπηρεσία: 8.758,00 € (απαλλασσομένου ΦΠΑ)

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο:
Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 972/24-01-2023 (ΑΔΑΜ:23REQ012022506) πρωτογενές αίτημα – Τεχνική Έκθεση καθώς και την υπ.αρ.πρωτ. 856/23-01-2023 τεχνική περιγραφή που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ012022506)
 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

Διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με σύντμηση του χρόνου υποβολής των προσφορών (άρθρο 27 του ν. 4412/16), για την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, για τις ανάγκες του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας (ΑΔΑΜ: 22PROC011926000)

Σχετικά έγγραφα:

 1. Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC011926000)
 2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (.pdf)
 3. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (.html)
 4. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (.xml)
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ 2023 (ΑΔΑΜ: 22PROC011743872)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου118 του Ν..4412/2016 στην προμήθεια ημερολογίων 2023 προκειμένου να εξασφαλιστούν οι ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου Αίγινας.

Προϋπολογισμού : 368,47 € με ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω εργασιών περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ.15759/23-11-2022 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:22REQ011735343 ).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 22REQ011735343)
 2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΔΑΜ:22PROC011743872)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΑΔΑΜ: 22PROC011742192)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου118 του Ν..4412/2016 στην: 

Προμήθεια ανταλλακτικών για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς και ακουστικών και ηχείων για τις ανάγκες τηλε-εκπαίδευσης κι επιμόρφωσης των υπαλλήλων του Δήμου.

Προϋπολογισμού : 1.345,40 € με ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 15980/29-11-2022 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:22REQ011696846).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 22REQ011696846)
 2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΔΑΜ: 22PROC011742192)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16m3 (ΑΔΑΜ: 22PROC011738950)

Σχετικά έγγραφα:

 1. Προκήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC011738757)
 2. Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC011738950)
 3. ESPD (.xml)
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΑΔΑΜ: 22PROC011645425)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σε:

Προμήθεια λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων για τις ετήσιες ανάγκες των οχημάτων που διαθέτει ο Δήμος Αίγινας.

Προϋπολογισμού για την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Δ (Λιπαντικά και λοιπά είδη συντήρησης οχημάτων): 17.391,00 € με ΦΠΑ 24%

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο:
Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 14765/02-11-2022 πρωτογενές αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 22REQ011546613) καθώς και στην υπ.αρ. 17/2022 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας.

Σχετικά έγγραφα: 

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΔΑΜ: 22PROC011645425)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 22REQ011546613)
 3. ΜΕΛΕΤΗ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΗΨΗΣ, ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ, ΑΙΜΟΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠOΘΕΤΗΣΗ ΤΣΙΠ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΑΔΑΜ: 22PROC011592692)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου 118 του Ν.4412/2016 κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς κάθε ενδιαφερόμενο και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και  έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομικότερη προσφορά στην:

Ανάθεση κτηνιατρικών υπηρεσιών εμβολιασμού, αιματολογικών εξετάσεων, χειρουργεία τραυματισμών, και τοποθέτησης τσιπ των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, απαραίτητες για την ευζωία των ζώων του νησιού μας και την μείωση του  πληθυσμού τους καθώς και για την προστασία της υγείας τους, σύμφωνα με όσα ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 14403/26-10-2022 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:22REQ11493686).

Σχετικά έγγραφα:

 1. Πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:22REQ11493686)
 2. Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς (ΑΔΑΜ: 22PROC011592692)
 3. Υπ. Δήλωση (Ποινικό Μητρώο)
 4. Υπ. Δήλωση (Περί μη αποκλεισμού)
Share

Διακήρυξη για την προμήθεια υλικών άμεσης κατανάλωσης και τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αίγινας

Σχετικά αρχεία:

 1. Προκήρυξη (ΑΔΑΜ:22PROC011559924, ΑΔΑ:ΩΥ8ΖΩ68-ΡΧΟ)
 2. Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC011575275)
 3. Espd (.xml)
 4. Υποδείγματα Οικονομικών Προσφορών
 5. Υπεύθυνη Δήλωση για όλες τις κατηγορίες τροφίμων
 6. Υπεύθυνη Δήλωση για τα είδη κρεοπωλείου
 7. Υπεύθυνη Δήλωση για παράδοση ειδών
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΑΔΑΜ: 22PROC011533726)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου 118 του Ν.4412/2016 κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς κάθε ενδιαφερόμενο και  με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομικότερη προσφορά στην:

Προμήθεια – Εγκατάσταση συστήματος τηλε-ελέγχου σε επιπλέον επιλεγμένα οχήματα του στόλου του (ως επέκταση του ήδη υπάρχοντος συστήματος), προκειμένου να ελέγχει τη θέση και την κατάστασή τους αλλά και την κατάσταση – ποσότητα καυσίμων που φέρουν σε πραγματικό χρόνο.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 14217/20-10-2021 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:22REQ011466715).

Σχετικά έγγραφα:

 1. Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ: 22REQ011466715)
 2. Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς (ΑΔΑΜ: 22PROC011533726)

Share