Δημοτική Επιτροπή

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (20 Μαΐου 2024 – 11:00πμ)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την, 20 – Μάιου – 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 11:00 π.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Α΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2024.

2. Έγκριση Πρακτικού Ι, για την αποσφράγιση και έλεγχο των φακέλων, δικαιολογητικά συμμετοχής και οικονομική προσφορά, του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που αφορούν το έργο με τίτλο: “Επισκευή, Επέκταση και Αντικατάσταση τμημάτων του Δικτύου Ύδρευσης του  Δήμου Αίγινας ”, προϋπολογισμού 1.209.677,42 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

3. Λήψη απόφασης για την ματαίωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Αριθ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 284461, με τίτλο : “Προμήθεια εξοπλισμού άθλησης εξωτερικού χώρου” προϋπολογισμού € 62.000,00) με ΦΠΑ 24% και επανακαθορισμός των όρων διακήρυξης βάση των οποίων θα διενεργηθεί ΝΈΑ διαγωνιστική διαδικασία.

4. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης, ελέγχου διακρίβωσης σωστής λειτουργίας υδρομετρητή και πληρωμή δαπάνης προς την ΕΥΔΑΠ.

5. Λήψη απόφασης για την διόρθωση λογαριασμού ύδρευσης κ. Λ. Λ. λόγω Λάθους Μέτρησης.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής.

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας.

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (15 Μαΐου 2024 – 12:00μ)

Κατεπείγουσα – διά περιφοράς – συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 426 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθ. Πρωτ. : 77233/13-11-2021 και ΑΔΑ 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6 -ΥΔ4, μέσω e – mail ή τηλεφωνικής επικοινωνίας, σήμερα Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 και ώρα 12:00΄ για λήψη αποφάσεως στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

1. Περί ορισμού διαχειριστών ενεργών τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Αίγινας στην ΤΡΆΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ.

2. Περί ορισμού διαχειριστών ενεργών τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Αίγινας στην ΕΘΝΙΚΉ ΤΡΆΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ.

3. Περί ορισμού διαχειριστών ενεργών τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Αίγινας στην ALPHA ΤΡΆΠΕΖΑ.

4. Περί ορισμού διαχειριστών ενεργών τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Αίγινας στην ΤΡΆΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Για το θέμα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι σήμερα Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 και ώρα 12:00΄ να ενημερώσετε ηλεκτρονικά τον γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Σκαφιδά, στο e-mail: skafidas.chris@aeginadimos.gr για τη θέση σας επί του θέματος (πχ. υπέρ, κατά, λευκό).

Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν email, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς, στο τηλ. 229730036 με τον γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Χρήστο Σκαφιδά.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι υφίστανται στενά χρονικά περιθώρια για τη διεκπεραίωση του θέματος και τυχόν καθυστέρηση στη λήψη απόφασης θα αποβεί σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου μας

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (9 Μαΐου 2024 – 13:30) *ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 8/5/2024 – ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ*

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του Δημάρχου και προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής ,κ. Γιάννη Ζορμπά, η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Δ.Ε για την Τρίτη 14 Μαΐου 2024, θα γίνει αύριο Πέμπτη 09 Μαΐου 2024 και ώρα 13.30΄.

 

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την, 09 – Μάιου – 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13:30, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Αίγινας “, προϋπολογισμού 688.709,68 € ( πλέον ΦΠΑ 24%) .

2. Λήψη απόφασης περί της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων του άρθρου 11 του Ν.4915/2022 για την κάλυψη εξόδων της νομικής εκπροσώπησης του, Δημάρχου Αίγινας.

3. Αποδοχή της Ε΄ κατανομής έτους 2024 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

4. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση λογαριασμού ύδρευσης κ. Τ. Γ. λόγω Διαρροής.

5. Έγκριση τοποθέτησης κολωνακίων έμπροσθεν καταστήματος κα. Π. Ε στην Δ. Κ. Αίγινας, ύστερα από την απόφαση της Δ. Κ. Αίγινας και εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας .

6. Έγκριση τοποθέτησης κώνων έμπροσθεν οικίας κ. Χ. Θ στην Δ. Κ. Αίγινας, ύστερα από την απόφαση της Δ. Κ. Αίγινας και εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας .

7. Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης στον Δήμο Αίγινας.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (22 Απρ. 2024 – 13:00)

Κατεπείγουσαδιά περιφοράς – συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, την Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 και ώρα 13:00΄ για λήψη αποφάσεως στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την Κάλυψη δαπάνης για την πραγματοποίηση των διασχολικών αγώνων «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΣΤΙΒΟΣ 2024».

Για το θέμα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 και ώρα 13:00΄ να ενημερώσετε ηλεκτρονικά τον γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Σκαφιδά, στο e-mail: skafidas.chris@aeginadimos.gr για τη θέση σας επί του θέματος (πχ. υπέρ, κατά, λευκό).

Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν email, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς, στο τηλ. 2297320036 με τον γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Χρήστο Σκαφιδά.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι υφίστανται στενά χρονικά περιθώρια για τη διεκπεραίωση του θέματος και τυχόν καθυστέρηση στη λήψη απόφασης θα αποβεί σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου μας,

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (17 Απρ. 2024 – 13:00)* (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την, 17 – Απριλίου – 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 13:00, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Πρακτικών Νο 4 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου Παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, ήτοι την αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης και της λοιπής επιστολικής αλληλογραφίας του  Δήμου Αίγινας, καθώς και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εσωτερικού, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 104.640,00€ πλέον του ΦΠΑ, για χρονική διάρκεια ενός έτους.

2. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την πραγματοποίηση δράσεων – εκδηλώσεων του Δήμου Αίγινας:
α. Πασχαλινή δράση με το “Όλοι Μαζί Μπορούμε”,
β. Ομιλία με θέμα “Πώς να ανθίσουμε μέσα από τις δυσκολίες”,
γ. Ημερίδα με το 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Πειραιά “Ευαισθητοποίηση στα θέματα της ειδικής αγωγής – γνωριμία με το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο της πόλης μας”.

3. Απαλοιφή προσαυξήσεων χρεώσεων στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου Αίγινας αίτησης του κ Μ. Ν. του Ε..

4. Απαλοιφή προσαυξήσεων χρεώσεων στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου Αίγινας αίτησης της κ Χ. Φ. του Ε..

5. Απαλοιφή προσαυξήσεων χρεώσεων στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου Αίγινας αίτησης της κ Π. Ι. του Δ..

6. Απαλοιφή προσαυξήσεων χρεώσεων στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου Αίγινας αίτησης της κ Σ. Ξ. του Σ.

7. Περί διαγραφής οφειλής της κα. Κ. Α. απώλειας ευεργετημάτων λόγω COVID 19, σύμφωνα με εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

8. Λήψη απόφασης για την κοπή Ευκαλύπτου ύστερα από αίτηση της κα. Μ. Ε, σύμφωνα με εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου .

9. Λήψη απόφασης για την κοπή Πεύκου ύστερα από αίτηση του κ. Μ. Ν, σύμφωνα με εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου .

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (11 Απρ. 2024 – 9-10πμ)

Κατεπείγουσα – διά περιφοράς – συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, την Πέμπτη 11 Απριλίου 2024 και ώρα 09:00΄ – 10:00΄ π.μ. για λήψη αποφάσεως στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Έγκριση 3ου πρακτικού για το έργο με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΎΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ»

Για το θέμα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την Πέμπτη 11 Απριλίου 2024 και ώρα 09:00΄ – 10:00΄ π.μ. να ενημερώσετε ηλεκτρονικά τον γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Σκαφιδά, στο e-mail: skafidas.chris@aeginadimos.gr για τη θέση σας επί του θέματος (πχ. υπέρ, κατά, λευκό).

Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν email, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς, στο τηλ. 22973 20036 με τον γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Χρήστο Σκαφιδά.
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι υφίστανται στενά χρονικά περιθώρια για τη διεκπεραίωση του θέματος και τυχόν καθυστέρηση στη λήψη απόφασης θα αποβεί σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου μας.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (9 Απρ. 2024 – 11πμ)

Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 426 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθ. Πρωτ. : 77233/13-11-2021 και ΑΔΑ 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6 -ΥΔ4, μέσω e – mail ή τηλεφωνικής επικοινωνίας, την 09 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2024  ημέρα ΤΡΊΤΗ και ώρα έναρξης 11:00 π.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Αποδοχή ποσού 33.140,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024 (Α΄ κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατανομή του παραπάνω ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αίγινας. 

2. Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης, για την κάλυψη δαπάνης διαμονής τριμελούς επιστημονικής ομάδας του 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά

3. Αποδοχή της 1ης, 2ης, και 3ης κατανομής έτους 2024 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους.

4. Αποδοχή της Δ’ κατανομής έτους 2024 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

Για το θέμα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την 09 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2024 ημέρα ΤΡΊΤΗ και ώρα έναρξης 11:00 π.μ, να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) τον γραμματέα της  Δημοτικής Επιτροπής, κ. Χρήστο Σκαφιδά, e-mail: skafidas.chris@aeginadimos.gr για τη θέση σας επί του θέματος (πχ. υπέρ, κατά, λευκό).

Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς, στο τηλ. 22973 20036 με τον γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Χρήστο Σκαφιδά.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (2 Απρ. 2024 – 18:00)*

*Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω μετάβασης του Πρόεδρου και Δημάρχου, κ. Ζορμπά Ιωάννη και Αντιδημάρχου κ. Μούρτζη Αντωνίου στον Πειραιά για Δικαστήριο, η σημερινή τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής μετατίθεται για τις 18.00΄ σήμερα το απόγευμα.

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την, 02 – Απριλίου – 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 18:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

1. Έγκριση Πρακτικού Νο 4 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, επαναληπτικού ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2024 – 2025, συνολικής  προϋπολογισθείσας δαπάνης 210.085,34€ πλέον του ΦΠΑ.

2. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2023 Δήμου Αίγινας 

3. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου, υπόχρεου κα. Σ. Μ. σύμφωνα με εισήγηση αρμοδίας υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας. 

4. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων, υπόχρεου κα. Κ. Μ. Μ. σύμφωνα με εισήγηση αρμοδίας υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας.

5. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων, υπόχρεου κα. Γ. Μ. σύμφωνα με εισήγηση αρμοδίας υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας.

6. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων, υπόχρεου κα. Σ. Ε. σύμφωνα με εισήγηση αρμοδίας υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (26 Μαρτίου 2024 – 13:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την, 26 – Μαρτίου – 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

1. Έγκριση Πρακτικού Νο 2 ελέγχου δικαιολογητικών Συμμετοχής, ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο : «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Αίγινας» προϋπολογισμού 2.500.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%).

2. Έγκριση Πρακτικού Νο 4 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αίγινας, Προϋπολογισμού: 52.419,36€ και Φ.Π.Α 24%: 12.580,65€ ήτοι γενικό σύνολο: 65.000,00€.

3. Έγκριση της υπ. αριθμ. 3303/11-03-2024 κατεπείγουσας απόφασης του Δημάρχου Αίγινας για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητου πραγματογνώμονα για την επίβλεψη και παρακολούθηση των εργασιών αποκατάστασης του υποθαλάσσιου  αγωγού για την υδροδότηση της Νήσου Αίγινας.

4. Εισήγηση προς το Δ.Σ για έγκριση για την 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2024, ύστερα από την υπ. αριθμ. 3303/11-03-2024 κατεπείγουσα απόφαση του Δημάρχου Αίγινας.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (19 Μαρτ. 2024 – 13:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 19 ΜΑΡΤΊΟΥ 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκρισή Πρακτικών 1 – 2 – 3 ελέγχου δικαιολογητικών Συμμετοχής, Οικονομικής Προσφοράς και έλεγχου των εγγυήσεων συμμετοχής, επαναληπτικού ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη “Προμήθεια ενός (1) Λεωφορείου και ενός (1) Κλειστού  Ημιφορτηγού για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας”, Προϋπολογισμού 165.322,58 €, και 39.677,42€ ΦΠΑ 24% ήτοι γενικό σύνολο 205.000,00€.

2. Έγκριση Μελέτης και των όρων Διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας άνω των ορίων προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια Μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας »,  προϋπολογισμού 310.483,87 € και ΦΠΑ 24% 74.516,13 € ήτοι γενικό σύνολο 385.000,00 €

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης στο Δήμο Αίγινας για τα έτη 2025 – 2028 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4590/2019.

4. Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών για την σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης για την προμήθεια, με τίτλο: “Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας”, προϋπολογισμού 672.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ  24%. 

5. Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης για τις ανάγκες εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.

6. Αποδοχή της Γ΄ κατανομής έτους 2024 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

7. Απαλοιφή προσαυξήσεων χρεώσεων στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου Αίγινας, του κ. Σ. Ν. του Π. , σύμφωνα με την 3695/15-03-2024 εισήγηση της υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (12 Μαρτίου 2024 – 12:00μ)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 12 ΜΑΡΤΊΟΥ 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 12:00 , στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση Πρακτικού 4 αποσφράγισης, αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την “ Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της 
σύμβασης, για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έτους 2024”, προϋπολογισμού 270.875,86€ επιπλέον ΦΠΑ 65.010,20€ ήτοι σύνολο 335.886,20€.

2. Έγκριση Πρακτικών 1 – 2 – 3 ελέγχου δικαιολογητικών Συμμετοχής, Οικονομικής Προσφοράς και ελέγχου των εγγυήσεων συμμετοχής, επαναληπτικού ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την μεταφορά  απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2024 – 2025, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 210.085,34€ πλέον του ΦΠΑ.

3. Έγκριση Πρακτικού 4, αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την “ Προμήθεια μιας (1) αυτοφορτώνομενης, αυτοκινούμενης μπετονιέρας και ενός (1) πλήρους συστήματος πετρελαιοκίνητης αντλίας  σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας ”, προϋπολογισμού : 253.225,81 (πλέον 60.774,19€ Φ.Π.Α.), ήτοι γενικό σύνολο 314.000,00€.

4. Απαλοιφή προσαυξήσεων χρεώσεων στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου Αίγινας, της κ Λ. Μ. του Π. σύμφωνα με την 3242/07-03-2024 εισήγηση.

5. Απαλοιφή προσαυξήσεων χρεώσεων στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου Αίγινας, της κ Χ. Ε. του Ι. , σύμφωνα με την 3179/06-03-2024 εισήγηση.

6. Απαλοιφή προσαυξήσεων χρεώσεων στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου Αίγινας, της κ Μ. Χ. του Γ. , σύμφωνα με την 3170/06-03-2024 εισήγηση.

7. Απαλοιφή προσαυξήσεων χρεώσεων στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου Αίγινας, του κ Α. Γ. του Χ. , σύμφωνα με την 955/06-03-2024 εισήγηση.

8. Απαλοιφή προσαυξήσεων χρεώσεων στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου Αίγινας, του κ Λ. Σ. του Π. , σύμφωνα με την 3227/07-03-2024 εισήγηση.

9. Απαλοιφή προσαυξήσεων χρεώσεων στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου Αίγινας, της κας Κ. Α. του Χ. , σύμφωνα με την 3226/07-03-2024 εισήγηση.

10. Απαλοιφή προσαυξήσεων χρεώσεων στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου Αίγινας, της κ. Τ. Α. του Ι. , σύμφωνα με την 3225/07-03-2024 εισήγηση.

 11. Απαλοιφή προσαυξήσεων χρεώσεων στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου Αίγινας, του κ Γ. Β. του Σ, σύμφωναμε την 3223/07-03-2024 εισήγηση.

12. Απαλοιφή προσαυξήσεων χρεώσεων στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου Αίγινας, της κ Α. Δ. του Γ. , σύμφωνα με την 3219/07-03-2024 εισήγηση.

13. Περί επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στους υπόχρεους, σύμφωνα με εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. 14. Περί επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον κ. Μ. Ι. σύμφωνα με εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (7 Μαρτίου 2024 – 10πμ)

Κατεπείγουσα δια Περιφοράς συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, αφενός διότι υφίστανται στενά χρονικά περιθώρια για τη διεκπεραίωση του θέματος που θα συζητηθεί και αφετέρου διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη απόφασης θα αποβεί σε βάρος των  συμφερόντων του Δήμου μας, την ΠΈΜΠΤΗ 07 – ΜΑΡΤΊΟΥ – 2024 και ώρα 10:00΄ π.μ , σύμφωνα με την Εγκύκλιο 426 ΑΠ : 77233/13-11-2021 ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4 για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Για το θέμα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την ΠΈΜΠΤΗ 07 – ΜΑΡΤΊΟΥ – 2024 και ώρα 10:00΄ π.μ , να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) τον γραμματέα της Δημοτικής  Επιτροπής, κ. Χρήστο Σκαφιδά, e-mail: skafidas.chris@aeginadimos.gr για τη θέση σας επί του θέματος (πχ. υπέρ, κατά, λευκό).

Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς, στο τηλ. 22973 20036 με τον γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Χρήστο Σκαφιδά.

1. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την κάλυψη δαπάνης παροχής φιλοξενίας κινηματογραφικού συνεργείου, για τα γυρίσματα τηλεοπτικής σειράς της ΕΡΤ με τίτλο, “Η ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας” με παρουσιάστρια – αφηγήτρια την κα. Χαρούλα Αλεξίου .

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share