Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (14 Μαΐου 2024 – 19:30)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Ιωάννης Πούντος», που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξυδέα στην πόλη της Αίγινας, την 14η του μηνός Μαΐου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 19:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 65/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, που αφορά την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ

2. Σύσταση Επιτροπής για την διοργάνωση του Φεστιβάλ Φιστικιού έτους 2024. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

3. Σύσταση Επιτροπής για την διοργάνωση του Φεστιβάλ Θεάτρου έτους 2024. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

4. Σύσταση Επιτροπής με τίτλο «ΟΜΑΔΑ για τον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΟΜ.Α.Δ.Α)» (Επαναφορά θέματος). Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού κ. Μαρίνος Νικ.

5. Περί έγκρισης του πρακτικού κλήρωσης για την επιλογή δύο Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους που θα συμμετέχουν στην επιτροπή διενέργειας, κατά το έτος 2024, διαγωνισμών δια την εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά ή μίσθωση πραγμάτων από το Δήμο (άρθρα 1 και 3 του Π.Δ. 270/1981) και εξουσιοδότηση του κου Δημάρχου για τη συγκρότηση της επιτροπής με απόφασή του. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

6. Λήψη απόφασης για καταστροφή – ανακύκλωση αντικειμένων άνευ αξίας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Καραγιάννης Δημήτριος

7. Περί αντικατάστασης μελών επιτροπών παρακολούθησης προγραμματικών συμβάσεων με την Περιφέρεια Αττικής. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

8. Περί έγκρισης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου περιόδου Ιανουαρίου 2023 – Δεκεμβρίου 2023. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φίλιππος Γ. Τζίτζης

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (14 Μαΐου 2024 – 18:30)

Σας καλούμε στις 14 Μαΐου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30΄, να συμμετάσχετε στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου 2024, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Ιωάννης Πούντος», που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξυδέα στην πόλη της Αίγινας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67Α του Νόμου 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Νόμου 5056/2023 και ισχύει.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα εγγραφούν θέματα, τα οποία αφορούν στο έργο και τη δράση της δημοτικής αρχής, και ειδικότερα:
α) Έως δέκα (10) θέματα που θα τεθούν από τους δημοτικούς συμβούλους, εκ των οποίων τα τρία από συμβούλους της πλειοψηφίας.
β) Έως δύο (2) θέματα που θα τεθούν από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Κάθε δημοτικός σύμβουλος και κάθε Πρόεδρος Κοινότητας μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα. Εφόσον υποβληθούν συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα από τους δημοτικούς συμβούλους και πάνω από δύο (2) θέματα από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από το Προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία θα εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων ορίζεται η 9η Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00΄. Τα θέματα θα υποβληθούν είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimsym@aeginadimos.gr είτε εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου Αίγινας (υπόψη Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου).

Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία και τον αριθμό των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δίνονται στην με αριθμ. πρωτ. 8182/26-01-2024 εγκύκλιο (αρ. 98) του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φίλιππος Γ. Τζίτζης

Share

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών διά την εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά ή μίσθωση πραγμάτων από το Δήμο (άρθρο 1 και 3 του Π.Δ. 270/1981)

Γνωστοποιούμε ότι την Μ. Τετάρτη 01η Μαΐου 2024 και ώρα 14:30΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) στο Γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί δημόσια, κλήρωση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάδειξη των δημοτικών συμβούλων που θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στην ανωτέρω επιτροπή.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

Φίλιππος Γ. Τζίτζης

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (10 Απρ. 2024 – 19:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Ιωάννης Πούντος», που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξυδέα στην πόλη της Αίγινας, την 10η του μηνός Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 19:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2024. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

2. 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2024. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

3. Περί έγκρισης απολογισμών χρήσης 2020 και 2021 του ΔΑΟΑ. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

4. Περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων: α) απογραφής έναρξης 1/1/2020, β) χρήσης 2020 και γ) χρήσης 2021 του ΔΑΟΑ Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

5. Λήψη απόφασης για την Αδελφοποίηση του Δήμου Αίγινας με τον Δήμο Tarpon Springs Φλόριντας και υπογραφή του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

6. Περί έγκρισης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 26/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΟΓ4Ω68-ΣΡΙ) ως προς τον αριθμό των εργατών καθαριότητας και τον αριθμό των οδηγών οι οποίοι θα ενταχθούν στο 24ωρης βάσης ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος καθαριότητας κ. Θεριανός Στ.

7. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση επικινδυνότητας και επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Αίγινας», αναδόχου εταιρείας ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών κ. Καραγιάννης Δημ.

8. Σύσταση ομάδας με τίτλο «ΟΜΑΔΑ για τον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΟΜ.Α.Δ.Α)». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού κ. Μαρίνος Νικ.

9. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδύνατων κατοίκων για την αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών αναγκών. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

10. Ορισμός ενός μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μετά του αναπληρωτή του ως συντονιστή για το Διαδημοτικό Δίκτυο υγειών πόλεων, και ενός αιρετού, ως πολιτικού εκπροσώπου, μετά του αναπληρωτή του (σχετ. οι υπ’ αριθμ. 177/2017 και 18/2022 αποφάσεις Δ.Σ.). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

11. Περί έγκρισης διαγραφής φιλοξενούμενου παιδιού από το Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Αίγινας. Εισηγήτρια η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κα Πετρίτη Όλγα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φίλιππος Γ. Τζίτζης

Share

Περί έκδοσης ψηφίσματος και αποστολής του στα αρμόδια υπουργεία σχετικά με το αίτημα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο νησί της Αίγινας για τη χορήγηση του βοηθήματος σίτισης και στέγασης.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε την σχετική απόφαση

Share

ΨΗΦΙΣΜΑ του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας για τα Τέμπη

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας κατά την τακτική του συνεδρίαση που διεξήχθη την 5η Μαρτίου 2024 έλαβε μεταξύ άλλων θεμάτων την υπ’ αριθμ. 34/2024 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΜΙΔΩ68-8ΘΜ) με την οποία ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση του παρόντος ψηφίσματος:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας στηρίζει τον αγώνα των γονέων και συγγενών των 57 αδικοχαμένων συμπολιτών μας (κυρίως νέων ανθρώπων), που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, στις 28 Φεβρουαρίου 2023, εξαιτίας ανθρώπινων σφαλμάτων και χρόνιων κρατικών λαθών και παραλείψεων.
Ο αγώνας τους να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, είναι και αγώνας όλων των Ελλήνων που πιστεύουν ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα κάνει στο ακέραιο το καθήκον της.
Σαν ‘Έλληνες πολίτες θεωρούμε ότι όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στο νόμο. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου και κανείς δεν πρέπει να κρύβεται πίσω από οποιαδήποτε κάλυψη διαθέτει αυτή τη στιγμή. Ευθύνες πρέπει να αποδοθούν σε όλους τους εμπλεκόμενους.
Θα είμαστε συμπαραστάτες και αρωγοί στις οικογένειες των 57 νεκρών συμπολιτών μας μέχρι την τελική δικαίωση του αγώνα τους, που είναι η τιμωρία όλων των υπευθύνων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φίλιππος Γ. Τζίτζης

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (20 Μαρτίου 2024 – 17:30)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Ιωάννης Πούντος», που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξυδέα στην πόλη της Αίγινας, την 20η του μηνός Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 17:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Περί έγκρισης 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας έτους 2024. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α.
2. Περί έγκρισης 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας έτους 2024. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α.
3. Περί έγκρισης 1ης τροποποίησης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δ.Λ.Τ. Αίγινας έτους 2024. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α.
4. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 4/2024 απόφασης του Δ.Λ.Τ. Αίγινας (ΑΔΑ 9Ω0ΗΟΛΤΠ-Ξ1Ξ) που αφορά την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α.
5. Περί καθορισμού κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2024 ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
6. Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Δ’ τριμήνου έτους 2023. Εισηγητής ο Πρόσεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
7. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: Ολοκλήρωση μελετών κλειστού γυμναστηρίου Αίγινας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαρίνος Ν.
8. Κατάταξη των υπαίθριων και κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων στο χώρο του υπό κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Αίγινας (Κληροδότημα Γκίκα) σε κατηγορίες. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαρίνος Ν.
9. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων συστάσεως οικογενειακών τάφων σύμφωνα με τα πρακτικά της Επιτροπής Κοιμητηρίων του Δήμου. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοιμητηρίων
10. Επικαιροποίηση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου για τη συμμετοχή τους στα σχολικά συμβούλια των σχολικών μονάδων της νήσου μας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
11. Διατύπωση γνώμης του Δήμου αναφορικά με τις προς δημοπράτηση θέσεις παραλιών για απλή χρήση και εκμετάλλευση για τα έτη 2024-2025 από την Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φίλιππος Γ. Τζίτζης

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (5 Μαρτίου 2024 – 17:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Ιωάννης Πούντος», που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξυδέα στην πόλη της Αίγινας, την 05η του μηνός Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 17:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Περί έκδοσης ψηφίσματος και αποστολής του στα αρμόδια υπουργεία σχετικά με το αίτημα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο νησί της Αίγινας για την χορήγηση του επιδόματος σίτισης και στέγασης. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

2. Περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αίγινας έτους 2024. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

3. Υποβολή αίτησης στον ΟΑΕΔ για υπαγωγή του Δήμου Αίγινας στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του Δημόσιου Τομέα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών [2η Τροποποίηση Δημόσιας πρόσκληση No 11/2017 Δ.ΥΠ.Α (ΑΔΑ: 6ΥΙΗ4691Ω2-ΡΛΓ)]. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

4. Περί καθορισμού τμημάτων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αίγινας που παραχωρούνται για χρήση. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

5. Συγκρότηση επιτροπής κοιμητηρίων Δήμου Αίγινας (άρθρο 57 του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Αίγινας). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

6. Περί ορισμού νέων εκπροσώπων του Δήμου (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης του έργου: «Αποχέτευση Ακάθαρτων Υδάτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Αίγινας», συνολικής δημόσιας δαπάνης 35.968.720,70 €. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

7. Περί ορισμού νέων εκπροσώπων του Δήμου (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: “Ολοκλήρωση μελετών κλειστού γυμναστηρίου Αίγινας” Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

8. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (ΔΕΠΙΣ) Δήμου Αίγινας (Επαναφορά του θέματος). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φίλιππος Γ. Τζίτζης

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (5 Μαρτίου 2024 – 20:00)

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Ιωάννης Πούντος», που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξυδέα στην πόλη της Αίγινας, την 05η του μηνός Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 20:00΄,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2024

2. Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αίγινας έτους 2024

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φίλιππος Γ. Τζίτζης

Share