Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ(1-Δεκ.-2023 19:30)

Μετά την ματαίωση των κατά την 28η Νοεμβρίου 2023 και 29η Νοεμβρίου 2023 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τις αριθμ. πρωτ. 17306/28-11-2023 και 17351/29-11-2023 προσκλήσεων, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα κατεπείγουσα συνεδρίαση, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την 01η του μηνός Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 19:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. 4η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Αίγινας για το έτος 2023. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
2. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 139/2023 αποφάσεως του Δ.Σ. της ΚΕΔΑ που αφορά την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της για το οικονομικό έτος 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ
4. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 140/2023 αποφάσεως του Δ.Σ. της ΚΕΔΑ που αφορά την 4η αναμόρφωση του ετήσιου προγράμματος δράσης της για το οικονομικό έτος 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ
5. Περί ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ για το έτος 2024. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθώς τα θέματα είναι ζωτικής σημασίας για την λειτουργία του Δήμου και της ΚΕΔΑ. Επιπλέον το πέμπτο θέμα σχετίζεται με την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ανέργων συμπολιτών μας από το Γραφείο ΟΑΕΔ του Δήμου μας.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 96 παρ. 3  του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α’ 114), το Συμβούλιο κατά την τρίτη αυτή συνεδρίαση θα έχει απαρτία και θα αποφασίσει με την παρουσία τουλάχιστον του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (30 Νοεμ. 2023 – 19:30)

Μετά την ματαίωση της κατά την 29 Νοεμβρίου 2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 17306/28-11-2023 πρόσκλησης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα κατεπείγουσα συνεδρίαση, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την 30η του μηνός Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 19:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. 4η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Αίγινας για το έτος 2023. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
2. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 139/2023 αποφάσεως του Δ.Σ. της ΚΕΔΑ που αφορά την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της για το οικονομικό έτος 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ
4. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 140/2023 αποφάσεως του Δ.Σ. της ΚΕΔΑ που αφορά την 4η αναμόρφωση του ετήσιου προγράμματος δράσης της για το οικονομικό έτος 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ
5. Περί ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ για το έτος 2024. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθώς τα θέματα είναι ζωτικής σημασίας για την λειτουργία του Δήμου και της ΚΕΔΑ. Επιπλέον το πέμπτο θέμα σχετίζεται με την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ανέργων συμπολιτών μας από το Γραφείο ΟΑΕΔ του Δήμου μας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share

Κατεπείγουσα Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (29 Νοεμ. 2023 – 19:30)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), στις 29 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, με τα εξής θέματα:

1. 4η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Αίγινας για το έτος 2023. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
2. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 139/2023 αποφάσεως του Δ.Σ. της ΚΕΔΑ που αφορά την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της για το οικονομικό έτος 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ
4. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 140/2023 αποφάσεως του Δ.Σ. της ΚΕΔΑ που αφορά την 4η αναμόρφωση του ετήσιου προγράμματος δράσης της για το οικονομικό έτος 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ
5. Περί ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ για το έτος 2024. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθώς τα θέματα είναι ζωτικής σημασίας για την λειτουργία του Δήμου και της ΚΕΔΑ. Επιπλέον το πέμπτο θέμα σχετίζεται με την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ανέργων συμπολιτών μας από το Γραφείο ΟΑΕΔ του Δήμου μας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (23 Νοεμ. 2023 – 18:30)

Μετά την ματαίωση των κατά την 21η Νοεμβρίου 2023 και 22η Νοεμβρίου 2023 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τις αριθμ. πρωτ. 15872/17-11-2023 και 16855/21-11-2023 προσκλήσεις συνεδριάσεων, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα κατεπείγουσα συνεδρίαση, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Ιωάννης Πούντος», που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, την 23η του μηνός Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 18:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια δύο συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αίγινας, συνολικής αξίας 158.372,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
2. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση Επιτροπής Διοικητικής Παραλαβής των εργασιών του έργου: «Επισκευή και ανακαίνιση παιδικού σταθμού Χλόης». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
3. Περί αναβάθμισης του Αυτοτελούς Τοπικού Τελωνειακού Γραφείου Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
4. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «Τοποθέτηση αγωγών ομβρίων υδάτων στο Δήμο Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
5. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας στο ΣΜΑ Αίγινας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
6. Περί έγκρισης του οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2022. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΣΕΠΕΔΑ κ. Θεριανός
7. Περί έγκρισης 3ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας έτους 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ κ. Θεριανός
8. Περί έγκρισης 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ κ. Θεριανός
9. Καθορισμός της αμοιβής της Δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία “ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.- Κ. ΧΛΕΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” για την παράστασή της ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά την δικάσιμο της 29.11.2023 (καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο) κατά την συζήτηση της με αρ. Ε1949/2022 αιτήσεως ακυρώσεως του Δήμου Αίγινας κατά του ΕΔΣΝΑ καθώς και για την εκπόνηση και κατάθεση  σχετικού υπομνήματος. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
10. Περί διαγραφής οφειλετών του Δήμου από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Περί απαλλαγής προσαυξήσεων οφειλετών του Δήμου σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα (έκτακτη) καθώς τα θέματα είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 96 παρ. 3  του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α’ 114), το Συμβούλιο κατά την τρίτη αυτή συνεδρίαση θα έχει απαρτία και θα αποφασίσει με την παρουσία τουλάχιστον του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (22 Νοεμ. 2023 – 18:30)

Μετά την ματαίωση της κατά την 21η Νοεμβρίου 2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα, κατεπείγουσα συνεδρίαση, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Ιωάννης Πούντος», που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, την 22η του μηνός Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια δύο συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αίγινας, συνολικής αξίας 158.372,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
2. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση Επιτροπής Διοικητικής Παραλαβής των εργασιών του έργου: «Επισκευή και ανακαίνιση παιδικού σταθμού Χλόης». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
3. Περί αναβάθμισης του Αυτοτελούς Τοπικού Τελωνειακού Γραφείου Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
4. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «Τοποθέτηση αγωγών ομβρίων υδάτων στο Δήμο Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
5. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας στο ΣΜΑ Αίγινας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
6. Περί έγκρισης του οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2022. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΣΕΠΕΔΑ κ. Θεριανός
7. Περί έγκρισης 3ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας έτους 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ κ. Θεριανός
8. Περί έγκρισης 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ κ. Θεριανός
9. Καθορισμός της αμοιβής της Δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία “ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.- Κ. ΧΛΕΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” για την παράστασή της ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά την δικάσιμο της 29.11.2023 (καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο) κατά την συζήτηση της με αρ. Ε1949/2022 αιτήσεως ακυρώσεως του Δήμου Αίγινας κατά του ΕΔΣΝΑ καθώς και για την εκπόνηση και κατάθεση  σχετικού υπομνήματος. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
10. Περί διαγραφής οφειλετών του Δήμου από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Περί απαλλαγής προσαυξήσεων οφειλετών του Δήμου σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα (έκτακτη) καθώς τα θέματα είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (21-Νοεμ-2023 18:30)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Ιωάννης Πούντος», που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, την 21η του μηνός Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 18:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση Επιτροπής Διοικητικής Παραλαβής των εργασιών του έργου: «Επισκευή και ανακαίνιση παιδικού σταθμού Χλόης». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
2. Περί αναβάθμισης του Αυτοτελούς Τοπικού Τελωνειακού Γραφείου Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
3. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «Τοποθέτηση αγωγών ομβρίων υδάτων στο Δήμο Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
4. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας στο ΣΜΑ Αίγινας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
5. Περί έγκρισης του οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2022. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΣΕΠΕΔΑ κ. Θεριανός
6. Περί έγκρισης 3ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας έτους 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ κ. Θεριανός
7. Περί έγκρισης 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ κ. Θεριανός
8. Καθορισμός της αμοιβής της Δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία “ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.- Κ. ΧΛΕΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” για την παράστασή της ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά την δικάσιμο της 29.11.2023 (καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο) κατά την συζήτηση της με αρ. Ε1949/2022 αιτήσεως ακυρώσεως του Δήμου Αίγινας κατά του ΕΔΣΝΑ καθώς και για την εκπόνηση και κατάθεση σχετικού υπομνήματος. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
9. Περί διαγραφής οφειλετών του Δήμου από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Περί απαλλαγής προσαυξήσεων οφειλετών του Δήμου σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (31 Οκτ 2023 – 18:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Ιωάννης Πούντος», που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, την 31η του μηνός Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

• Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου (18:00΄ έως 19:00΄).

1. Ενημέρωση επί της έκθεσης αποτελεσμάτων προγραμματισμένου τακτικού διαχειριστικού ελέγχου στο Δήμο Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
[Για το θέμα θα προσκληθούν – άτυπα – να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση τα νεοκλεγέντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για ενημέρωσή τους. Στη συνεδρίαση θα παρευρίσκεται μέλος της ελεγκτικής ομάδας που διενήργησε τον έλεγχο αποδεχόμενο σχετική πρόσκληση του Δήμου]
2. Περί έγκρισης υποβολής αιτήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στην Υπουργό Εσωτερικών, για την  εξαίρεση από την κατάργηση και τη διατήρηση του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του Δήμου Αίγινας, με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αίγινας (Κ.Ε.Δ.Α.)», σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 52 παρ. 1 του Ν. 5056/2023 (Α’163). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος 
3. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για την Πράξη με τίτλο: «Αποχέτευση Ακάθαρτων Υδάτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Αίγινας», συνολικής δημόσιας δαπάνης 35.968.720,70 €. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
4. Διατύπωση γνώμης επί της συμπληρωθείσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι Καλλονής Τροιζήνας, Λάκκα και Αγ. Τριάδα Λουτρόπολης Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, Σκοτεινή και Λεύκη Δήμου Αίγινας» με φορέα εκτέλεσης του έργου την Περιφέρεια Αττικής.
5. Περί αναβάθμισης του Αυτοτελούς Τοπικού Τελωνειακού Γραφείου Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
6. Περί έγκρισης πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του (πρώην) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στο Δήμο μας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share

ΨΗΦΙΣΜΑ του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας κατά την τακτική του συνεδρίαση που διεξήχθη την 16η Οκτωβρίου 2023 έλαβε μεταξύ άλλων θεμάτων την υπ’ αριθμ. 156/2023 απόφαση με την οποία ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση του παρόντος ψηφίσματος διαμαρτυρίας, αναφορικά με την προκήρυξη διαγωνισμού από την Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων για την εκμίσθωση ακινήτου στην Πέρδικα Αίγινας (θέση Οχυρά), ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικού Στόλου.

Ο χώρος των ΟΧΥΡΩΝ της Πέρδικας αποτελεί ιστορικό χώρο μνήμης της ιστορίας μας και είναι στενά συνδεδεμένος με την ζωή των κατοίκων της Πέρδικας και ολόκληρου του Αιγινήτικου λαού.

Ο χώρος αυτός δεν πρέπει, με πρόσχημα την ανάπτυξη, να αποδοθεί, στο σύνολό του σε ιδιώτες, με σκοπό την υπερδόμηση και την τουριστική υπερεκμετάλλευση, χωρίς προηγουμένως να έχει ληφθεί οποιαδήποτε μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος και χωρίς οποιαδήποτε διαβούλευση με την τοπική κοινωνία της Αίγινας.

Ο Δήμος Αίγινας έχει ζητήσει από το Υπουργείο Πολιτισμού την κήρυξη της έκτασης των ΟΧΥΡΩΝ ως χώρου ιστορικής μνήμης, με σκοπό την δημιουργία θεματικού πάρκου ναυτικής οχύρωσης, υπερτοπικής σημασίας. Παράλληλα, έχει ζητήσει την εκπόνηση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου με σκοπό την ρύθμιση των χρήσεων γης στην περιοχή και την προστασία τόσο των κτισμάτων των ΟΧΥΡΩΝ όσο και του περιβάλλοντος χώρου.

Δυστυχώς, οι συναρμόδιες Υπηρεσίες έως τώρα, μας έχουν αγνοήσει επιδεικτικά. Στις 03/10/2023 η Υπηρεσία Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, προκήρυξε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση ολόκληρου του ακινήτου για εξήντα (60) χρόνια σε ιδιώτες και με ελάχιστο ετήσιο τίμημα 750.000 ευρώ.

Αυτή η ενέργεια και ιδίως του ύψους του τιμήματος, καταδεικνύει την πρόθεση η έκταση των ΟΧΥΡΩΝ, να καταστεί αντικείμενο εντατικής τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης, χωρίς να έχει προηγηθεί η παραμικρή διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιστορική και αρχαιολογική αξία της περιοχής ως τόπου ιστορικής μνήμης και χωρίς να έχουν ακολουθηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες χωρικού σχεδιασμού που αποτελούν ασφαλιστική δικλείδα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Δήμος Αίγινας έχει ήδη προτείνει στα συναρμόδια Υπουργεία τα απαραίτητα θεσμικά βήματα για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την διαχείριση της περιοχής των ΟΧΥΡΩΝ, βάσει και της μελέτης της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.
Κατόπιν αυτών, ζητούμε:
• το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να αποσύρει την σχετική προκήρυξη μίσθωσης των εκτάσεων σε ιδιώτες και να αποδώσει τον χώρο αυτό στην τοπική κοινωνία και στον Δήμο Αίγινας, ώστε τα ΟΧΥΡΑ να αναδειχθούν σε τόπο ιστορικής μνήμης με λελογισμένη ήπια ανάπτυξη,
• το Υπουργείο Περιβάλλοντος και η Περιφέρεια Αττικής να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την εκτέλεση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας περί εκκίνησης της διαδικασίας για την εκπόνηση ειδικού πολεοδομικού σχεδίου για την περιοχή των ΟΧΥΡΩΝ,
• το Υπουργείο Πολιτισμού να προβεί άμεσα στην κήρυξη της περιοχής ως προστατευόμενης περιοχής ιστορικού, αρχαιολογικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο παρέχει στον κ. Δήμαρχο την εντολή να κοινοποιήσει το παρόν Ψήφισμα στους συναρμόδιους Υπουργούς και τους βουλευτές της Περιφέρειας, να μεταφέρει την αντίθεση της τοπικής κοινωνίας για την επιχειρούμενη «αξιοποίηση» του ακινήτου και να ζητήσει την παρέμβασή τους για την διακοπή της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επιτάχυνση των διαδικασιών για ολοκληρωμένο σχεδιασμό και διαχείριση της περιοχής των ΟΧΥΡΩΝ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πτερούδης Νικόλαος

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (16 Οκτωβρίου 2023 – 19:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης την 16η του μηνός Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 19:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

• Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου (19:00΄ έως 20:00΄).

1. Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την προκήρυξη διαγωνισμού από την Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων για την εκμίσθωση ακινήτου στην Πέρδικα Αίγινας (θέση Οχυρά), ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικού Στόλου. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

2. Περί έγκρισης τροποποίησης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αίγινας έτους 2023 (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 158/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – ΑΔΑ 9Δ82Ω68-ΝΩΤ). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3. 3η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Αίγινας για το έτος 2023. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

4. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

5. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

6. Έγκριση προσχώρησης του Δήμου Αίγινας στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης του δεσμευμένου καταπιστευτικού (Escrow Account) υπό-λογαριασμού (ΑΔΑ: 97ΖΓ4653Π8-Ω4Θ), στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού Προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» για το έργο «(Sub. 1 – 16873) Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

7. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο της άσκησης παρεμβάσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της αιτήσεως ακυρώσεως των Αγγελικής Πετρίτου κ.λπ. κατά της με αριθμό 96933/5276/2017/23-2-2018 αποφάσεως του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα «Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου ¨Περιφερειακή οδός πόλης Αίγινας¨ με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Αίγινας…». (Επαναφορά του θέματος). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

8. Περί έγκρισης χορήγησης άδειας λειτουργίας σε κατάστημα εκμισθώσεως ποδηλάτων του Στεφανή Μάρκου του Κωνσταντίνου στην Πέρδικα Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (28 Σεπτ. 2023 – 19:00)

Μετά την ματαίωση των κατά την 26η Σεπτεμβρίου 2023 και 27η Σεπτεμβρίου 2023 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τις αριθμ. πρωτ. 13490/25-9-2023 και 13550/26-9-2023 προσκλήσεις συνεδριάσεων, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα κατεπείγουσα συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί, μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), στις 28/09/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019 και την εγκύκλιο με αρ.375/Α.Π.39167/2- 6-2022 του ΥΠ.ΕΣ και το άρθρο 78 του Ν.4954/2022, του Ν.5013/2023), με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης, που είναι τα εξής:

1. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

3. Έγκριση προσχώρησης του Δήμου Αίγινας στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης του δεσμευμένου καταπιστευτικού (Escrow Account) υπό-λογαριασμού (ΑΔΑ: 97ΖΓ4653Π8-Ω4Θ), στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού Προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» για το έργο «(Sub. 1 – 16873) Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

4. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο της άσκησης παρεμβάσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της αιτήσεως ακυρώσεως των Αγγελικής Πετρίτου κ.λπ. κατά της με αριθμό 96933/5276/2017/23-2-2018 αποφάσεως του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα «Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου ¨Περιφερειακή οδός πόλης Αίγινας¨ με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Αίγινας…». (Επαναφορά του θέματος). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

5. Περί έγκρισης πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστή του Δημόσιου ΙΕΚ Αίγινας στο Δήμο μας. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

6. Περί έγκρισης χορήγησης άδειας λειτουργίας σε κατάστημα εκμισθώσεως ποδηλάτων του Στεφανή Μάρκου του Κωνσταντίνου στην Πέρδικα Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

7. Εξέταση αιτήματος του Μούρτζη Κων/νου για την παροχή της καταρχήν σύμφωνης γνώμης για την αδειοδότηση κατασκευής πέργκολας έμπροσθεν του καταστήματός του στην Πέρδικα Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα (έκτακτη) καθώς τα τέσσερα πρώτα θέματα είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, το πέμπτο θέμα συνδέεται με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σπουδαστή στο Δήμο μας από τις 02/10/2023, ενώ το έκτο και το έβδομο θέμα συνδέονται με την εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 96 παρ. 3  του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α’ 114), το Συμβούλιο κατά την τρίτη αυτή συνεδρίαση θα έχει απαρτία και θα αποφασίσει με την παρουσία τουλάχιστον του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share

Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (27 Σεπτ. 2023 – 18:30)

Μετά την ματαίωση της κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου 2023, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα, κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), στις 27/09/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019 και την εγκύκλιο με αρ.375/Α.Π.39167/2- 6-2022 του ΥΠ.ΕΣ και το άρθρο 78 του Ν.4954/2022, του Ν.5013/2023), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

3. Έγκριση προσχώρησης του Δήμου Αίγινας στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης του δεσμευμένου καταπιστευτικού (Escrow Account) υπό-λογαριασμού (ΑΔΑ: 97ΖΓ4653Π8-Ω4Θ), στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού Προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» για το έργο «(Sub. 1 – 16873) Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

4. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο της άσκησης παρεμβάσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της αιτήσεως ακυρώσεως των Αγγελικής Πετρίτου κ.λπ. κατά της με αριθμό 96933/5276/2017/23-2-2018 αποφάσεως του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα «Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου ¨Περιφερειακή οδός πόλης Αίγινας¨ με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Αίγινας…». (Επαναφορά του θέματος). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

5. Περί έγκρισης πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστή του Δημόσιου ΙΕΚ Αίγινας στο Δήμο μας. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

6. Περί έγκρισης χορήγησης άδειας λειτουργίας σε κατάστημα εκμισθώσεως ποδηλάτων του Στεφανή Μάρκου του Κωνσταντίνου στην Πέρδικα Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

7. Εξέταση αιτήματος του Μούρτζη Κων/νου για την παροχή της καταρχήν σύμφωνης γνώμης για την αδειοδότηση κατασκευής πέργκολας έμπροσθεν του καταστήματός του στην Πέρδικα Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα (έκτακτη) καθώς τα τέσσερα πρώτα θέματα είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, το πέμπτο θέμα συνδέεται με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σπουδαστή στο Δήμο μας από τις 02/10/2023, ενώ το έκτο και το έβδομο θέμα συνδέονται με την εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share

Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (26 Σεπτ. 2023 – 18:30)

Σας καλούμε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), στις 26/09/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019 και την εγκύκλιο με αρ.375/Α.Π.39167/2- 6-2022 του ΥΠ.ΕΣ και το άρθρο 78 του Ν.4954/2022, του Ν.5013/2023), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

3. Έγκριση προσχώρησης του Δήμου Αίγινας στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης του δεσμευμένου καταπιστευτικού (Escrow Account) υπό-λογαριασμού (ΑΔΑ: 97ΖΓ4653Π8-Ω4Θ), στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού Προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» για το έργο «(Sub. 1 – 16873) Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

4. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο της άσκησης παρεμβάσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της αιτήσεως ακυρώσεως των Αγγελικής Πετρίτου κ.λπ. κατά της με αριθμό 96933/5276/2017/23-2-2018 αποφάσεως του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα «Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου ¨Περιφερειακή οδός πόλης Αίγινας¨ με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Αίγινας…». (Επαναφορά του θέματος). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

5. Περί έγκρισης πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστή του Δημόσιου ΙΕΚ Αίγινας στο Δήμο μας. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

6. Περί έγκρισης χορήγησης άδειας λειτουργίας σε κατάστημα εκμισθώσεως ποδηλάτων του Στεφανή Μάρκου του Κωνσταντίνου στην Πέρδικα Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

7. Εξέταση αιτήματος του Μούρτζη Κων/νου για την παροχή της καταρχήν σύμφωνης γνώμης για την αδειοδότηση κατασκευής πέργκολας έμπροσθεν του καταστήματός του στην Πέρδικα Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα (έκτακτη) καθώς τα τέσσερα πρώτα θέματα είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, το πέμπτο θέμα συνδέεται με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σπουδαστή στο Δήμο μας από τις 02/10/2023, ενώ το έκτο και το έβδομο θέμα συνδέονται με την εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share