Διακηρύξεις – προκηρύξεις

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 6460 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ (ΑΔΑΜ: 24PROC014297311)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, και με κριτήριο τη δυνατότητα της  καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική προσφορά στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασία επισκευής του υπ. αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 6460 δυαξονικού απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσα της υπηρεσίας καθαριότητας που εκτελεί καθημερινά υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων στις Δημοτικές Κοινότητες του  Δήμου Αίγινας, εργοστασίου Mercedes, με αριθμό πλαισίου WDB9320031L122079 παρουσίασε βλάβη και συγκεκριμένα δυσλειτουργία με συνέπεια την αναποτελεσματική λειτουργία του εμβόλου φορείου υψηλής συμπίεσης απορριμμάτων της υπερκατασκευής του  οχήματος, κατά την προγραμματισμένη έξοδό του για την αποκομιδή απορριμμάτων από το ΣΜΑ του Δήμου Αίγινας με συνέπεια την ακινητοποίησή του.

Προϋπολογισμός Δαπάνης:
για την προμήθεια ανταλλακτικών: 4.149,54€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 5.145,43€ με Φ.Π.Α. 24%
για την εργασία επισκευής: 2.300,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 2.852,00 € με Φ.Π.Α. 24%
Σύνολο για την προμήθεια ανταλλακτικών και την εργασία επισκευής: 6.449,54€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 7.997,43 € με Φ.Π.Α. 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας και ανάθεσης εργασίας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ. 1496/ 12.02.2024 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:  24REQ014256347).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (24PROC014297311) [ορθή επανάληψη]
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ (24REQ014256347)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΗΥ 6460
Share

Διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2024-2025, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 210.085,34€ πλέον του ΦΠΑ

Σχετικά έγγραφα:

 1. Περίληψη (ΑΔΑΜ: 24PROC014254825)
 2. Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 24PROC014256440)
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014179742)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σε:

Ανάθεση της υπηρεσίας ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου Αίγινας για το έτος 2024.

Προϋπολογισμός για την υπηρεσία: 11.970,60 € (απαλλασσομένου ΦΠΑ).

Πλήρη τεχνική περιγραφή της υπό ανάθεση υπηρεσίας, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο υπ. αρ. πρωτ. 1185/26.01.2024 (ΑΔΑΜ:24REQ014178284 2024.01.26) Πρωτογενές αίτημα – Τεχνική  Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή του Δήμου Αίγινας

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΔΑΜ: 24PROC014179742)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΑΔΑΜ:24REQ014178284)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ  ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ (ΑΔΑΜ: 24PROC014152592)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική προσφορά στην:

Ανάθεση της υπηρεσίας οργάνωσης και διαχείρισης των απαιτούμενων προμηθειών και υπηρεσιών για τις εορταστικές εκδηλώσεις της επετείου άφιξης και ορκωμοσίας του Ιωάννη Καποδίστρια κατά την 26, 27 & 28 Ιανουαρίου έτους 2024 όπως αυτές περιγράφονται και  στο υπ.αρ. 828/19-01-2024 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ014152287

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 7.393,15€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 24PROC014152592)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ (ΑΔΑΜ: 24REQ014152287)
Share

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 1/2023

Share

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2024 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Αίγινας» (Κωδικός ΟΠΣ: 6002441), που εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ», (2021- 2027) της Περιφέρειας Αττικής

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
 3. ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1)
 4. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
 5. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ
Share

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΑΥΤΟΦΟΡΤΩΝΟΜΕΝΗΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑΣ ΚΑΙ  ΕΝΟΣ (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» (ΑΔΑΜ: 23PROC014014073)

Σχετικά έγγραφα:

 1. Διακήρυξη
 2. espd-request-v2 (PDF)
 3. espd-request-v2 (XML)
Share

Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, για τις ανάγκες του Δήμου  και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας (ΑΔΑΜ: 23PROC014000691)

Σχετικά έγγραφα:

 1. Διακήρυξη
 2. espd-request-v2 (PDF)
 3. espd-request-v2 (XML)
Share