Διακηρύξεις – προκηρύξεις

Διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με σύντμηση του χρόνου υποβολής των προσφορών (άρθρο 27 του ν. 4412/16), για την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, για τις ανάγκες του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας (ΑΔΑΜ: 22PROC011926000)

Σχετικά έγγραφα:

 1. Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC011926000)
 2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (.pdf)
 3. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (.html)
 4. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (.xml)
Share

Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2023-2024, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 209.186,68€ πλέον του ΦΠΑ

Σχετικά έγγραφα:

 1. Προκήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC011881922)
 2. Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC011882048)
 3. Μελέτη (.docx)
 4. ESPD (.xml)
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ 2023 (ΑΔΑΜ: 22PROC011743872)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου118 του Ν..4412/2016 στην προμήθεια ημερολογίων 2023 προκειμένου να εξασφαλιστούν οι ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου Αίγινας.

Προϋπολογισμού : 368,47 € με ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω εργασιών περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ.15759/23-11-2022 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:22REQ011735343 ).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 22REQ011735343)
 2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΔΑΜ:22PROC011743872)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΑΔΑΜ: 22PROC011742192)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου118 του Ν..4412/2016 στην: 

Προμήθεια ανταλλακτικών για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς και ακουστικών και ηχείων για τις ανάγκες τηλε-εκπαίδευσης κι επιμόρφωσης των υπαλλήλων του Δήμου.

Προϋπολογισμού : 1.345,40 € με ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 15980/29-11-2022 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:22REQ011696846).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 22REQ011696846)
 2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΔΑΜ: 22PROC011742192)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16m3 (ΑΔΑΜ: 22PROC011738950)

Σχετικά έγγραφα:

 1. Προκήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC011738757)
 2. Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC011738950)
 3. ESPD (.xml)
Share