Διακηρύξεις – προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΑΔΑΜ: 24PROC015134012)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική προσφορά στην:

Ανάθεση των εργασιών καθαρισμού βλάστησης και απορριμμάτων οικοπέδων αγνώστου ιδιοκτησίας για την προάσπιση της υγείας των κατοίκων του Δήμου Αίγινας. Σχετικά με την αρχή της αναγκαιότητας και της επικουρικότητας, ο Δήμος υποχρεούται (άρθρο 94 παρ.  26 του Ν. 3852/2010) μεταξύ των δράσεων του να προβαίνει σε καθαρισμούς οικοπέδων αφού προηγουμένως μετά από αιτήματα πολιτών, έχει διενεργηθεί αυτοψία από την Επόπτρια Δημόσιας Υγείας του Δήμου και διαπίστωση της ανάγκης επίσπευσης της διαδικασίας  με σχετική ενημέρωση από το Ελληνικό Κτηματολόγιο και όποια διαδικασία απαιτείται για την νόμιμη είσοδο και εκτέλεση εργασιών σε ιδιόκτητα οικόπεδα αγνώστων στοιχείων ιδιοκτησίας.

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 6.989,95 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 8.667,54 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ.11290/11-07-2024 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση με ΑΔΑΜ:24REQ015112318 που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας.

Σχετικά έγγραφα:

 1. (24REQ015112318) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ Τ.Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
 2. (24PROC015134012)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

Ανακοίνωση για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως πέντε (05) μηνών για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας για το έτος 2024

Σχετικά έγγραφα:

 1. Ανακοίνωση
 2. Έντυπο Αίτησης
 3. Υπεύθυνη Δήλωση Περί Μη Καταδίκης
Share

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν την  6η Σεπτεμβρίου 2023

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΨΜΘΖΩ68-ΖΜΤ
 2. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ
 3. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ (ΑΔΑΜ: 24PROC014609910)

Αναρτούμε την υπ. αρ. πρωτ 5560/ 17-04-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014609910) Πρόσκληση και το υπ΄αριθ. Πρωτ.5235/12-04-2024 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 24REQ014590005), και θα σας παρακαλούσαμε όπως μας υποβάλετε την αντίστοιχη οικονομική και τεχνική προσφορά σας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Νόμου περί προμηθειών θα πρέπει όπως αναφέρετε και στην πρόσκληση να μας υποβάλλετε και τα εξής δικαιολογητικά τα οποία έχουν τρίμηνη διάρκεια:

1. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ.

2. Ασφαλιστική Ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς.

3. Υπεύθυνη Δήλωση Ποινικού Μητρώου με την οποία σας επισυνάπτουμε.

4. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη αποκλεισμού την οποία επίσης σας επισυνάπτουμε και για τις οποίες δεν χρειάζεται το γνήσιου υπογραφής.

5. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία μητρώου Επιχείρησης”.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση σας είναι εταιρεία σας παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε και το αντίστοιχο καταστατικό ή πιστοποιητικό εκπροσώπησης με το οποίο θα ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος – διαχειριστής της  εταιρείας στον όνομα του οποίου θα συμπληρωθούν οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις.

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΦΑΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑΓΡΟΥ (ΑΔΑΜ: 24PROC014593652)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου IΙ κάτω των ορίων ΕΕ  την προμήθεια υδραυλικών ειδών και ανταλλακτικών όπως, βάνες, φλάντζες, σύνδεσμοι ταυ, φλάντζες κλαπέ, τυφλές φλάντζες, υδρόμετρο 10’’, φίλτρο, ελαστικές φλάντζες, και βίδες κ.α.

Προϋπολογισμού για την προμήθεια των υλικών ύδρευσης: 3.473,45 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 5020/09-04-2024 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση με ΑΔΑΜ: 24REQ014560375 που έχει συνταχθεί από την αρμόδια  υπηρεσία του Δήμου μας.

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 24PROC014593652)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ (ΑΔΑΜ: 24REQ014560375)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΒΚΡ790, ΒΚΡ789, ΧΜΙ61, ΖΙΑ475 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ KAI ΥΒΝ4048 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΔΑΜ: 24PROC014593511)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών και ανάθεση των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή των δίτροχων οχημάτων της υπηρεσίας ύδρευσης και της υπηρεσίας καθαριότητας ως κάτωθι:

1) Την επισκευή της υπ. αριθ. κυκλοφορίας ΒΚΡ 790 δίτροχης μοτοσικλέτας της υπηρεσίας ύδρευσης
2) Την επισκευή της υπ. αριθ. κυκλοφορίας ΒΚΡ 789 δίτροχης μοτοσικλέτας της υπηρεσίας ύδρευσης
3) Την επισκευή του υπ. αριθ. κυκλοφορίας ΥΒΝ 4048 δίτροχου μοτοποδηλάτου, εργοστασίου κατασκευής PIAGGIO, τύπου ZIP.
4) Την επισκευή της υπ. αριθ. κυκλοφορίας ΧΜΙ 61 δίτροχης μοτοσυκλέτας της υπηρεσίας καθαριότητας
5) Την επισκευή της υπ. αριθ. κυκλοφορίας ΖΙΑ 475 δίτροχης μοτοσυκλέτας της υπηρεσίας καθαριότητας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο Υπ΄αριθμ.4684/02-04-24 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 24REQ014515030).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 24PROC014593511)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ (ΑΔΑΜ: 24REQ014515030)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
 6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ» ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (ΑΔΑΜ: 24PROC014493890)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ στην ανάθεση της μικροφωνικής εγκατάστασης  δύο (2) μικροφώνων, δύο (2) ηχείων, ενός (1) προτζέκτορα με τα παρελκόμενά του, ενός (1) πανιού επιτοίχιας προβολής προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες πραγματοποίησης της εκδήλωσης με θέμα «Ενδοοικογενειακή Βία» που συνδιοργανώνει η Δημοτική  Επιτροπή Ισότητας με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Πειραιά του Κέντρου Ερευνών για θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι) την Κυριακή 7 Απριλίου 2024 στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας προϋπολογισμού : 210,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω δαπάνης περιγράφονται αναλυτικά στο υπ ΄αριθ. Πρωτ.4327-28/03/2024 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση με ΑΔΑΜ: 24REQ014488478 που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας.

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 24PROC014493890)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ (24REQ014488478)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

 

 

Share

Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, ήτοι την αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης και της λοιπής επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου Αίγινας, καθώς και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εσωτερικού, για χρονική διάρκεια ενός έτους, προϋπολογισθείσας δαπάνης 101.940,60€ πλέον του ΦΠΑ, (μη συμπεριλαμβανομένης της ομάδας Β της σχετικής μελέτης υπ’ αριθμό  1/2024, η οποία αφορά τις υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, που αφαιρούνται από τον παρόντα διαγωνισμό προκειμένου να ανατεθεί η παροχή τους κατά παρέκκλιση, με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6  του Ν. 4412/2016) (ΑΔΑΜ: 24PROC014328105)

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε την σχετική διακήρυξη

Share

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 6460 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ (ΑΔΑΜ: 24PROC014297311)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, και με κριτήριο τη δυνατότητα της  καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική προσφορά στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασία επισκευής του υπ. αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 6460 δυαξονικού απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσα της υπηρεσίας καθαριότητας που εκτελεί καθημερινά υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων στις Δημοτικές Κοινότητες του  Δήμου Αίγινας, εργοστασίου Mercedes, με αριθμό πλαισίου WDB9320031L122079 παρουσίασε βλάβη και συγκεκριμένα δυσλειτουργία με συνέπεια την αναποτελεσματική λειτουργία του εμβόλου φορείου υψηλής συμπίεσης απορριμμάτων της υπερκατασκευής του  οχήματος, κατά την προγραμματισμένη έξοδό του για την αποκομιδή απορριμμάτων από το ΣΜΑ του Δήμου Αίγινας με συνέπεια την ακινητοποίησή του.

Προϋπολογισμός Δαπάνης:
για την προμήθεια ανταλλακτικών: 4.149,54€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 5.145,43€ με Φ.Π.Α. 24%
για την εργασία επισκευής: 2.300,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 2.852,00 € με Φ.Π.Α. 24%
Σύνολο για την προμήθεια ανταλλακτικών και την εργασία επισκευής: 6.449,54€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 7.997,43 € με Φ.Π.Α. 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας και ανάθεσης εργασίας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ. 1496/ 12.02.2024 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:  24REQ014256347).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (24PROC014297311) [ορθή επανάληψη]
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ (24REQ014256347)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΗΥ 6460
Share

Διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2024-2025, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 210.085,34€ πλέον του ΦΠΑ

Σχετικά έγγραφα:

 1. Περίληψη (ΑΔΑΜ: 24PROC014254825)
 2. Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 24PROC014256440)
Share