Διακηρύξεις – προκηρύξεις

Διακήρυξη για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας

Προκηρύσσεται ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Αίγινας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, δύο ετών» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 317.541,84€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ΑΔΑΜ: 20PROC007459086

Σχετικά αρχεία:

 1. Προκήρυξη
 2. Διακήρυξη
Share

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΜΕΣΑΓΡΟΥ & ΒΑΘΕΟΣ

Έγινε στο ΚΗΜΔΗΣ η ανάρτηση του σχετικού συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου Εκτιμώμενης αξίας 56.329,74 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), με ΑΔΑΜ: 20PROC007446654

Σχετικά Αρχεία: 

 1. Προκήρυξη
 2. Διακήρυξη
 3. ΤΕΥΔ
 4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Share

Διακήρυξη Προμήθειας Απορριμματοφόρου (καταληκτική ημερ/νία 21/10/2020)

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20PROC007430477 η σχετική διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας 22 κυβικών με σύστημα ανύψωσης κάδων» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – κόστους

Εκτιμώμενης αξίας 224.192,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Σχετικά αρχεία:

 1. Προκήρυξη
 2. Διακήρυξη
 3. Μελέτη
 4. ΤΕΥΔ
 5. Κατευθυντήρια οδηγία 23
 6. ΤΕΥΔ Οδηγίες
Share

Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων

 1. Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων (αρ.πρωτ. 12288/01.09.2020)
 2. Πίνακας Προσληπτέων Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων Πλήρους Απασχόλησης (αρ.πρωτ. 12289/01.09.2020)
 3. Πίνακας Προσληπτέων Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων Μερικής Απασχόλησης (αρ.πρωτ. 12290/01.09.2020)
Share

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με αριθμό πρωτοκόλλου 11667/2020 με ΑΔΑ: 6Ξ5ΔΩ68-ΔΣΕ (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Σχετικά αρχεία:

 1. Παράρτημα Ανακοίνωσης
 2. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου
Share

Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ η σχετική διακήρυξη με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τις 02/9/2020 και ώρα 15:00 (ΑΔΑΜ: 20PROC007190519)

 1. Διακήρυξη
 2. Μελέτη
 3. Κατευθυντήρια Οδηγία 23
 4. ΤΕΥΔ
 5. ΤΕΥΔ – Οδηγίες
Share

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος, θερμού ασφαλτομίγματος και σιδηρού οπλισμού

Προκηρύσσεται συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος, θερμού ασφαλτομίγματος και σιδηρού οπλισμού, προϋπολογισμού 44.275,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Οδός: ΟΙΝΩΝΗΣ 3
Ταχ.Κωδ: 180 10
Τηλ.: 22973-20000, 20030, 20032, 20033, 20036, 20019
Telefax: 22970-25099
E-mail: protocol@aeginadimos.gr
Κωδικός NUTS: EL307
Ιστοσελίδα: www.aegina.gr

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας (οδός Οινώνης 3), στις 17/8/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30΄ π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η δαπάνη της προμήθειας θα επιβαρύνει τους Κ.Α 30.6662.03, 30.6662.04, 30.6662.05 και 30.6662.06 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020.
Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν και θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.aegina.gr και το κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΔΜΗΣ ( www.promitheus.gov.gr)
Η προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αίγινας. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. Πληροφορίες θα δίνονται από το τμήμα προμηθειών του Δήμου. Τηλ. επικοινωνίας 22973-20032, 20036, 20030.

Ο Δήμαρχος
Ιωάννης Π. Ζορμπάς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ_ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΛΠ

Share