Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (22 Δεκ 2023, 10:00-12:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων την 22α του μηνός Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄-12:00΄, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τοποθέτησης εύκαμπτων κολονακίων επί του οδοστρώματος από τη συμβολή των οδών Θωμαΐδου με Στρατ. Πετρίτη έως τη συμβολή των οδών Στρατ. Πετρίτη με Ελλανίου Διός στη Δημοτική Κοινότητα Αίγινας (σχετ. το υπ’ αρ. πρωτ. 17983/8.12.2023 υπηρεσιακό σημείωμα Τεχνικής Υπηρεσίας).

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τοποθέτησης εύκαμπτων κολονακίων επί της κίτρινης διαγράμμισης στη Λ. Δημοκρατίας έναντι των εκδοτηρίων εισιτηρίων στη Δημοτική Κοινότητα Αίγινας (σχετ. το υπ’ αρ. πρωτ. 18608/18.12.2023 υπηρεσιακό σημείωμα Τεχνικής Υπηρεσίας) .

Για τα θέματα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά σχετικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο επικοινωνίας 22973-20058 ή ηλεκτρονικά μέσω e-mail: areti.koukoumi@aeginadimos.gr για τη ψήφο σας επί των θεμάτων, όπως και για τυχόν απόψεις σας επ’ αυτών.

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (24 Οκτ. 2023 – 13:00)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δημοτικού κτιρίου (οδός Οινώνης 3) την 24η του μηνός Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση της διαπιστωμένης ηχορύπανσης που προκαλείται από την κυκλοφορία των μηχανοκίνητων δίκυκλων οχημάτων.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάργησης θέσης περιπτέρου ευρισκόμενου επί της Λεωφ. Δημοκρατίας στη Δημοτική Κοινότητα Αίγινας έναντι του διατηρητέου κτηρίου «Βογιατζή».

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης παραχώρησης θέσης προσωρινής στάθμευσης στη Δημοτική Κοινότητας Μεσαγρού Αίγινας (σχετ. το υπ’ αρ. πρωτ. 6669/09.06.2023 υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αίγινας).

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (12 Μαΐου 2023 – 10:00πμ)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δημοτικού κτιρίου (οδός Οινώνης 3) την 12η του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης δημιουργίας δύο (2) θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στη Δημοτική Κοινότητα Αίγινας (σχετ. το υπ’ αρ. πρωτ. 3926/29.03.2023 υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας).

Ο Δήμαρχος
ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (20 Μαρτίου 2023)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων, τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00΄-13:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 75 παρ. 5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με την υπ’ αρ. αρ. 374 και με αρ. πρωτ. 39135/30.05.2022 (Α.Δ.Α.: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), με το εξής θέμα:

1. Αντικατάσταση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων περιμετρικά της πλατείας Εθνεγερσίας επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στην Δημοτική Κοινότητα Αίγινας.

Το ως άνω θέμα κρίνεται ως κατεπείγον για την αρτιότερη διεξαγωγή των εορταστικών εκδηλώσεων της Ελληνικής Επανάστασης της 25ης Μαρτίου του 1821 και η αντικατάσταση των κιγκλιδωμάτων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την ημέρα της εθνικής επετείου.

Για το θέμα παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά (μέσω e-mail), στο τηλέφωνο επικοινωνίας 22973-20058, e-mail: grafeiodimarxou@aeginadimos.gr για την ψήφο σας επί του θέματος, όπως και για τις τυχόν απόψεις σας επ’ αυτού.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η απόφαση που θα ληφθεί στη διά περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην πρώτη διά ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο Δήμαρχος
ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (14 Φεβρ. 2023 – 12:00μμ)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δημοτικού κτιρίου (οδός Οινώνης 3) την 14η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης άδειας απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Αχιλλέως στην πόλη της Αίγινας με σκοπό την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (Σχετ. το υπ’ αρ. πρωτ. 454/25.01.2023 υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας).

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας (σχετ. η υπ’ αρ. πρωτ. 8082/23.06.2022 αίτηση του κου Σ.Α.)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τοποθέτησης προστατευτικών κιγκλιδωμάτων περιμετρικά του Δημοτικού Σταδίου Αίγινας για την ασφαλή διέλευση των πεζών.

4. Συζήτηση και σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2022 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αίγινας και διαβίβαση αυτής στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

5. Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας επιβατικής ιππήλατης άμαξας για ερασιτεχνική χρήση στην περιοχή της Σουβάλας Αίγινας, στον κ. Α. Α., κατόπιν της με αρ. πρωτ. 14357/25.10.2022 αίτησης του

Ο Δήμαρχος
ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (23 Δεκ. 2022 – 10:00πμ)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 23η του μηνός Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 75 παρ. 5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με την υπ’ αρ. αρ. 374 και με αρ. πρωτ. 39135/30.05.2022 (Α.Δ.Α.: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:

1. Καθορισμός του ανταποδοτικού τέλους της υπηρεσίας ύδρευσης έτους 2023 κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

2. Καθορισμός του ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας και δημοτικού φόρου έτους 2023 κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της ΟΥ του Δήμου μας.

3. Καθορισμός δαπανών και προστίμων που προκύπτουν από τον ισχύοντα Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Αίγινας έτους 2023 κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της ΟΥ του Δήμου μας.

4. Καθορισμός προστίμων που προκύπτουν από τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Αίγινας έτους 2023 κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της ΟΥ του Δήμου μας.

5. Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) έτους 2023 κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του δήμου μας.

6. Προσδιορισμός του τέλους κοινοχρήστων χώρων έτους 2023 κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης επί οδών του Δήμου Αίγινας (Σχετ. τα υπ’ αρ. πρωτ. 10423/31.08.2022, 14625/01.11.2022 και 16543/8.12.2022 υπηρεσιακά σημειώματα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας).

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης τοποθέτησης κολονακίων επί οδών του Δήμου Αίγινας (Σχετ. τα υπ’ αρ. πρωτ. 10485/30.08.2022 και 11493/07.09.2022 υπηρεσιακά σημειώματα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας). .

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης άδειας απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Αχιλλέως στην πόλη της Αίγινας με σκοπό την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (Σχετ. το υπ’ αρ. πρωτ. 16541/8.12.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας).

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας (σχετ. η υπ’ αρ. πρωτ. 8082/23.06.2022 αίτηση του κου Σ.Α.)

Ο Δήμαρχος
ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (27-Ιουν-2022 13:00)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δημοτικού κτιρίου (οδός Οινώνης 3), την 27η του μηνός Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄, για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψης απόφασης περί έγκρισης σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Αίγινας.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης θέσης στάθμευσης έμπροσθεν καταστήματος.

Ο Δήμαρχος
ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (30 Μαΐου 2022 – 12:00μμ)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δημοτικού κτιρίου (οδός Οινώνης 3), την 30η του μηνός Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄, για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψης απόφασης περί έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Αίγινας κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Σουβάλα της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέος κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

 

Ο Δήμαρχος
ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (13 Μαΐου 2022 – 10πμ – 12μμ)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων στις 13 Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄-12:00’,σύμφωνα με  τις διατάξεις του άθρου 75 παρ. 5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το εξής θέμα: για να συζητήσουμε το πιο κάτω θέμα:

1. Λήψη απόφασης περί χρήσης του περιβάλλοντα χώρου πλησίον του αρχαιολογικού μουσείου και της παραλίας “ΑΥΡΑ” για την τοποθέτηση οχημάτων στα πλαίσια των εργασιών της Γαλλικής παραγωγής ταινίας μεγάλου μήκους με  τίτλο “drift”, για το χρονικό διάστημα από 16-5-2022 έως 20-5-2022.

Ο Δήμαρχος
ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (9-Μαΐου-2022 19:00)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στο κτίριο του Παλαιού Δημαρχείου, Χρήστου Λαδά 1, στις 9 Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, με θέμα ημερήσιας διάταξης: 

1. Λήψη απόφασης περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την παραγωγή κινηματογραφήσεων της Γαλλικής κινηματογραφικής ταινίας μεγάλου μήκους με τίτλο “drift”, για το χρονικό διάστημα από 10-5-2022 έως και 20-5-2022.

Ο Δήμαρχος

ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (21-Απρ.-2022 10:00πμ – 12:00μμ)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων, τη Μ. Πέμπτη 21 Απριλίου 2022 και ώρα 10:00΄-12:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 75 παρ. 5 του Ν.3852/10, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τη με αρ. 69472/24.09.2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το εξής θέμα:

1. Λήψη απόφασης περί προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας οχημάτων επί της Λ. Δημοκρατίας ενόψει των εορτών του Πάσχα.

Για το θέμα παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά (μέσω e-mail), στο τηλέφωνο επικοινωνίας 22973-20013,57, e-mail: grafeiodimarxou@aeginadimos.gr για τη ψήφο σας επί του θέματος, όπως και για τις τυχόν απόψεις σας επ’ αυτού.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η απόφαση που θα ληφθεί στη διά περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην πρώτη διά ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο Δήμαρχος
ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (5 Απρ. 2022 – 14:00)

Σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 05η του μηνός Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 75 παρ. 5 του Ν.3852/10, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 643 και με αρ. πρωτ. 69472/24.09.2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τα εξής θέματα:

1. Συζήτηση και σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2021 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αίγινας και διαβίβαση αυτής στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος και αργότερα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στη θέση «Μπούλμερι» Λαζάρηδων του Δήμου Αίγινας.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης των υπ’ αριθμόν 51/2021 και 110/2021 αποφάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας και εισήγηση αυτών προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας.

Ο Δήμαρχος
ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share