Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (08/02/2021 – 10:00πμ)

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 08 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα έναρξης 10:00΄ π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη Απόφασης περί Έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων ισολογισμού χρήσεως έτους 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Αίγινας .

2. «Αποδοχή της Α’ κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .»

3. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020.

4. Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον διαγωνισμό και την επιλογή αναδόχου για την “Προμήθεια ενός (1) Απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας 22 κυβικών μέτρων με σύστημα ανύψωσης κάδων ” προϋπολογισμού : 180.800,00 € ( πλέον 43.392,00 € Φ.Π.Α 24%) ήτοι γενικό σύνολο 224,192,00 €.

5. Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον διαγωνισμό και την επιλογή αναδόχου για την “Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας Εργατοτεχνικού Προσωπικού και Γάλα για το Δήμο Αίγινας & το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας, δυο ετών”, προϋπολογισμού: 264.066,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).

6. Λήψη απόφασης του από 31-12-2020 Πρακτικού ΙΙ από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο με τίτλο : «Τσιμεντόστρωση Δημοτικών Δρόμων στην έδρα του Δήμου Αίγινας και στα Τοπικά Διαμερίσματα Πέρδικας Μεσαγρού & Βαθέως», προϋπολογισμού 56.329,74 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

7. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης, προϋπολογισμού έτους 2021 για την καταβολή “επιδόματος παραπληγικών, τετραπληγικών δημοσίου” και ορισμός αρμοδίου υπαλλήλου.

8. Τροποποίηση σχετικά με την υπ αριθ. 14/2021 από 29-01-2021 απόφασης της Ο.Ε, με θέμα “Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αποσφράγισης, που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον ανοιχτό ηλεκτρονικο διαγωνισμό μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικού. αριθ. 91725/2020 για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης Ολοκλήρωση Μελετών Κλειστού Γυμναστηρίου Αίγινας, ως προς το τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού της 3ης επαναλαμβανόμενης διαδικασίας, από ανοιχτό ηλεκτρονικο σε απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Κλήρωση για την ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ‘ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ’

Γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) στο Γραφείο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ δημοτικών υπαλλήλων μηχανικών του Δήμου Αίγινας και υπαλλήλων μηχανικών του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής , για την ανάδειξη αυτών που θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στην ανωτέρω επιτροπή.

Ο Δήμαρχος

Ζορμπάς Π. Ιωάννης

Share

Κλήρωση για την ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: ”ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΝΤΟ ΑΙΓΙΝΑΣ”

Γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) στο Γραφείο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ δημοτικών υπαλλήλων του Δήμου Αίγινας και υπαλλήλων του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων, της Περιφέρειας Αττικής, για την ανάδειξη αυτών που θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στην ανωτέρω επιτροπή.

Ο Δήμαρχος

Ζορμπάς Π. Ιωάννης

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Σχετικά έγγραφα:

  1. Πρόσκληση
  2. Διακήρυξη
  3. Πρωτογενές
  4. Απόφαση 11/2021 Οικ. Επιτροπής
  5. ΤΕΥΔ
Share

Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (3/2/2021 – 10:00πμ)

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα, δια περιφοράς, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 και ώρα 10:00΄-12:00΄ π.μ. (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεως θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας):

ΘΕΜΑ. «Έγκριση παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Αίγινας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (τακτική διαδικασία) κατά τη δικάσιμο της 12/10/2020, οπότε και συζητήθηκε η από 10/8/2018 έφεση (ΓΑΚ 8989/2018 και ΕΑΚ 3995/2018) της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΠΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ”, που εδρεύει στην Αίγινα, οδός Γυμναστηρίου και Καποδιστρίου κι εκπροσωπείται νόμιμα κατά: 1) του Δήμου Αίγινας και 2) της υπ’ αριθ. 9/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αίγινας, από την δικηγόρο του Δήμου μας Αλεξάνδρα Γ. Τσάμη (ΑΜ 1867/ΔΣΠ).

Για το θέμα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 και ώρα 10:00΄-12:00΄ μ. να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, e-mail: lorentzosthanasis@gmail.com για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (πχ. υπέρ, κατά, λευκό, αποχή). Τα μέλη τα οποία δε διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, στο τηλ. 22973-20019.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Δελτίο Τύπου – Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής

Τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 έφθασε στην Αίγινα αποστολή από την εκπομπή «φλΕΡΤ» του τηλεοπτικού σταθμού ΕΡΤ1, η οποία και παρέμεινε στο νησί έως και την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου. Η επίσκεψη είχε αρχικώς προγραμματιστεί για τις αρχές του περασμένου Αυγούστου, όμως δεν κατέστη δυνατή από την παραγωγή λόγω συνθηκών. Η πρόταση επανήλθε, αυτή τη φόρα μέσω του Δημοτικού Συμβούλου Αίγινας κ. Νεκτάριου Λεούση ο οποίος ανέλαβε τις πρώτες επαφές και τον ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό.

Το τηλεοπτικό συνεργείο επισκέφθηκε ιστορικά κτίρια, μουσεία, ενώ συνομίλησε με τον Δήμαρχο Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, την πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας και πρόεδρο της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Αίγινας κ. Μαίρη Κουκούλη, τοπικούς φορείς και παράγοντες του πολιτιστικού, ιστορικού, εμπορικού και γαστρονομικού γίγνεσθαι του νησιού.

Χαρακτηριστικό είναι πως, κατά το χρονικό διάστημα παραμονής τους στο νησί, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις ζωντανές συνδέσεις, Επίσης, τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου προβλήθηκε αφιέρωμα στον Ιωάννη Καποδίστρια, με αφορμή την 193η επέτειο ορκωμοσίας του στην Αίγινα ως πρώτου κυβερνήτη της νεότερης Ελλάδος, ενώ θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα και μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως η παρουσιάστρια του «φλΕΡΤ», ηθοποιός κ. Νάντια Κοντογεώργη εκδηλώνει με κάθε αφορμή την αγάπη της για την Αίγινα. Γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμάς.

Ευχαριστούμε θερμά τη δημοσιογράφο κ. Ελένη Μπουγά και τους εικονολήπτες κυρίους Βαγγέλη Μαθά και Πέτρο Βήττα για την όμορφη συνεργασία, όσους συμπολίτες μας συμμετείχαν, συμβάλλοντας σημαντικά στην προβολή και προώθηση της ποικιλομορφίας που καθιστά τον τόπο μας ξεχωριστό τουριστικό προορισμό, καθώς και την Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Αίγινας για την προσφορά της πενταήμερης διαμονής και φιλοξενίας του τηλεοπτικού συνεργείου.

Αν και στην καρδιά ενός ιδιαίτερου χειμώνα, η Αίγινα καταφέρνει να πρωταγωνιστεί στις οθόνες και τις καρδιές όλων μας, με τον καλύτερο τρόπο!

Share

Δελτίο Τύπου – Γραφείο Κληροδοτημάτων

Το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 κι ώρα 9:30 π.μ. θα τελεστεί στο Μητροπολιτικό Ναό Αίγινας το ετήσιο Μνημόσυνο των Ευεργετών του Δήμου μας:

Ταρσίτσας Θωμαΐδου, Ιουλίας Κάτσα, Παντελή & Αρτέμιδος Κάππου, Σπύρου και Άννας Αλυφαντή, Διονυσίου και Ξανθούλας Κρητικού, Ιωάννη Γκίκα, Λεωνίδα Γκίκα, Βιργινίας Γκίκα, Μακρίνας Μοναχής, Νικολάου Ζωγράφου, Νικολάου Χριστόπουλου, Δημητρίου & Δέσποινας Γιαννούλη, Πολύμνιας Ηρειώτη, Λεονάρδου και Έλλης Λαδά, Βασιλικής Ντρε, Γεωργίου και Ελένης Καλαμάκη, Ελευθερίου Σώρρου, Δημητρίου Καλαμάκη, Γεωργίου Μούρτζη, Φίλιππα Ρεκλείτη, Αλεξάνδρου και Αντωνίου Ανδρούτσου.

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (29/01/2021 – 10:00πμ)

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence ( www.epresence.gov.gr ) την 29η Ιανουαρίου 2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ και ώρα έναρξης 10:00΄ π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αρ. 150/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας περί έγκρισης της 5 ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2020.

2. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Δημήτριο Σ. Μηλίτση, κάτοικο Πειραιά Αττικής (οδός Υψηλάντους αριθ.117 – Τ.Κ.18532), με Α.Φ.Μ. 028895821 Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά κι Α.Μ.:1715/ Δ.Σ. Πειραιά, για την άσκηση της από 16/12/2019 υπό Γ.Α.Κ.:101015/19-12-2019 κι Ε.Α.Κ.: 2646/ 19 – 12 – 2019) αγωγής, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Μισθώσεις) και την εκπροσώπηση του Δήμου Αίγινας, ενώπιον του αυτού Δικαστηρίου, κατά τη συζήτηση  της αγωγής αυτής, καθοιανδήποτε δικάσιμο ορισθείσα ή μέλλουσα να ορισθεί.

3. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Δημήτριο Σ. Μηλίτση, κάτοικο Πειραιά Αττικής (οδός Υψηλάντους αριθ.117 – Τ.Κ.:18532), με Α.Φ.Μ.: 028895821 Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά κι Α.Μ.:1715/Δ.Σ. Πειραιά, για την άσκηση της  από 27/02/2020 υπό Γ.Α.Κ.:56735/2020 κι Ε.Α.Κ.:1595/2020 αγωγής, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Μισθώσεις) και την εκπροσώπηση του Δήμου Αίγινας, ενώπιον του αυτού Δικαστηρίου, κατά τη συζήτηση της αγωγής αυτής,  κατά τη δικάσιμο της 01/03/2021 ή και καθοιανδήποτε μετ’ αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη

4. Περί έγκρισης του πρακτικού που συντάχθηκε για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου, του έργου: «Αναβάθμιση Ελευθερών χώρων Παιδικών Χαρών Νήσου Αίγινας », προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ (πλέον  Φ.Π.Α.).

5. Περί έγκρισης του πρακτικού που συντάχθηκε για τον συνοπτικό διαγωνισμό που διεξήχθη για την Προμήθεια Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (προμήθεια αδρανών υλικών και  ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση φθαρμένων δρόμων του Δήμου Αίγινας).

6. Έγκριση του με αριθ. Πρωτ 776/22-01-2021 Πρακτικού Ηλεκτρονικής Κλήρωσης, για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών Μελών της επιτροπή διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσίας με τίτλο : «Παροχή  υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αίγινας».

7. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω διαρροής.

8. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω λάθους μέτρησης.

9. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λάθους αντιγραφής από τα βιβλία καταμετρήσεως στους βεβαιωτικούς καταλόγους.

10. Εγκριση διαγραφής από χρηματικό κατάλογο Α/Α 425 Κοιμητηριού Αγ. Ειρήνης μνήματος Α 283 για την εκ παραδρομής χρέωση οφειλής η οποία είχε ήδη εξοφληθεί.

11. Εγκριση διαγραφής από χρηματικό κατάλογο Α/Α 447 και Α/Α 448, που αφορά τέλη Κοιμητηριού Κυψέλης οικονομικού έτους 2019 και 2020, μνήματος Κ 384 για την εκ παραδρομής χρέωση οφειλής .

12. Εγκριση διαγραφής από χρηματικό κατάλογο Α/Α 447 και Α/Α 448, που αφορά τέλη Κοιμητηριού Κυψέλης οικονομικού έτους 2019 και 2020, Κοιμητηριού Αγ. Ειρήνης μνήματος Κ 243 για την εκ παραδρομής χρέωση οφειλής .

13. Εξέταση αιτήσεως υδρολήπτη του Δήμου με αριθ. Πρωτ. 18284/18-12-2020, για διαγραφή προσαυξήσεων, δυνάμει του Ν. 3463/2006 αρθ. 174 περ. 3. β όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Διενέργεια Κλήρωσης για τον διαγωνισμό με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αίγινας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, έτσι όπως ισχύει

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

3. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αίγινας» με μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας και του Τμήματος ΤΥΝΔ της Περιφέρειας Αττικής

4. Το υπ’αρ. πρωτ. 26132/13-01-2021 έγγραφο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ της Περιφέρειας Αττικής )

5. Ότι η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αίγινας» θα πρέπει να αποτελείται ,σύμφωνα με την παρ 8 α) του άρθρου 221 του Ν 4012/2016., από τρείς (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ο ένας να είναι οπωσδήποτε μέλος του ΤΕΕ (επειδή δεν απαντήθηκε το υπ’αρ. πρωτ. 18817/31-12-2020 αίτημα του Δήμου μας προς το ΤΕΕ για ορισμό εκπροσώπου)

γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 22/01/2021 και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) στο Γραφείο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ δημοτικών υπαλλήλων μηχανικών του Δήμου Αίγινας και υπαλλήλων μηχανικών του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής, για την ανάδειξη αυτών που θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στην ανωτέρω επιτροπή.

Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

Ζορμπάς Π. Ιωάννης

Share

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η δομή του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Αίγινας ενημερώνει τις ωφελούμενες και τους ωφελούμενους του προγράμματος ότι διατίθενται ΑΝΤΙΒΗΧΙΚΑ ΣΙΡΟΠΙΑ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2297028467 και στο email: koinonikofarmakeioaegina@gmail.com

ΩΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: 9:00-14:30

Share