Μέτρα περιορισμού κατά της διασποράς μόλυνσης του COVID 19

Μετά την ανησυχητική εξάπλωση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID 19, ο Δήμος Αίγινας λαμβάνει τα κάτωθι μέτρα:

  1. Ακύρωση των θεατρικών παραστάσεων στα πλαίσια του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας.
  2. Από Δευτέρα 10/8 κλείνουν όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου καθώς και οι παιδικές χαρές.
  3. Από Δευτέρα 10/8 Το ΚΕΠ και όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αίγινας θα εξυπηρετούν τους πολίτες κατόπιν ραντεβού.

Ο Δήμος Αίγινας παρακολουθεί τις εξελίξεις και με γνώμονα τα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και της πολιτικής προστασίας, θα σας ενημερώσει για οποιαδήποτε νέα λήψη μέτρων απαιτηθεί.

Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Αίγινας
Γιάννης Π. Ζορμπάς

Share

Ενημέρωση σχετικά με ψεκασμούς για τα κουνούπια από τo Γραφείο Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αίγινας

Σας γνωρίζουμε ότι, την Δευτέρα 3-8-2020, πραγματοποιήθηκε επαναληπτικός ψεκασμός (δέκατος), για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην εκβολή του Βιρού στον Μαραθώνα και στη λίμνη της Βαγίας στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2020, από την Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής, της Π. Ε. Πειραιά και Νήσων, κατόπιν ενεργειών του Δήμου μας και θα ακολουθήσουν και άλλοι ψεκασμοί, για τους οποίους θα σας ενημερώνουμε όταν πραγματοποιούνται.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 22973 20054, κ. Σοφία Χατζίνα, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Διεύθυνσης Δασών Πειραιά

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση- έντυπο αίτησης της Δ/νσης Δασών Πειραιά που αφορά προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους των στοιχείων που αφορούν τις ατομικές διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 ν. 998/1979, με ΑΔΑ: 6Σ9ΦΟΡ1Κ-ΘΟΛ (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share

Ανακοίνωση

Έπειτα από την ανάρτηση του οριστικού πίνακα Επιτυχόντων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων ενημερώνουμε τους επιτυχόντες του Δήμου Αίγινας ότι εάν δεν έχουν κάνει Ατομικό Σχέδιο Δράσης πρέπει να στείλουν e-mail στο kpapirea@oaed.gr γράφοντας τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) τους ώστε να ζητήσουν ραντεβού με εργασιακό σύμβουλο. Όσοι έχουν ήδη κάνει Ατομικό Σχέδιο Δράσης, αναμένουν από τον ΚΠΑ2 του Πειραιά ειδοποίηση στα τηλέφωνα ή μέιλ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια στην παραπάνω διαδικασία μπορείτε να απευθύνεστε στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αίγινας, στο τηλέφωνο 2297320043.

Share

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος, θερμού ασφαλτομίγματος και σιδηρού οπλισμού

Προκηρύσσεται συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος, θερμού ασφαλτομίγματος και σιδηρού οπλισμού, προϋπολογισμού 44.275,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Οδός: ΟΙΝΩΝΗΣ 3
Ταχ.Κωδ: 180 10
Τηλ.: 22973-20000, 20030, 20032, 20033, 20036, 20019
Telefax: 22970-25099
E-mail: protocol@aeginadimos.gr
Κωδικός NUTS: EL307
Ιστοσελίδα: www.aegina.gr

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας (οδός Οινώνης 3), στις 17/8/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30΄ π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η δαπάνη της προμήθειας θα επιβαρύνει τους Κ.Α 30.6662.03, 30.6662.04, 30.6662.05 και 30.6662.06 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020.
Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν και θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.aegina.gr και το κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΔΜΗΣ ( www.promitheus.gov.gr)
Η προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αίγινας. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. Πληροφορίες θα δίνονται από το τμήμα προμηθειών του Δήμου. Τηλ. επικοινωνίας 22973-20032, 20036, 20030.

Ο Δήμαρχος
Ιωάννης Π. Ζορμπάς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ_ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΛΠ

Share

Πρόσκληση σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την Πέμπτη 06 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00΄ π.μ, για να συνεδριάσει η Ο.Ε και να αποφασίσει για τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας). :

1. ΘΕΜΑ. Τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 10175/27-08-2019 σύμβασης με παράταση για την προμήθεια Καυσίμων του Δήμου Αίγινας για το έτος 2019-2020, για χρονικό διάστημα από υπογραφής της τροποποίησης, παράτασης σύμβασης και μέχρι ολοκλήρωσης της διαδικασίας του νέου ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.

2. ΘΕΜΑ. Παράταση της αριθμ. πρωτ. 9826/19-08-2019 σύμβασης για την Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία του Δήμου Αίγινας για το έτος 2019-2020, για χρονικό διάστημα από υπογραφής της παράτασης σύμβασης και μέχρι ολοκλήρωσης της διαδικασίας του νέου ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ .

3. ΘΕΜΑ. Εγκριση της υπ. αριθμ. 535/31-07-2020 κατεπείγουσας απόφασης Δημάρχου για την τροφοδότηση καυσίμου για τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (γεννήτριες) των ηλεκτροκίνητων αντλιών, στην κεντρική δεξαμενή ύδατος του Λεοντίου, καθώς και στη μεταλλική δεξαμενή παραλαβής νερού απ’ τα υδροφόρα πλοία στη θέση “Λιμένα Λεόντι”, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς την Παρασκευή 24/07/2020 σε αγροτοδασική έκταση της περιοχής των Μεθάνων Τροζηνίας όπου η Πυροσβεστική Υπηρεσία διέκοψε την ηλεκτροδότηση στους υποθαλάσσιους αγωγούς ηλεκτρικών φορτίων στο νησί της Αίγινας για προληπτικούς λόγους.

4. ΘΕΜΑ. Εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου μας για την άσκηση ή μη εφέσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά της σύμπραξης των Γραφείων Μελετών “Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ – ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΪΔΑΚΗΣ” και κατά της υπ’ αριθ. Α 1177/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά ( Στ΄ Τριμελούς Τμήματος).

5. ΘΕΜΑ. Εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου μας για την άσκηση ή μη εφέσεως κατά 1)Του Κ. Π. και 2)της υπ’ αριθ. 1055/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (Διαδικασίας περιουσιακών διαφορών).

6. ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης με αρ. Πρωτ. 10821/04-08-2021 για την “Ετήσια επιτροπή διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών έργων έτους 2020”, του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

7. ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης με αρ. Πρωτ. 10820/04-08-2021 για την “Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικού παιδικού σταθμού Αίγινας”, του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ζορμπάς Ιωάννης
Δήμαρχος

Share

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι, όπως προκύπτει από την δειγματοληψία που πραγματοποίησαν Επόπτες Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στις 9-6-2020, τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών παραμέτρων βρέθηκαν εντός των ορίων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

Τα δείγματα θαλασσινού νερού ελήφθησαν από τις εξής ακτές:

1. Παναγίτσα Αίγινας

2. Παναγίτσα έναντι σταδίου

3. Άγιος Βασίλειος έναντι εκκλησίας

4. Άγιος Βασίλειος αγκυροβόλιο

5. Πέρδικα κέντρο ακτής

6. Αγία Μαρίνα Tropical club

7. Αγία Μαρίνα Zorbas

8. Αγία Μαρίνα Εκκλησία

9. Σουβάλα Ανατολική Ακτή Cafe Notos

10. Σουβάλα Ανατολική Ακτή Σκάλα

11. Κολώνα δεξί άκρο ακτής

12. Κολώνα αριστερό άκρο ακτής

13. Αύρα δεξί άκρο ακτής

14. Αύρα αριστερό άκρο ακτής

Κατόπιν αυτού, ενημερώνουμε τους πολίτες μας ότι μπορούν να κολυμπούν σε όποια ακτή κολύμβησης επιθυμούν.
Υ.Γ. Αρμόδιες για τη δειγματοληψία πόσιμου και θαλασσινού νερού είναι αποκλειστικά οι Δημόσιες Υπηρεσίες και όχι ιδιώτες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 163 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 – ΔΚΚ)

Καλείστε να προσέλθετε σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 03η του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης.
Η συνεδρίαση, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών.

1. «Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Δήμου οικονομικής χρήσεως έτους 2012»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στυλιανός Θεριανός

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συμπληρώθηκαν με αυτές των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και την με αριθμό 163 (αρ. πρωτ. 33282/29-05-2020) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 03 η  Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄. Η συνεδρίαση, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών.

1. Συζήτηση περί της κατάργησης του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αίγινας» (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 2/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 64/2020 απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΔΑ περί καθορισμού αποζημίωσης (έξοδα παράστασης) της Προέδρου της Επιχείρησης. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

3. Έγκριση σύναψης σύμβασης συνεργασίας με τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. με αντικείμενο τη χρήση του Σ.Μ.Α. Σχιστού. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος καθαριότητας κ. Πτερούδης Νικόλαος

4. Έγκριση τροποποίησης του Ο.Π.Δ. του Δήμου οικονομικού έτους 2020 (στοχοθεσία). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

5. Περί παραίτησης του κ. Θεριανού Στυλιανού από τακτικό μέλος στην ΣΕΔΕΔΑ (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 146/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος 

6. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας του ΙΕΚ Αίγινας στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό του Δήμου μας. Εισηγητής ο εντεταλμένος στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δημ. Σύμβουλος, κ. Θεριανός Στυλιανός

7. Περί έγκρισης τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων σε υπάρχουσες κολώνες της ΔΕΗ για την βελτίωση του εξωτερικού φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων περιοχών της νήσου μας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

8. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης ανάδειξης τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συμμετέχουν στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδοποιίας Νήσου Αίγινας» και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 44/2020 σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραγιάννης Δημήτριος

9. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης ανάδειξης τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συμμετέχουν στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση Δημοτικών Δρόμων του Δήμου Αίγινας» Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραγιάννης Δημήτριος

10. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Ζαχαρίου Γεώργιου του Φιλίππου για την σύσταση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Αγ. Θεοδώρων Κοινότητας Κυψέλης. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοιμητηρίων κ. Καραγιάννης Δημήτριος

11. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Λαβούτα Ευάγγελου του Δημητρίου για την σύσταση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Αγ. Θεοδώρων Κοινότητας Κυψέλης. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοιμητηρίων κ. Καραγιάννης Δημήτριος

12. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Σερέτη Άγγελου του Ανάργυρου για την σύσταση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Αγ. Θεοδώρων Κοινότητας Κυψέλης. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοιμητηρίων κ. Καραγιάννης Δημήτριος

13. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος της Αντωνιάδου Μιράντας του Γεωργίου για την σύσταση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Αλώνων της Κοινότητας Μεσαγρού. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοιμητηρίων κ. Καραγιάννης Δημήτριος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στυλιανός Θεριανός

Share

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

Μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών που λάβαμε στις 25 Νοεμβρίου 2019, συμμετείχαμε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ||. Μαζί με τους Αντιδημάρχους κ Νίκο Πτερούδη και κ Δημήτρη Καραγιάννη, τον υπεύθυνο του γραφείου κίνησης κ Αθανάσιο Ζωγράφο, τον προϊστάμενο καθαριότητας κ Δημήτρη Κομματά, τους μηχανικούς του συνεργείου επισκευής οχημάτων κ Γιώργο Μπόγρη, και κ Εμμανουήλ Χατζόπουλο, σχεδιάσαμε και αποφασίσαμε την προσφορότερη επιλογή για την υπηρεσία καθαριότητας. Έτσι εκπονήσαμε μελέτη με την αρωγή της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και με συντονισμένες και έγκαιρες ενέργειες από την Τεχνική και Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου δημοπρατήθηκε η εν λόγω προμήθεια. Σήμερα παραλάβαμε ένα Δορυφορικό απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 6κμ και ένα (1) απορριμματοκιβώτιο με συμπίεση (press container) χωρητικότητας 12κμ. Στόχος μας είναι η ενίσχυση του μηχανολογικού εξοπλισμού της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας για ακόμη καλύτερες προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους επισκέπτες, με σκοπό την βέλτιστη εικόνα του νησιού μας!

Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Αίγινας
Γιάννης Ζορμπάς

 

Share

Ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ»

Την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) στο Γραφείο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ δημοτικών υπαλλήλων μηχανικών του Δήμου Αίγινας και υπαλλήλων μηχανικών του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής, για την ανάδειξη αυτών που θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στην ανωτέρω επιτροπή.

Ο Δήμαρχος

Ζορμπάς Π. Ιωάννης

Share

Ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση Ετήσιας Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών έργων του έτους 2020

Την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) στο Γραφείο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ δημοτικών υπαλλήλων μηχανικών του Δήμου Αίγινας και υπαλλήλων μηχανικών του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής , για την ανάδειξη αυτών που θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στην ανωτέρω επιτροπή.

Ο Δήμαρχος

Ζορμπάς Π. Ιωάννης

Share