Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συμπληρώθηκαν με αυτές των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και την με αριθμό 163 (αρ. πρωτ. 33282/29-05-2020) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 03 η  Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄. Η συνεδρίαση, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών.

1. Συζήτηση περί της κατάργησης του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αίγινας» (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 2/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 64/2020 απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΔΑ περί καθορισμού αποζημίωσης (έξοδα παράστασης) της Προέδρου της Επιχείρησης. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

3. Έγκριση σύναψης σύμβασης συνεργασίας με τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. με αντικείμενο τη χρήση του Σ.Μ.Α. Σχιστού. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος καθαριότητας κ. Πτερούδης Νικόλαος

4. Έγκριση τροποποίησης του Ο.Π.Δ. του Δήμου οικονομικού έτους 2020 (στοχοθεσία). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

5. Περί παραίτησης του κ. Θεριανού Στυλιανού από τακτικό μέλος στην ΣΕΔΕΔΑ (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 146/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος 

6. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας του ΙΕΚ Αίγινας στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό του Δήμου μας. Εισηγητής ο εντεταλμένος στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δημ. Σύμβουλος, κ. Θεριανός Στυλιανός

7. Περί έγκρισης τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων σε υπάρχουσες κολώνες της ΔΕΗ για την βελτίωση του εξωτερικού φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων περιοχών της νήσου μας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

8. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης ανάδειξης τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συμμετέχουν στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδοποιίας Νήσου Αίγινας» και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 44/2020 σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραγιάννης Δημήτριος

9. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης ανάδειξης τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συμμετέχουν στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση Δημοτικών Δρόμων του Δήμου Αίγινας» Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραγιάννης Δημήτριος

10. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Ζαχαρίου Γεώργιου του Φιλίππου για την σύσταση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Αγ. Θεοδώρων Κοινότητας Κυψέλης. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοιμητηρίων κ. Καραγιάννης Δημήτριος

11. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Λαβούτα Ευάγγελου του Δημητρίου για την σύσταση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Αγ. Θεοδώρων Κοινότητας Κυψέλης. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοιμητηρίων κ. Καραγιάννης Δημήτριος

12. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Σερέτη Άγγελου του Ανάργυρου για την σύσταση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Αγ. Θεοδώρων Κοινότητας Κυψέλης. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοιμητηρίων κ. Καραγιάννης Δημήτριος

13. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος της Αντωνιάδου Μιράντας του Γεωργίου για την σύσταση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Αλώνων της Κοινότητας Μεσαγρού. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοιμητηρίων κ. Καραγιάννης Δημήτριος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στυλιανός Θεριανός

Share

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

Μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών που λάβαμε στις 25 Νοεμβρίου 2019, συμμετείχαμε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ||. Μαζί με τους Αντιδημάρχους κ Νίκο Πτερούδη και κ Δημήτρη Καραγιάννη, τον υπεύθυνο του γραφείου κίνησης κ Αθανάσιο Ζωγράφο, τον προϊστάμενο καθαριότητας κ Δημήτρη Κομματά, τους μηχανικούς του συνεργείου επισκευής οχημάτων κ Γιώργο Μπόγρη, και κ Εμμανουήλ Χατζόπουλο, σχεδιάσαμε και αποφασίσαμε την προσφορότερη επιλογή για την υπηρεσία καθαριότητας. Έτσι εκπονήσαμε μελέτη με την αρωγή της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και με συντονισμένες και έγκαιρες ενέργειες από την Τεχνική και Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου δημοπρατήθηκε η εν λόγω προμήθεια. Σήμερα παραλάβαμε ένα Δορυφορικό απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 6κμ και ένα (1) απορριμματοκιβώτιο με συμπίεση (press container) χωρητικότητας 12κμ. Στόχος μας είναι η ενίσχυση του μηχανολογικού εξοπλισμού της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας για ακόμη καλύτερες προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους επισκέπτες, με σκοπό την βέλτιστη εικόνα του νησιού μας!

Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Αίγινας
Γιάννης Ζορμπάς

 

Share

Ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ»

Την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) στο Γραφείο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ δημοτικών υπαλλήλων μηχανικών του Δήμου Αίγινας και υπαλλήλων μηχανικών του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής, για την ανάδειξη αυτών που θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στην ανωτέρω επιτροπή.

Ο Δήμαρχος

Ζορμπάς Π. Ιωάννης

Share

Ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση Ετήσιας Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών έργων του έτους 2020

Την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) στο Γραφείο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ δημοτικών υπαλλήλων μηχανικών του Δήμου Αίγινας και υπαλλήλων μηχανικών του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής , για την ανάδειξη αυτών που θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στην ανωτέρω επιτροπή.

Ο Δήμαρχος

Ζορμπάς Π. Ιωάννης

Share

Καθαρισμός Ακτών

Στο πλαίσιο της δράσης «Καθαρίζουμε τις ακτές μας, ομορφαίνουμε την Ελλάδα», το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» κι ο Δήμος Αίγινας διοργανώνουν, το Σάββατο 1 Αυγούστου, εθελοντικό καθαρισμό σε παραλίες της Αίγινας.

Οι εθελοντικές δράσεις θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα στα εξής σημεία: Καμάρες και Σαλαμινομάχοι.

Η εταιρεία RAM EUROPE, θα βοηθήσει στον καθαρισμό των παραλιών με ειδικά μηχανήματα. Επίσης, στη δράση θα συμμετέχει και ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης.

Τα σημεία συνάντησης στις 9:00 το πρωί, είναι:

Στη παραλία Καμάρες, το εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων,
Στη παραλία Σαλαμινομάχοι, η είσοδος του αρχαίου νεκροταφείου Αιγινητών Σαλαμινομάχων.

Ο Δήμος Αίγινας θα μεριμνήσει για τη σωστή τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των εθελοντών.

Επίσης θα τους παρέχει μάσκες, σακούλες και γάντια.

Σας περιμένουμε!

Share

Την ώρα που η Αθήνα τραγουδάει…Jour fixe ..9 νταν!!!

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος “Ανδρέα Καψάλη &Δημητρίου και Φλώρας Καψάλη”  και o Σύλλογος Φίλων του Ιδρύματος σας προσκαλούν σε μουσικοθεατρική παράσταση

“Την ώρα που η Αθήνα τραγουδάει…Jour fixe ..9 νταν!!!”

Μια σταγόνα δροσιάς στον καύσωνα του φόβου για ένα αβέβαιο μέλλον.

Αμφιθέατρο Ιδρύματος Λ. Πετρίτη Λιβάδι, 7 Αυγούστου, ώρα 9:00μ.μ.

Για το Δ.Σ.

Ι.Α.Κ

Η Πρόεδρος Φ.Καψάλη 6973770170

Η Γ.Γραμ/τέας. Λίλη Βογιατζή-Λεούση 

Σ.Φ.Ι.Α.Κ.

Η Πρόεδρος  Ξ.Μαντά

 Η Γ.Γραμ/τέας. Σ.Κουντράρου

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Οικονομικής Επιτροπής

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00΄ π.μ, για να συνεδριάσει η Ο.Ε και να αποφασίσει για τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. ΘΕΜΑ. Σύνταξη όρων διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την ΄΄προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ για το έτος 2020 – 2021 (από υπογραφής της συμβάσεως και για δώδεκα ημερολογιακούς μήνες).
2. ΘΕΜΑ. Σύνταξη όρων διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την ΄΄Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2020 – 2021 (από υπογραφής της συμβάσεως και για δώδεκα ημερολογιακούς μήνες).
3. ΘΕΜΑ. Εγκριση Μελέτης και σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας “ΠΡΟΣΒΆΣΙΜΗ ΑΙΓΙΝΑ ” προϋπολογισμού : 192.200,00 € (πλέον Φ.Π.Α).
4. ΘΕΜΑ. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αρ. 48/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας για την έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ. Αίγινας οικονομικού έτους 2020.
5. ΘΕΜΑ. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού προπληρωμένου εντάλματος για την καταβολή “επιδόματος παραπληγικών, τετραπληγικών δημοσίου.
6. ΘΕΜΑ. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτου Δημότη μας με αναπηρία.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ζορμπάς Ιωάννης
Δήμαρχος

Share

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΘΑΝΑ

Έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε όλο το νησί εξαιτίας της πυρκαγιάς που μαίνεται σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή των Μεθάνων. Αναμένουμε ενημέρωση από την Πυροσβεστική και ευχόμαστε την γρήγορη κατάσβεση της φωτιάς και αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης της Αίγινας. Κατόπιν ενημέρωσης από τη ΔΕΗ, δεν έχει προκύψει βλάβη στους εναέριους αγωγούς ηλεκτρικών φορτίων μέχρι τη σύνδεση με τους υποθαλάσσιους  αγωγούς που ηλεκτροδοτούν την Αίγινα. 
Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Αίγινας

Γιάννης Ζορμπάς

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Δημοτικού κτιρίου (οδός Οινώνης 3), στις 27 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Γνωμοδότηση για το έργο “Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος”, της “Ν. & Κ. ΤΟΓΙΑΣ Α.Ε.” στην περιοχή Μπούλμπερι-Λαζάρηδες, του Δήμου Αίγινας, κατόπιν της 5/2020 απόφασης της Ε.Π.Ζ..
2.Λήψη απόφασης για προσωρινή στάθμευση οχήματος για την τροφοδοσία της επιχείρησης ‘’TROPICS’’, στην κάθετη ανώνυμη οδό στη Λ. Λαδά, κατόπιν σχετικής αίτησης του κ. Γ. Π..
3.Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της 14/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ., η οποία αφορούσε την ανάκληση της με αρ. Πρωτ. 14937/19-11-2007 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης ‘’ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ’’, του κ. Λ.Α., κατόπιν αίτησης του ιδίου.

Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

“ΨΑΡΕΥΟΝΤΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ” – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ

“Ψαρεύοντας έρχεται η θάλασσα”
Ένα ταξίδι στον κόσμο του Οδυσσέα Ελύτη μέσα από ένα πρόγραμμα λόγου και μουσικής. Ο στοχασμός, τα λυρικά χρώματα, οι αισθήσεις, η υπερβατικής σκέψη του συναντούν την πνευματικότητα και την ευαισθησία της μουσικής του Γιώργου Κουρουπού. Η συγκεκριμένη εκδήλωση επιθυμεί να διαμηνύσει τη χαρά και την πίστη στη ζωή.
Η Αίγινα επελέγη ως το νησί που λάτρεψε ο Ελύτης.
Τραγούδια θα ερμηνεύσει ο διεθνώς καταξιωμένος βαρύτονος καλλιτέχνης Τάσης Χριστογιαννόπουλος, ποιήματα θα διαβάσει η ποιήτρια Ιουλίτα Ηλιοπούλου, ενώ μουσικά κομμάτια θα εκτελέσει στο πιάνο ο Γιάννης Τσανακαλιώτης, σε σύνθεση του Γιώργου Κουρουπού.

Διοργάνωση: Σπίτι της Κύπρου (Μορφωτικό Γραφείο Πρεσβείας Κυπριακής Δημοκρατίας) και Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αίγινας, σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ανδρέα Δ. Καψάλη

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 κι ώρα 20:30, στο αμφιθέατρο του Πολιτιστικού ιδρύματος (Λεωφόρος Στρατηγού Κωνσταντίνου Πετρίτη, Πλακάκια)

Είσοδος ελεύθερη

Share

Ενημέρωση σχετικά με ψεκασμούς για τα κουνούπια από τo Γραφείο Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αίγινας

Σας γνωρίζουμε ότι, την Τρίτη 7-7-2020 και την Τρίτη 21-7-2020, πραγματοποιήθηκαν επαναληπτικοί ψεκασμοί (όγδοος & ένατος), για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην εκβολή του Βιρού στον Μαραθώνα και στη λίμνη της Βαγίας στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2020, από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν των ενεργειών του Δήμου μας και θα ακολουθήσουν και άλλοι ψεκασμοί, για τους οποίους θα σας ενημερώνουμε όταν πραγματοποιούνται.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 22973 20054, κ. Σοφία Χατζίνα, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

ΕΝΑΡΞΗ ΑΥΛΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Το επετειακό 10ο Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας αποτελεί, και πάλι, τη μεγάλη θερινή γιορτή της πόλης. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας πρότεινε να αφιερωθεί η φετινή διοργάνωση στον εκλιπόντα Αιγινήτη ηθοποιό, σκηνοθέτη και σεναριογράφο Τάκη Σπυριδάκη. Η Μαίρη Κουκούλη με τον Γιώργο Μπήτρο και την ομάδα τους το έκαναν πράξη, τιμώντας τον ιδιαίτερο καλλιτέχνη της 7ης τέχνης και του θεάτρου.

Λόγω του υγειονομικού πλαισίου για τον περιορισμό μετάδοσης του κορονοϊού, προτρέπω τις φίλες και τους φίλους του φεστιβάλ να τηρήσουν τα μέτρα ατομικής ευθύνης, διαφυλλάττοντας την ασφάλεια τη δική τους αλλά και των υπολοίπων.

Το θεατρόφιλο κοινό της Αίγινας θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει παραστάσεις υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου, με καταξιωμένους πρωταγωνιστές και σημαντική πορεία στην αθηναϊκή σκηνή.με την πολύτιμη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής και του Εντεταλμένου Συμβούλου Θεατρικών & Μουσικών Εκδηλώσεων κ. Χάρη Ρώμα, θα προσφέρουν στο θεατρόφιλο κοινό της Αίγινας βραδιές υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω, για την πολύτιμη συνδρομή τους, τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη, την Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ. Βάσω Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη, καθώς και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Θεατρικών & Μουσικών Εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής κ. Χάρη Ρώμα οι οποίοι αγκάλιασαν τον θεσμό και συνέβαλαν τα μέγιστα στη φετινή διοργάνωση.

Ο Δήμος Αίγινας με τους συντελεστές του φεστιβάλ, ευχαριστούμε την αυθεντική ηθοποιό κ Άννα Γεραλή για την πολύτιμη προσφορά της στην δημιουργία και καθιέρωση του φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας, όπου πρωτοξεκίνησε με την στήριξη του πρώην Δημάρχου κ. Σάκη Σακκιώτη.

Σας Εύχομαι ΚΑΛΗ ΘΕΑΣΗ!

Ο Δήμαρχος Αίγινας
Γιάννης Π. Ζορμπάς

Photos Χρήστος Νεστορίδης

Share