Ανακοίνωση

Ενημερώνουμε τους καταναλωτές ύδρευσης ότι λόγω τεχνικού προβλήματος το οποίο είχε παρουσιαστεί προς το τέλος του έτους 2020, οι πιστώσεις από πληρωμές λογαριασμών ύδρευσης που έγιναν με χρήση του κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής εκτελούνται με μεγάλη χρονική καθυστέρηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται προηγούμενες ανεξόφλητες οφειλές στους λογαριασμούς, παρότι έχουν πληρωθεί από τον καταναλωτή.

Η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη τακτοποίηση του θέματος έτσι ώστε η πίστωση των πληρωμών να επανέλθει στην φυσιολογική της ροή.

Σε κάθε περίπτωση, εάν κάποιος έχει πληρώσει τον προηγούμενο λογαριασμό παρακαλείται να μην λάβει υπόψιν τυχών αναγραφόμενη προηγούμενη οφειλή και να προβεί στην εξόφληση μόνο της τρέχουσας οφειλής.

Εκ της Ταμειακής Υπηρεσίας

Share

Δελτίο Τύπου

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία ενημέρωση ενεργών κρουσμάτων Covid – 19 που λάβαμε από τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στην Γεωγραφική αρμοδιότητα του Δήμου Αίγινας αναφέρονται 7 ενεργά κρούσματα Covid – 19, εκ των οποίων τα 3 νοσηλεύονται και τα 4 έχουν τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Καλούμε τους πολίτες, όπως και στην πρότερη ενημέρωσή μας, να εξακολουθήσουν να διαφυλάττουν την υγεία τους ως το πολυτιμότερο αγαθό, να φορούν την προστατευτική τους μάσκα, να κρατούν αποστάσεις, να απολυμαίνουν τακτικά τα χέρια τους και να αερίζουν τους κλειστούς χώρους που χρησιμοποιούνται προς κοινή χρήση.

Share

Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010) (26/02/2021 10:00-13:00)

Σας καλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων, στις 26/02/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄-13:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 2 και 5 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:

  1. Περί ορισμού του Σχολικού Συγκροτήματος στο οποίο θα στεγαστεί το προς ίδρυση Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας
  2. Περί έγκρισης πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης φοιτήτριας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο Δήμο μας

Για τα θέματα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου) σχετικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) τον ειδικό γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Λορέντζο Αθανάσιο, email: lorentzosthanasis@gmail.com για τη ψήφο σας επί των ανωτέρω θεμάτων.

Τα μέλη τα οποία δε διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προκειμένου να ενημερωθούν για την εισήγηση και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς μαζί μου είτε με την γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου στον αριθμό 22973-20019.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η απόφαση που θα ληφθεί στη διά περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρώτη διά ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στυλιανός Θεριανός

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (1/3/2021 – 10:00πμ)

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 01 Μαρτίου 2021, ημέρα ΔΕΥΤΈΡΑ και ώρα έναρξης 10:00΄ π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης των πρακτικών αποσφράγισης, που συντάχθηκαν, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικό αριθ. 104695/2020, για την επιλογή αναδόχου της Προμήθειας υλικών ύδρευσης και υδρομέτρων Εκτιμώμενης αξίας 358.714,64 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

2. Περί έγκρισης του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον συνοπτικό διαγωνισμό που διεξήχθη για την Προμήθειας καθιστικών, προϋπολογισμού 40.252,00 € πλέον Φ.Π.Α.

3. Περί έγκρισης του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον συνοπτικό διαγωνισμό που διεξήχθη για την Προμήθεια αδρανών και λοιπών υλικών για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Νήσου Αίγινας προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

4. Περί έγκρισης του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον συνοπτικό διαγωνισμό που διεξήχθη για την Προμήθεια πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (προμήθεια αδρανών υλικών και ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση φθαρμένων δρόμων του Δήμου Αίγινας, προϋπολογισμού 47.574,80 € πλέον Φ.Π.Α.

5. Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης, σχετική εισηγητική επιστολή γραφείου Δημάρχου με αριθ. Πρωτ. 2369/22-02-2021ΓΙΑ ΤΗΝ 54η εθελοντική αιμοδοσία Δήμου Αίγινας.

6. Έγκριση του υπ’ αρ πρωτ. 2412/23-02-2021 πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΏΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ.

7. Αποδοχή της Β’ κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

8. Αποδοχή κατανομής για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας .

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Ανακοίνωση

Λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας των πλοίων παρακαλούμε όπως συνδράμετε την προσπάθεια της Δημοτικής αρχής και των εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου για τη διατήρηση της ευπρεπούς εικόνας του νησιού μας και την προστασία της δημόσιας υγείας, μειώνοντας στο ελάχιστο δυνατό τα απορρίμματα που εναποθέτετε στους κάδους.

Ευχαριστούμε.

Share

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 η Αίγινα συμμετείχε στο Forum Νησιωτικών Προορισμών που διοργάνωσε η Mact Media Group με την υποστήριξη της ITNNEWS και σε συνεργασία με την BCI Media.

Το Forum διήρκησε από τις 08 έως και τις 24 Φεβρουαρίου και αποτελεί προοίμιο της, προγραμματισμένης για 14 – 16 Μαΐου 2021, έκθεσης «Πανόραμα Νησιωτικών Προορισμών» στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας.

Στόχοι του η παρουσίαση των ελληνικών νησιών και της προετοιμασίας τους για τη νέα σεζόν (δεδομένης της δυσμενούς λόγω Covid κατάστασης, καθώς και η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους.

Η πρόσκληση απευθυνόταν σε δημάρχους (κατά κύριο λόγο) και ως εκ τούτου την Αίγινα εκπροσώπησε ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Ζορμπάς ο οποίος μίλησε για όσα έχει να προσφέρει το νησί μας ως αξιόλογος τουριστικός προορισμός. Στο τέλος της συνομιλίας, παρουσιάσθηκε ένα τρίλεπτο προωθητικό βίντεο το οποίο επιμελήθηκε η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Αίγινας με την υποστήριξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Γεώργιο Καραχρήστο, δημοσιογράφο και Γενικό Διευθυντή της Mact Media Group, για την πρόσκληση συμμετοχής μας. Είναι βέβαιο πως τέτοιες πρωτοβουλίες και δράσεις συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση του τουρισμού στη χώρα μας, πόσο μάλλον σε εποχές όπως η σημερινή.

Share

Δελτίο Τύπου – Covid19

Από τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ενημερωθήκαμε ότι στην Γεωγραφική αρμοδιότητα του Δήμου μας αναφέρονται 3 ενεργά κρούσματα Covid-19, εκ των οποίων το 1 νοσηλεύεται και τα 2 έχουν τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Διαπιστώνεται ότι οι πολίτες της Αίγινας από την αρχή της επιδημιολογικής κρίσης ακολουθούν πιστά τα περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού, διατηρώντας σε χαμηλό επίπεδο τα επιβεβαιωμένα περιστατικά.

Καλούμε τους πολίτες να εξακολουθήσουν να διαφυλάττουν την υγεία τους ως το πολυτιμότερο αγαθό, να φορούν την προστατευτική τους μάσκα, να κρατούν αποστάσεις, να απολυμαίνουν τακτικά τα χέρια τους και να αερίζουν τους κλειστούς χώρους που χρησιμοποιούνται προς κοινή χρήση.

Share

Δελτίο Τύπου

Σας ενημερώνουμε ότι στους ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα διανεμηθούν τα ξύλα που είναι προς καύση κι έχουν παραχθεί από το κλάδεμα των δέντρων που πραγματοποιεί η υπηρεσία του Δήμου Αίγινας στο νησί.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καλέσουν στο τηλέφωνο 22970 26982 για ραντεβού.

Share

Δελτίο Τύπου

Προσφιλείς συμπολίτες,

Την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου, τηλεφώνησα στον κ. Γιώργο Στριγάρη, ως υπεύθυνο του διαδικτυακού καναλιού Aegina portal, για να τον ενημερώσω ότι δεν θα του αποσταλεί το link για την συμμετοχή του στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου, συνεπώς της μαγνητοσκόπησης και αναμετάδοσης της Συνεδρίασης. Ο λόγος είναι ότι από το ξεκίνημα των Συνεδριάσεων της Ο.Ε, περίπου 1,5 χρόνο έως σήμερα, δύο εκ των τακτικών μελών, οι κύριοι Φίλιππος Τζίτζης και Σταμάτης Μαρμαρινός, για χάρη εντυπωσιασμού, επιδίδονται σε ύβρεις, προσβολές, αστήρικτες και ψευδείς κατηγορίες, στοχεύοντας στην υποβάθμιση της λειτουργίας του συλλογικού οργάνου.

Παρά τις συνεχείς παραινέσεις μου, τις επαναλαμβανόμενες προτροπές μου, ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, η ανάρμοστη, αήθης συμπεριφορά των δυο συναδέλφων επιδεινώνεται. Το θέμα απασχόλησε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και προκρίθηκε ως λύση η μη καταγραφή τέτοιων απρεπών συμπεριφορών στα πρακτικά της Συνεδρίασης με πρόταση του Προέδρου και να βρεθεί ο τρόπος εξαίρεσής τους από την μαγνητοσκόπηση, αναμετάδοση εικόνων και φράσεων που δεν τιμούν το θεσμό που όλοι μας ως αιρετά μέλη υπηρετούμε.

Ως Δημοτική Αρχή, στοχεύουμε στην ενημέρωση των Αιγινητών, διότι εκείνοι μας δίνουν τη δύναμη να επιτελούμε καθημερινά έργο, που αποτελεί αδιάψευστο τεκμήριο της εκτέλεσης των καθηκόντων μας. Προσβλέπουμε στην άμεση λύση της ενημέρωσης των πολιτών, σε πλαίσια υγειούς και Δημοκρατικού γόνιμου διαλόγου, με σεβασμό στην αξιοπρέπεια των προσώπων, στοχεύοντας πάντα την σύμφωνη με τους Νόμους λήψη αποφάσεων προς εξυπηρέτηση του Δημοσίου Συμφέροντος.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (22/02/2021 – 18:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 22η του μηνός Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Προτάσεις Επιτροπής Σχεδιασμού Έργων – Ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων. Εισηγητής ο Πρόεδρος Επιτροπής Σχεδιασμού Έργων κ. Κουκούλης Παναγιώτης

2. Περί έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας έτους 2021. Εισηγήτρια η Πρόεδρος της ΚΕΔΑ

3. Περί έγκρισης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας έτους 2020. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας

4. Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Δ’ τριμήνου του 2020. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

5. Περί καθορισμού των κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 ως δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μετά του αναπληρωτή του, σε Επιτροπή που θα συγκροτηθεί αρμοδίως από το Λιμεναρχείο Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

7. Περί αντικατάστασης υπαλλήλου από τακτικό μέλος Επιτροπής του Δήμου (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 157/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

8. Περί έγκρισης τροποποίησης-διόρθωσης της υπ’ αριθμ. 156/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΧ7ΒΩ68-6ΕΝ) σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΥΠΕΣ. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

9. Περί έγκρισης εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στο έντυπο «Οδηγός Εργατικής Νομοθεσίας-ΟΕΝΕΤ». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

10. Περί έγκρισης πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης φοιτήτριας του πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Δήμο μας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

11. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Β.Λ. Δ. του Δ. για την σύσταση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο της Αγίας Ειρήνης Αίγινας. Εισηγητής ο Πρόεδρος Επιτροπής Κοιμητηρίων Δήμου Αίγινας.

12. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος της Τ. Σ. του Ι. για την σύσταση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο της Αγίας Ειρήνης Αίγινας. Εισηγητής ο Πρόεδρος Επιτροπής Κοιμητηρίων Δήμου Αίγινας.

13. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Ν. Ν. του Χ. για την σύσταση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο της Αγίας Ειρήνης Αίγινας. Εισηγητής ο Πρόεδρος Επιτροπής Κοιμητηρίων Δήμου Αίγινας.

14. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή και Ανακαίνιση του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού στον Κοντό Αίγινας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

15. Συγκρότηση πρωτοβάθμιας επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2021 (Ν.2307/1995). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στυλιανός Θεριανός

Share