Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (10/11/2020 – 10:00 πμ)

Κυριοι και Κυριες,

Λογω των νεων μετρων για τον Covid 19 (lockdown) η συνεδριαση της Ο.Ε Την Τριτη 10 Νοεμβριου 2020 και ωρα 10.00΄ Θα γινει με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

Ευχαριστω
εκ μερους του προεδρου της Ο.Ε
και Δημαρχου Αιγινας Ιωαννη Ζορμπα..

Share

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8ης -11-2020

Ενημερώνουμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 08 ης Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:00΄ για την αποδοχή της παραίτησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αίγινας κ. Θεριανού Στυλιανού και την εκλογή νέου Προέδρου δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω του δεύτερου καθολικού lockdown που βιώνει από τις 06:00΄ το πρωί σήμερα η χώρα μας και την θέση σε ισχύ νέων έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού.

Ο προεδρεύων σύμβουλος

Γεώργιος Σκαλτσιώτης

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (10/11/2020 – 10:00 πμ)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00΄ π.μ, για να συνεδριάσει η Ο.Ε και να αποφασίσει για τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. ΘΕΜΑ. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτους 2020.

2. ΘΕΜΑ. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020.

3. ΘΕΜΑ. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αρ. 76/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που αφορά τη 2η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης για το έτος 2020.

4. ΘΕΜΑ. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ' αριθμ. 77/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που αφορά την 1η αναμόρφωση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης της Επιχείρησης για το έτος 2020.

5. ΘΕΜΑ. Εγκριση Μελέτης και σύνταξη των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του απαιτούμενου διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την “Προμήθεια & τοποθέτηση καθιστικά παγκάκια δημοσίων χώρων για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας και ειδικότερα για τον εξοπλισμό κοινοχρήστων χώρων”, εκτιμώμενης αξίας 40.252,00 € (πλέον 9.660,48 € Φ.Π.Α. 24 %) ήτοι Σύνολο 49.912,048 € με CPV : 39110000-6.

6. ΘΕΜΑ. Εγκριση Μελέτης και σύνταξη των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του απαιτούμενου διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ”, εκτιμώμενης αξίας 26.604,00 € (πλέον 6.384,96 € Φ.Π.Α. 24 %) ήτοι Σύνολο 32.988,96 € CPV : 38411000-9.

7. ΘΕΜΑ. Εγκριση Μελέτης και σύνταξη των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του απαιτούμενου διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την “Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( Προμήθεια Αδρανών Άλικων και Ασφαλτομίγματος για την συντήρηση φθαρμένων δρόμων του Δήμου Αίγινας) ”, εκτιμώμενης αξίας 47.574,80 € (πλέον 11.417,95 € Φ.Π.Α. 24 %) ήτοι Σύνολο 58.992,75 € CPV :44113620-7 και 4411000-1.

8. ΘΕΜΑ. Εγκριση Μελέτης και σύνταξη των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του απαιτούμενου διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για το έργο “Αναβάθμιση Ελευθέρων Χωρών Παιδικών χαρών νήσου Αίγινας”, εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 € (πλέον 14.400,00 € Φ.Π.Α. 24 %) ήτοι Σύνολο 74.400,00 € CPV : 45112723-9

9. ΘΕΜΑ. Εγκριση Μελέτης και σύνταξη των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του απαιτούμενου διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την “ Προμήθεια Αδρανών και λοιπών υλικών για την Αναβάθμιση Παιδικών χαρών νήσου Αίγινας”, εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 € (πλέον 14.400,00 € Φ.Π.Α. 24 %) ήτοι Σύνολο 74.400,00 € CPV : 14212200-2, 37535200-9.

10. ΘΕΜΑ. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αποσφράγισης, που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον ανοιχτό ηλεκτρονικο διαγωνισμό μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με Συστ. αριθ. 91725/2020 για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: Ολοκλήρωση Μελετών Κλειστού Γυμναστηρίου Αίγινας Εκτιμώμενης αξίας 80.586,31 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) CPV : 71320000-7

11. ΘΕΜΑ. Εντολή στη δικηγόρο του Δήμου για άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ αριθ. 3048/2020 αποφάσεως Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.

Σε περίπτωση κατά την οποία δικαιολογημένα δεν είναι δυνατή η προσέλευσή σας, παρακαλούμε όπως γνωρίσετε αυτό έγκαιρα, καταρχήν στο αντίστοιχο αναπληρωματικό σας μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και κατόπιν στον ειδικό γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σκαφιδά Χρήστο στο τηλ. 22973 20036.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ζορμπάς Ιωάννης
Δήμαρχος

Share

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (8/11/2020 – 11:00πμ)

Καλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) στις 8 του μηνός Νοεμβρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, ώστε να διεξαχθεί σε Ειδική Συνεδρίαση η προβλεπόμενη από το άρθρο 64 του Ν.3852/2010, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εγκύκλιοι αρ. 87/Α.Π.59646/20-08-2019/ΑΔΑ 9ΥΥΟ465ΧΘ7-ΛΚΑ και αρ. 6/Α.Π. 1147/08-02-2018/ ΑΔΑ Ψ1ΡΔ465ΧΘ7-ΕΙ1 του Υπ. Εσωτερικών), διαδικασία αποδοχής αιτήματος παραίτησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αίγινας κ. Θεριανού Στυλιανού και εκλογής νέου Προέδρου.

Η Ειδική Συνεδρίαση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (ΦΕΚ Β΄ 1869), της παρ.3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 32009/23-05-2020 (ΦΕΚ Β΄ 1988), της εγκ. 163 (ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), της αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/16452/31-8-2020 (ΑΔΑ: Ψ6Μ246ΜΤΛ6-ΜΕΦ) εγκυκλίου.

Ο προεδρεύων σύμβουλος

Γεώργιος Σκαλτσιώτης

Share

Κλείσιμο σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αίγινας (Δημοτικός Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και ΔΙΕΚ) τη Δευτέρα 09 Νοεμβρίου 2020

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική απόφαση με αριθμό 953/2020 και ΑΔΑ: 6ΓΞ1Ω68-Η55 (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)

Υποβολή των αιτήσεων ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: grafeiodimarxou@aeginadimos.gr, από Δευτέρα 2/11/2020 έως και την Τετάρτη 4/11/2020.

Σχετικά Έγγραφα: 

  1. Προκήρυξη
  2. Παράρτημα
  3. Αίτηση – Υπ. Δήλωση
Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (30/10/2020 – 10:00πμ)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00΄ π.μ, για να συνεδριάσει δια ζώσης η Ο.Ε και να αποφασίσει για τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. ΘΕΜΑ. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αρ. 123/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας περί έγκρισης της 4 ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2020 .

2. ΘΕΜΑ. Περί έγκρισης του πρακτικού που συντάχθηκε για τον συνοπτικό διαγωνισμό που διεξήχθη για την εκτέλεση του έργου “Τσιμεντόστρωση δρόμων στην έδρα του Δήμου Αίγινας καθώς και στα τοπικά διαμέρισμα Πέρδικας, Βαθέως και Μεσαγρού του Δήμου Αίγινας ” προϋπολογισμού : 56.398,06 € (πλέον Φ.Π.Α 24%)

3. ΘΕΜΑ. Δεύτερη Τροποποίηση και παράταση της υπ. αριθμ. πρωτ. 10175/27-08-2019 σύμβασης για την προμήθεια Καυσίμων του Δήμου Αίγινας για το έτος 2019-2020, για χρονικό διάστημα από υπογραφής της τροποποίησης , παράτασης σύμβασης και μέχρι ολοκλήρωσης της διαδικασίας του νέου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθ. Συστήματος 96276/2020 μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.

Σε περίπτωση κατά την οποία δικαιολογημένα δεν είναι δυνατή η προσέλευσή σας, παρακαλούμε όπως γνωρίσετε αυτό έγκαιρα, καταρχήν στο αντίστοιχο αναπληρωματικό σας μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και κατόπιν στον ειδικό γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σκαφιδά Χρήστο στο τηλ. 22973 20036.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ζορμπάς Ιωάννης
Δήμαρχος

Share

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θέλω με την σειρά μου να ευχαριστήσω τους αρμόδιους φορείς της κυβέρνησης που ανταποκρίθηκαν στην έκκληση μας, των Δημάρχων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, κατόπιν πρωτοβουλίας του συναδέλφου και φίλου Δημάρχου Πόρου κ Γιάννη Δημητριάδη, με αίτημα την διακριτή αξιολόγηση των νησιών μας σε σχέση με την υπόλοιπη Αττική, σε ότι αφορά την κατηγοριοποίηση στον χάρτη υγειονομικής προστασίας και ασφάλειας. Ζητήσαμε η αξιολόγηση να λαμβάνει χώρα ανά νησιωτικό Δήμο και όχι να μας περιλαμβάνει συνολικά με την υπόλοιπη Αττική, πράγμα που έγινε δεκτό, εκτός του Δήμου Σαλαμίνας. Συνεπώς είναι στο χέρι μας να διαφυλάξουμε την ατομική μας υγεία ακολουθώντας τις οδηγίες(καλό πλύσιμο χεριών, φοράμε μάσκα, διατηρούμε απόσταση ασφαλείας, τακτική αντισηψία), για να εξασφαλίσουμε την υγεία των αγαπημένων μας, των πλησίον μας, και των ευπαθών συνανθρώπων μας, με στόχο την εξάλειψη τυχόν μόλυνσης και διασποράς του κορονοϊού στο νησί μας!

Με εκτίμηση,
Γιάννης Ζορμπάς

Share

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (26/10/2020 – 11:00πμ)

Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΔΕΥΤΈΡΑ 26 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2020 και ώρα 11:00΄ π.μ, (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας) :

Για τα θέματα σας αποστέλλετε ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την ΔΕΥΤΈΡΑ 26 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2020 και ώρα 11:00΄ μ.μ, να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, κο. Σκαφιδά Χρήστο, e-mail : skafidas.chris@aeginadimos.gr για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (πχ. υπέρ, κατά, λευκό). Τα μέλη τα οποία δε διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς, στο τηλ. 2297320036 με τη γραμματεία της Οικονομικής. Επιτροπής

1. ΘΕΜΑ. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 175/2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ ΩΧΒ2Ω68-ΗΩΚ) με τίτλο και Έγκριση του από 12/10/2020 Πρακτικού Ηλεκτρονικής Κλήρωσης, μέσω Μη.Μ.Ε.Δ, για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών Μελών της Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης με τίτλο ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΏΝ ΚΛΕΙΣΤΟΎ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΊΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

2. ΘΕΜΑ. Ετήσιος Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ζορμπάς Ιωάννης

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (23/10/2020 – 19:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 23η του μηνός Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 19:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί προσδιορισμού των ανταποδοτικών τελών της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το 2021. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

2. Περί προσδιορισμού των ανταποδοτικών τελών της υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης για το 2021. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3. Περί προσδιορισμού του τέλους κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2021. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

4. Περί καθορισμού συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2021. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

5. Περί καθορισμού δαπανών και προστίμων που προκύπτουν από τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Αίγινας. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

6. Περί καθορισμού δαπανών και προστίμων που προκύπτουν από τον ισχύοντα Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Αίγινας. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

7. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2020. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

8. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού μελετών για το έργο: «Ανάπλαση Καποδιστριακών διαδρομών και παραλιακού μετώπου στην πόλη της Αίγινας» Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

9. Περί απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής μέρους του συνολικού μισθώματος των πληττόμενων οικονομικά επιχειρήσεων που στεγάζονται σε μισθωμένα δημοτικά ακίνητα. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

10. Περί επέκτασης του ωραρίου εργασίας σχολικών καθαριστριών μερικής απασχόλησης. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

11. Περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση Δημοτικών Δρόμων του Δήμου Αίγινας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραγιάννης Δημήτριος

12. Περί παροχής οικονομικών κινήτρων Δήμου Αίγινας για την προσέλκυση και την κάλυψη μιας θέσης Παιδιάτρου στο Κέντρο Υγείας Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

13. Περί ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ για το έτος 2021. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

14. Σύσταση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων για πρόστιμα που επιβάλλονται επί βεβαιωμένων παραβάσεων του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου μας και τροποποίηση του ισχύοντος Κανονισμού ύδρευσης επ’ αυτού (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 24/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Για οποιαδήποτε πληροφορία τα μέλη του Δ.Σ παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς μαζί μου. Επίσης με την γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου στο τηλ. 22973-20019.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στυλιανός Θεριανός

Share

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (20/10/2020 – 10:00πμ)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00΄ π.μγια να συνεδριάσει η Ο.Ε και να αποφασίσει για τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. ΘΕΜΑ. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2020.

2. ΘΕΜΑ. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους ύδρευσης Δήμου Αίγινας έτους 2021.

3. ΘΕΜΑ. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό δαπανών και προστίμων σχετικά με τον κανονισμό ύδρευσης.

4. ΘΕΜΑ. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθώς και Δημοτικού φόρου Δήμου Αίγινας έτους 2021.

5. ΘΕΜΑ. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό δαπανών και προστίμων σχετικά με τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου.

6. ΘΕΜΑ. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π για το δήμο Αίγινας έτους 2021.

7. ΘΕΜΑ. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αίγινας έτους 2021.

Σε περίπτωση κατά την οποία δικαιολογημένα δεν είναι δυνατή η προσέλευσή σας, παρακαλούμε όπως γνωρίσετε αυτό έγκαιρα, καταρχήν στο αντίστοιχο αναπληρωματικό σας μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και κατόπιν στον ειδικό γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σκαφιδά Χρήστο στο τηλ. 22973 20036.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ζορμπάς Ιωάννης

Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (19/10/2020 – 11:00πμ)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Δημοτικού κτιρίου (οδός Οινώνης 3), στις 19 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00΄ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός Συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας έτους 2021, κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

2. Καθορισμός του τέλους κοινοχρήστων χώρων έτους 2021, κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

3. Καθορισμός των ανταποδοτικών τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού καθώς & Δημοτικού φόρου Δήμου Αίγινας για το 2021, κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

4. Καθορισμός των ανταποδοτικών τελών Ύδρευσης – Αποχέτευσης για το 2021, κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

5. Καθορισμός Δαπανών και Προστίμων που προκύπτουν από τον ισχύοντα Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Αίγινας, κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

6. Λήψη απόφασης για να τοποθετηθούν μεταλλικά κολονάκια, για την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης οχημάτων ιππαστί επάνω στο πεζοδρόμιο επί της Λ. Δημοκρατίας.

7. Έγκριση για την “Ανάπλαση της Καποδιστριακής Διαδρομής και του Παραλιακού Μετώπου στην πόλη της Αίγινας”.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share