ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ

Δημοσίευση στοιχείων προυπολογισμού Δήμου Αίγινας περιόδου από 1/1/2016 μέχρι 30/6/2016

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 10 Α του Ν.3861/2010  όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014   δημοσιεύουμε  στοιχεία του προϋπολογισμού ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ περιόδου από 1/1/2016 μέχρι 30/6/2016 Continue reading

Share