Ανακοίνωση για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως πέντε (05) μηνών για την κάλυψη εποχικών – περιοδικών αναγκών για το έτος 2023 (ΑΔΑ: 6Γ7ΣΩ68-ΙΑΙ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ
Share