ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ TABLET ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ” (ΑΔΑΜ: 23PROC013411783)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 κατόπιν σχετικής έρευνας αγοράς και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική προσφορά στην:

Ανάθεση της προμήθειας συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Λογισμικού, Εκτυπωτών και TABLET για τις ανάγκες του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ», λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές δόθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και  Ανθεκτικότητας σχετικά με το έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» και αφορά στην προμήθεια νέου μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, οθόνες, εκτυπωτών). Τα συστήματα αυτά θα είναι καινούργια, σύγχρονα, φιλικά προς το περιβάλλον και κατάλληλα για χρήση των  εφαρμογών που χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες του Δήμου Αίγινας και θα καλύψουν τις ανάγκες τους για νέες θέσεις εργασίας και για την αντικατάσταση μέρος εξοπλισμού παλιότερης και ξεπερασμένης τεχνολογίας.

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 7.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ.12642/12-09-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από το Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου μας  (ΑΔΑΜ:23REQ013389127) καθώς και η σχετική Μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013411783)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ:23REQ013389127)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share