ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 6468 ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012636387)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην:
Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή για το υπό αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6468 αρθρωτό όχημα (ελκυστήρας+επικαθήμενο) τηςυπηρεσίας καθαριότητας,κατηγορίας Ν3, εργοστασίου κατασκευής Mercedes με αριθμό πλαισίου WDB65913615525139 και του επικαθήμενου οχήματος, εργοστασίου κατασκευής MARREL με αριθμό πλαισίου 1P3RL213 και ΑΡ. Σασί (Chasis number) 00267.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ.5674/04-05-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ :23REQ012605760).

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 23PROC012636387)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ :23REQ012605760)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
Share