ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012667883)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην: Προμήθεια ανταλλακτικών και ανάθεση εργασίας επισκευής του μονοαξονικού συρόμενου (ρυμουλκούμενου) πετρελαιοκίνητου υδρόψυκτου μηχανήματος θραύσης κλαδιών , εργοστασίου κατασκευής VERMEER τύπου BC 1000 XL, της  Υπηρεσίας Καθαριότητας που εξυπηρετεί την διαχείριση του αστικού πρασίνου με λειοτεμαχισμό κλαδεμάτων, κλάδων, προϊόντων αποψίλωσης και οργανικής ύλης λόγω βλάβης που διαπιστώθηκε στην αντλία ψεκασμού πετρελαίου  εσωτερικής καύσης.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του , η προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών και η εργασία επισκευής της αιφνίδιας βλάβης θα πρέπει να ανατεθούν σε εξωτερικό συνεργείο επισκευής πετρελαιοκινητήρων που διαθέτει την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση, την εμπειρία και τον απαιτούμενο μηχανολογικό, εργαλειακό εξοπλισμό (δοκιμαστήριο- εργαστήριο αντλιών ψεκασμού υψηλής πίεσης-μπεκ, διαγνωστική συσκευή σύγχρονης τεχνολογίας Bosch,  χρονισμού, ρύθμισης αβάνς, στροφών, αναλυτή καυσαερίων Bosch, και να καλύπτουν τις οδηγίες/πρωτόκολλο του κατασκευαστή) καθώς δεν διαθέτει το δημοτικό συνεργείο τον ανάλογο τεχνολογικό εξοπλισμό για την επισκευή της εν θέματι  βλάβης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ.5925/09-05-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας  (ΑΔΑΜ:23REQ012633966).

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 23PROC012667883)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ012633966)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share