ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ6460 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» (ΑΔΑΜ: 23PROC012808883) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών και ανάθεση των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή του υπό αριθμού κυκλοφορίας ΚΗ Ο 6460 διαξονικού απορριμματοφόρου οχήματος της υπηρεσίας καθαριότητας, εργοστασίου κατασκευής  Mercedes, τύπου πρέσα, με αριθμό πλαισίου WDB9320031L122079 κατόπιν βλάβης που διαπιστώθηκε στο υδραυλικό συγκρότημα της υπερκατασκευής του οχήματος.

Προϋπολογισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών : 885,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
Προϋπολογισμός για την ανάθεση των εργασιών επισκευής : 2.100,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% .
Συνολικός Προϋπολογισμός: 2.985,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% .

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ.6800/24-05-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 23REQ012743076).

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012808883)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ :23REQ012743076)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share