ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 6460 ΔΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ MERCEDES, ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑ, ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ WDB9320031L122079 (ΑΔΑΜ: 23PROC012958204)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του υπό αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6460 διαξονικού απορριματοφόρου οχήματος της υπηρεσίας καθαριότητας, εργοστασίου κατασκευής Mercedes, τύπου πρέσα, με αριθμό πλαισίου WDB9320031L122079, κατόπιν αιφνίδιας βλάβης που διαπιστώθηκε κατά το μακροσκοπικό έλεγχο στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης, και συγκεκριμένα στο υποβοηθητικό υδραυλικό σύστημα σύμπλεξης και αποσύμπλεξης του κινητήρα με το κιβώτιο ταχυτήτων.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν διαρροές στην άνω και κάτω αντλία συμπλέκτη (τρόμπα) και στην κυρίως αντλία κατά την χρήση ακούγεται χαρακτηριστικός συριγμός με πιθανή αιτία το ελατήριο να μην λειτουργεί σωστά και να  εισέρχεται αέρας. Και οι τρεις ανωτέρω μηχανισμοί χρήζουν αντικατάστασης διότι είναι συμπαγείς (compact) ερμητικοί μηχανισμοί και δεν δύναται να ανοιχτούν για να επισκευαστούν. 

Επίσης θα πρέπει να αντικατασταθούν 2 υδραυλικοί σωλήνες διαστάσεων 2,95cmX1/2R2, και 4 υδραυλικοί σωλήνες 1,10cmX5/8R2 (μαρκούτσια). Κατά τον γενικό έλεγχο του οχήματος διαπιστώθηκε δυσλειτουργία του θερμοστάτη του  συστήματος ψύξης του κινητήρα με ένδειξη την μόνιμη παραμονή σε ανοικτή θέση του θερμοστάτη, συνέπεια της βλάβης των δυο (2) βαλβίδων ψυχρής του θερμοστάτη όπου χρήζουν αντικατάστασης.

Προϋπολογισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών : 700,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ.8087/15-06-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 23REQ012887323).

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012958204)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ012887323)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share