ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 6468 ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013013728)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών και στην ανάθεση των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή του υπό αριθμού κυκλοφορίας ΚΗΥ 6468 αρθρωτό όχημα (ελκυστήρας με ημιρυμουλκούμενο) κατηγορίας Ν3, μεταφοράς σύμμεικτων απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ του Δήμου  Φυλής, εργοστασίου κατασκευής Mercedes, με αριθμό πλαισίου WDB65913615525139, το οποίο σύρει το υπό αριθμό πλαισίου YFKTF34F επικαθήμενο όχημα (κιβωτάμαξα),

Προϋπολογισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών : 290,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
Προϋπολογισμός για την ανάθεση των εργασιών επισκευής : 440,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% .
Συνολικός Προυπολογισμός : 730,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% .

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ. 8891/30-06-2023 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ :23REQ012988117).

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 23PROC013013728)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ (ΑΔΑΜ :23REQ012988117)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share