ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΕΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΟΣ ΑΝΑΡΙΘΜΟΥ ΔΙΚΥΚΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΔΥ , ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ HONDA, ΤΥΠΟΥ PCX, ΜΕ  ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ZDCKF19A0FF003970 (ΑΔΑΜ: 23PROC013197517)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην: 

Προμήθεια ανταλλακτικών και ανάθεση των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή του ανάριθμου δίκυκλου οχήματος με αριθμό πλαισίου ZDCKF19A0FF003970, εργοστασίου κατασκευής HONDA, τύπου PCX το οποίο αποκτήθηκε ακολουθώντας την  προβλεπόμενη διαδικασία από τον ΟΔΔΥ καθώς μετά από μακροσκοπικό έλεγχο διαπιστώθηκαν βλάβες που θα πρέπει άμεσα να επισκευαστούν ώστε το όχημα να πληροί τους όρους ασφαλούς οδήγησης και τις απαιτήσεις νόμιμης κυκλοφορίας σύμφωνα με τον ΚΟΚ. 

Η προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών, η τοποθέτηση, η συναρμολόγηση και ο έλεγχος λειτουργίας για την επισκευή των βλαβών, θα πρέπει να ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργείο επισκευής μοτοσικλετών που διαθέτει την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση, την  εμπειρία και τον απαιτούμενο μηχανολογικό, εργαλειακό εξοπλισμό (εντατήρας ιμάντα, ξεμονταριστή ελαστικών μοτοσικλέτας, μηχάνημα ζυγοστάθμισης τροχών), καθώς δεν διαθέτει το δημοτικό συνεργείο τον ανάλογο τεχνολογικό και εργαλειακό εξοπλισμό για την  επισκευή της εν θέματι βλάβης. Οι τιμές των ανταλλακτικών προσδιορίζονται από γενικές πληροφορίες που παρέχονται στο διαδίκτυο από ιστοσελίδες του εξωτερικού, την διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών.

Προϋπολογισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών: 300,81 € πλέον ΦΠΑ 24%
Προϋπολογισμός για τις εργασίες επισκευής: 95,00€ πλέον ΦΠΑ 24%
Συνολικού προϋπολογισμού:395,81 € πλέον ΦΠΑ 24%

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ.10218/27-07-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:23REQ013165565). 

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 23PROC013197517)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ013165565)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share