ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΑΙΓΙΝΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΛΟΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013246440)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σε:

Ανάθεση της προμήθειας χαρτικών, απορρυπαντικών και ειδών υγιεινής για την εύρυθμη λειτουργία και την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αίγινας, του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Χλόης, του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Αίγινας  Κοντού και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

Α. Προϋπολογισμός προμήθειας αγαθών ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ : 9.525,38 + 2.286,09 ΦΠΑ 24% = 11.811,47 €.
Β. Προϋπολογισμός προμήθειας αγαθών ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΠΑΙΔΙΚΌ ΣΤΑΘΜΌ ΧΛΟΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ: 3.647,98 + 875,52 ΦΠΑ 24% = 4.523,50 €.
Γ. Προϋπολογισμός προμήθειας αγαθών ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΟΝΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ: 3.647,98 + 875,52 ΦΠΑ 24% = 4.523,50 €.

Συνολικού Προϋπολογισμού: 9.525,38 €+ 3.647,98 € + 3.647,98 € = 16.821,34 € πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 20.858,47 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ.10780/04.08.2023 (ΑΔΑΜ:23REQ013215140) Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία  του Δήμου μας.

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 23PROC013246440)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ013215140)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Share