ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 8627 ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ – ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ » (ΑΔΑΜ: 23PROC013309281)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών και ανάθεση των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή του υπό αριθμού κυκλοφορίας ΚΗΗ 8627 τετραξονικού φορτηγού οχήματος φόρτωσης γάντζου, κατηγορίας Ν3, εργοστασίου κατασκευής RENAULT, με αριθμό πλαισίου  VF634FPA000002596, της υπηρεσίας καθαριότητας κατόπιν αιφνίδιας βλάβης που διαπιστώθηκε στη κεντρική μονάδα ελέγχου – διαχωρισμού – κατανομής και εντολών του πνευματικού συστήματος πέδησης.

Προϋπολογισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών: 1.705,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
Προϋπολογισμός για την ανάθεση των εργασιών επισκευής: 200,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.905,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ. 11480/23.08.2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ :23REQ013296559). 

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 23PROC013309281)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ :23REQ013296559)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share